Ewangelia Mateusza 1 – skrócony komentarz

Czytaj cały rozdział Ewangelii Mateusza 1

Komentarz do Mateusza 1:1

1. Księga pochodzenia Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Zapisy Ewangelii są spisaniem tego, jak np. Mateusz głosił Ewangelię. Mateusz rozpoczyna swoim wyjaśnieniem Ewangelii (,,dobrej nowiny”) poprzez wykazanie, że Jezus był potomkiem Abrahama i Dawida. Jest to istotne, ponieważ Ewangelia była zawarta w obietnicach skierowanych do właśnie tych ludzi (Galacjan 3:8) – to, że będą mieli literalnego potomka, który będzie Synem Bożym – Jezusem. Stąd wiemy, że Jezus nie istniał jako fizyczna osoba przed narodzinami; miał ludzką naturę.

Komentarz do Mateusza 1:19

19. A Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym człowiekiem i nie chcąc uczynić z niej publicznego widowiska, postanowił potajemnie ją oddalić.

Józef mógł powiedzieć innym o całej sytuacji i uczynić sprawę Marii publiczną na mocy ,,prawa zazdrości” z Księgi Liczb 5. Ale właśnie dlatego, że Józef był naprawdę ,,sprawiedliwy”, nie zrobił tego. Był wrażliwy w stosunku do niej – tak jak my powinniśmy być w stosunku do wszystkich tych, znajdujących się w sytuacjach, których pełne zrozumienie jest poza naszym zasięgiem.

Komentarz do Mateusza 1:20

20. Ale kiedy myślał o tych sprawach, anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie obawiaj się wziąć Marii za żonę, ponieważ to, co jest w niej poczęte, jest z Ducha Świętego.

,,Poczęło” – początek Jezusa miał miejsce w Marii. Nie istniał wcześniej. To z niej się narodził.

Komentarz do Mateusza 1:21

21. I urodzi ona syna, a ty nadasz mu imię Jezus, ponieważ to on zbawi swój lud od jego grzechów.

Jezus oznacza ,,Zbawiciel”; Chrystus z kolei ,,wybrany” (pomazany, namaszczony).

źródło Ewangelia Mateusza 1 – skrócony komentarz: NEV