<p style=”text-align: center;”>Ewangelia Mateusza 27 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 27 [czytamy: 25 stycznia / 26 lipca]

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Ewangelia Mateusza 27: Jezus zostaje doprowadzony do Piłata, namiestnika

1. A gdy nastał poranek, wszyscy naczelni kapłani i starci ludu naradzili się przeciw Jezusowi, aby go zgładzić.

2. I związawszy go, odprowadzali go i wydali Piłatowi, namiestnikowi.

Ewangelia Mateusza 27: Judasz Iskariota popełnia samobójstwo

3. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, pożałował i odniósł trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym.

4. mówiąc: Zgrzeszyłem, wydając niewinną krew. Ale oni powiedzieli: Co my mamy do tego? To twoja sprawa.
5. I rzuciwszy srebrniki w świątyni, odszedł, a gdy oddalił się, powiesił się.
6. A arcykapłani wzięli srebrniki i powiedzieli: Nie wolno ich wkładać do skarbca, bo są zapłatą za krew.
7. I naradziwszy się, kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców.
8. Dlatego pole nazywane jest do dziś „Polem krwi”.
9. Wtedy zostało wypełnione, co zostało powiedziane przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela.
10. I dali je za pole garncarza, jak Pan mi nakazał.

Ewangelia Mateusza 27: Jezus zachowuje milczenie przed namiestnikiem

11. Jezus zaś stanął przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik: Czy ty jesteś Królem Żydów? A Jezus powiedział mu: Ty to mówisz.

12. A gdy był oskarżany przez arcykapłanów i starszych, nic nie odpowiadał.
13. Następnie Piłat powiedział do niego: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko Tobie?
14. I nie odpowiedział mu nawet jednym słowem, tak że namiestnik był bardzo zdziwiony.
15. A z okazji święta namiestnik miał w zwyczaju uwalniać tłumowi jednego więźnia, którego chcieli.
16. A mieli wówczas osławionego więźnia imieniem Barabasz.
17. Gdy więc zgromadzili się, Piłat powiedział do nich: Kogo chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, który jest nazywany Chrystusem?
18. Bo wiem, że wydali go z zawiści.
19. I gdy siedział na miejscu sędziowskim, jego żona przysłała wiadomość do niego, mówiąc: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo wiele wycierpiałam dziś we śnie z jego powodu.

Ewangelia Mateusza 27: Jezus zostaje skazany na ukrzyżowanie i jest wyszydzany

20. A arcykapłani i starsi przekonali tłumy, aby prosiły za Barabaszem i żądały zgładzenia Jezusa.

21. Ale namiestnik odpowiadając, rzekł do nich: Którego z tych dwóch mam wam uwolnić? I oni powiedzieli: Barabasza!
22. Piłat powiedział do nich: Co więc mam uczynić z Jezusem, który jest nazywany Chrystusem? Wszyscy powiedzieli: Niech zostanie ukrzyżowany!
23. I rzekł: Co więc złego uczynił? Ale oni tym głośniej krzyczeli, mówiąc: Niech zostanie ukrzyżowany!
24. Gdy więc Piłat widział, że nic nie zyska, ale raczej wszczyna się rozruch, wziął wodę i obmył ręce przed tłumem, mówiąc: Jestem niewinny krwi tego sprawiedliwego. To wasza sprawa.
25. I cały lud odpowiadając, powiedział: Jego krew na nas i na nasze dzieci.
26. Wtedy uwolnił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał na ukrzyżowanie.
27. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium i cała kohorta zgromadziła się wokół niego.
28. I rozebrawszy go, nałożyli szkarłatną szatę.
29. I upletli koronę z cierni, i włożyli mu ją na głowę, a trzcinę w jego prawą rękę. I padłszy przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydów!
30. Plując na niego, wzięli trzcinę, bili go po głowie.
31. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego szatę i ubrawszy w jego własne ubrania, odprowadzili go, by go ukrzyżować.
32. I gdy wyszli, znaleźli człowieka – Cyrenejczyka, o imieniu Szymon, którego zmusili, by niósł jego krzyż.

Ewangelia Mateusza 27: Jezus zostaje ukrzyżowany

33. I gdy doszli do miejsca zwanego Golgotą, co oznacza miejsce czaszki,

34. dali mu do wypicia wino wymieszane z żółcią. Ale gdy spróbował, nie chciał pić.
35. I gdy go ukrzyżowali, podzielili między sobą jego szaty, rzucając losy.
36. I siedząc tam, pilnowali go.
37. A nad jego głową zawiesili zapisane oskarżenie wobec niego: To jest Jezus, Król Żydów.
38. A wraz z nim zostali ukrzyżowani dwaj bandyci, jeden z prawej strony i jeden z lewej strony.
39. A przechodzący ubliżali mu, kiwając głowami.
40 i mówiąc: Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudujesz, uratuj siebie samego. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża.
41. Podobnie także arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi drwili z niego, mówiąc:
42. Innych uratował, nie może uratować samego siebie. Jeśli jest Królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego.
43. Ufał Bogu, niech go teraz ocali – jeśli go sobie upodobał. Bo powiedział: Jestem Synem Bożym.
44. Również i bandyci, którzy zostali z nim ukrzyżowani, złorzeczyli mu.
45. A od szóstej godziny nad całą ziemią zapanowała ciemność, aż do godziny dziewiątej.
46. I około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani? To jest, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?
47. I niektórzy ze stojących tam, kiedy to usłyszeli, mówili: On woła Eliasza.
48. I zaraz jeden z nich podbiegłszy, wziął gąbkę i po nasączeniu jej octem, włożył ją na trzcinę i podał mu ją do picia.
49. A pozostali mówili: Zostaw go. Zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie, by go uratować.
50. Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha.
51. A oto zasłona świątyni została rozdarta na pół od góry do dołu, i ziemia zatrzęsła się, a skały popękały.
52. I groby zostały otwarte i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych.
53. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu.
54. A centurion i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i co się stało, przerazili się bardzo, mówiąc: Naprawdę był on Synem Bożym.
55. I było tam wiele kobiet, przypatrujących się z dala, które szły za Jezusem od Galilei, usługując mu.
56. Wśród nich były Maria Magdalena i i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeusza.

Ewangelia Mateusza 27: Jezus zostaje pogrzebany, a Jego grobowiec zapieczętowany

57. A gdy zapadł wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który sam również był uczniem Jezusa.

58. Poszedł on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat nakazał, aby mu je wydać.
59. I Józef wziąwszy ciało, owinął je w czyste płótno,
60. i złożył je w jego własnym nowym grobowcu, który wykuł w skale, zatoczył wielki kamień u wejścia do grobowca i odszedł.
61. A była tam Maria Magdalena oraz inna Maria, siedziały one naprzeciw grobu.
62. I następnego dnia, który jest dniem po Dniu Przygotowaniu, arcykapłani i faryzeusze zebrali się przed Piłatem,
63. mówiąc: Panie, przypominamy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył: Po trzech dniach zostanę wzbudzony.
64. Dlatego rozkaż, aby grób został zabezpieczony aż do trzeciego dnia, by czasem jego uczniowie nie przyszli i wykradli go, i nie rozpowiadali ludziom: Został On wzbudzony z martwych; i ostatnie zwiedzenie będzie gorsze niż pierwsze.
65. Piłat powiedział do nich: Macie straż. Idźcie i poczyńcie zabezpieczenia, jak tylko potraficie.
66. Poszli więc i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i ustawiając straż.

Czytaj poprzedni rozdział Ewangelia Mateusza 26