Ewangelia Mateusza 1 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 1 [czytamy: 1 stycznia / 2 lipca]

Genealogia Jezusa

1. Księga pochodzenia Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

 •  Chiazm w tym wersecie - zobacz TUTAJ
 • Zobacz powiązane wersety w Biblii:
  Więcej:
  pochodzenie: Rodzaju 2:4; Rodzaju 5:1; Izajasza 53:8; Łukasza 3:23-38; Rzymian 9:5
  syn Dawida: Mateusza 9:27; Mateusza 15:22; Mateusza 22:42-45; 2 Samuela 7:13, 2 Samuela 7:16; Psalm 89:36; Psalm 132:11; Izajasza 9:6-7; Izajasza 11:1; Jeremiasza 23:5; Jeremiasza 33:15-17, Jeremiasza 33:26; Amosa 9:11; Zachariasza 12:8; Łukasza 1:31-32, Łukasza 1:69-70; Jana 7:42; Dzieje 2:30; Dzieje 13:22; Rzymian 1:3; Objawienia 22:16
  syn Abrahama: Rodzaju 12:3; Rodzaju 22:18; Rodzaju 26:3-5; Rodzaju 28:13,14; Rzymian 4:13; Galacjan 3:16

2. Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba, Jakub zrodził Judę i jego braci.

 • Zobacz powiązane wersety w Biblii:
  Więcej:
  Abraham: Rodzaju 21:2-5; Jozuego 24:2-3; 1 Kronik 1:28; Izajasza 51:2; Łukasza 3:34; Dzieje 7:8; Rzymian 9:7-9; Hebrajczyków 11:11, Hebrajczyków 11:17-18
  Izaak zrodził: Rodzaju 25:26; Jozuego 24:4; 1 Kronik 1:34; Izajasza 41:8; Malachiasza 1:2-3; Rzymian 9:10-13
  Jakub zrodził: Rodzaju 29:32-35; Rodzaju 30:5-20; Rodzaju 35:16-19; Rodzaju 46:8; Rodzaju 49:8-12; Wyjścia 1:2-5; 1 Kronik 2:1.; 1 Kronik 5:1,2; Łukasza 3:33-34; Dzieje 7:8; Hebrajczyków 7:14; Objawienia 7:5

3. Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamar, a Fares zrodził Esroma, Esrom zrodził Arama.

 • Zobacz powiązane wersety w Biblii:
  Więcej:
  Juda: Rodzaju 38:27, Rodzaju 38:29-30; Rodzaju 46:12;
  Juda, Fares, Zara: Liczb 26:20-21; 1 Kronik 2:3-4; Zerah; 1Ch 9:6
  Tamar: Rodzaju 38:6 Rodzaju 38:11 Rodzaju 38:24-26;
  Tamar i Fares: Rodzaju 46:12; Liczb 26:21; Rut 4:18; 1 Kronik 2:5; 1 Kronik 4:1;
  Esrom: Łukasza 3:33
  Aram: Rut 4:19; 1 Kronik 2:9
4. Ram zrodził Aminadaba, Aminadab zrodził Naassona, Naasson zrodził Salmona.
5. Salmon zrodził Boaza z Rahab, a Boaz zrodził Obeda z Rut, a Obed zrodził Jessego.
6. Jesse zrodził Dawida, króla. A Dawid zrodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza.
7. A Salomon zrodził Roboama, zaś Roboam zrodził Abiasza, Abiasz zrodził Asę.
8. Asa zrodził Jehoszafata, Jehoszafat zrodził Jorama, Joram zrodził Ozjasza.
9. Ozjasz zrodził Joatama, Joatam zrodził Achaza, Achaz zrodził Ezechiasza.
10. Ezechiasz zrodził Manassesa, Manasses zrodził Amosa, Amos zrodził Jozjasza.
11. Jozjasz zrodził Jechoniasza w czasie niewoli w Babilonie.
12. A po niewoli w Babilonie Jechniasz zrodził Szealtiela, Szealtiel zrodził Zerubbabela.
13. Zerubbabel zrodził Abiuda, Abiud zrodził Eliakima, Eliakim zrodził Azora.
14. Azor zrodził Sadoka, Sadok zrodził Achima, Achim zrodził Eliuda.
15. Eliud zrodził Eleazara, Eleazar zrodził Mattana, Mattan zrodził Jakuba.
16. Jakub zrodził Józefa, męża Marii, z której zrodził się Jezus, który jest zwany Chrystusem.
17. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń, a od Dawida do niewoli w Babilonie czternaście pokoleń, a od niewoli w Babilonie do Chrystusa czternaście pokoleń.

Narodziny Jezusa

18. A z narodzinami Jezusa Chrystusa było tak. Kiedy jego matka Maria została zaręczona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna za sprawą Ducha Świętego.

19. A Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym człowiekiem i nie chcąc uczynić z niej publicznego widowiska, postanowił potajemnie ją oddalić.
20. Ale kiedy myślał o tych sprawach, anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie obawiaj się wziąć Marii za żonę, ponieważ to, co jest w niej poczęte, jest z Ducha Świętego.
21. I urodzi ona syna, a ty nadasz mu imię Jezus, ponieważ to on zbawi swój lud od jego grzechów.
22. Teraz to wszystko się stało, aby to, co zostało powiedziane przez Pana za pośrednictwem proroka, mogło się wypełnić:
23. Dziewica pocznie i urodzi syna, i zostanie nadane mu imię Immanuel, co oznacza Bóg z nami.

Mateusza 1:23: Dziewica pocznie i urodzi syna, i zostanie nadane mu imię Immanuel, co oznacza Bóg z nami.

Mateusza 1:23: Dziewica pocznie i urodzi syna, i zostanie nadane mu imię Immanuel, co oznacza Bóg z nami.

24. I Józef obudził się ze snu i zrobił, jak anioł Pana nakazał mu, i wziął Marię za żonę.
25. Ale nie współżył z nią, dopóki nie urodziła syna; i nazwał go imieniem Jezus.