Po raz pierwszy taka interpretacja została zaproponowana przez socynian, a następnie podchwycona przez anlojęzycznych unitarian. W 1817 r. ukazało się czwarte wydanie „The New Testament in an Improved Version” opatrzonego komentarzem. Rozdział Jana 1 zawierał właśnie socyniańską interpretację prologu Jana. Poniżej tłumaczenie komentarzy do poszczególnych wersetów.

Unitariańska interpretacja Jana 1: Słowo

Unitariańska interpretacja Jana 1

Unitariańska interpretacja Jana 1

Słowo (Jana 1:1) – Jezus jest tak nazwany, ponieważ Bóg objawił siebie samego czy też swoje słowo przez niego. Ten sam tytuł zostaje nadany Chrystusowi w Łukasza 1:2. Z tego samego powodu nazwany jest Słowem życia (1 Jana 1:1), który to fragment jest tak jasnym i użytecznym komentarzem do wstępu do Ewangelii, że właściwym jest zacytowanie go w całości:

„To, co było na początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy, a nasze ręce dotykały Słowa życia, bo Życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i składamy świadectwo i pokazujemy wam, że Życie wieczne, które było z Ojcem i zostało nam objawione, to co widzieliśmy i słyszeliśmy, oświadczamy wam”.

Przy użyciu podobnej metonimii Chrystus jest nazywany Życiem, Światłem, Prawdą i Zmartwychwstaniem.

Unitariańska interpretacja Jana 1: „Na początku”

Na początku – lub od początku; tj. od początku głoszenia Ewangelii lub służby Chrystusa. Takie jest zwykłe znaczenie tego słowa w pismach tego Ewangelisty. W Jana 6:64 Jezus wiedział od początku; Jana 15:27 – „wy byliście ze mą od początku” – zobacz Jana 16:16; Jana 2:24; Jana 3:11; a także 1 Jana 1:1; 1 Jana 2:7-8; 2 Jana 1:6-7. Takie znaczenie tego słowa nie jest rzadkością w innych fragmentach Nowego Testamentu: 2 Tesaloniczan 2:13; Filipian 4:15; Łukasza 1:2

Unitariańska interpretacja Jana 1: „Słowo było u Boga”

Słowo było u Boga – odszedł ze świata, aby obcować z Bogiem i otrzymać Boże instrukcje oraz umiejętności, przed swoją publiczną działalnością. Jak Mojżesz był z Bogiem na górze w Ks. Wyjścia 34:28; tak Chrystus na pustyni lub też w innym miejscu, aby zostać pouczonym i nakierowanym do swojego wysokiego i ważnego zadania.

Unitariańska interpretacja Jana 1: „I słowo było bogiem”

Jezus otrzymał misję prorocką od Najwyższego i dane mu zostały nadzwyczajne moce czynienia cudów. W słownictwie Żydów bogami zostali nazwani ci, do których doszło słowo Boże (Jana 10:35). Tak więc Mojżesz jest przedstawiony jako bóg dla faraona (Wyjścia 7:1). Niektórzy tłumaczą ten werset: „Bóg był Słowem”, czyli nie było właściwie tak, że sam mówił do ludzi, ale to Bóg mówił do nich przez niego (zobacz Jana 10:30, porównaj z Jana 17:8; Jana 17:11; Jana 17:16; Jana 3:34; Jana 5:23; Jana 12:44). Jan Crell zastanawiał się, czy prawdziwe odczytanie nie brzmiało „Słowo było Boga”; tzn. pierwszy nauczyciel ewangelii uzyskał swoje posłanie od Boga. Ale takie przypuszczenie, mimo że przekonujące, nie ma oparcia w wiarygodnym źródle.

komentarze: The New Testament in an Improved Version, wyd. 4 (1817 r.)

CDN