Psalm 96:1

Śpiewajcie PANU nową pieśń, śpiewaj PANU, cała ziemio!

Psalm 96:2

Śpiewajcie PANU, błogosławcie jego imię, opowiadajcie o jego zbawieniu dzień po dniu.

Psalm 96:3

Głoście wśród narodów jego chwałę, wśród wszystkich ludów jego cuda.

Psalm 96:4

Wielki bowiem jest PAN i godny wszelkiej chwały, straszliwszy nad wszystkich bogów.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
„Bowiem…” Psalm 18:3; Psalm 86:10; Psalm 89:7; Psalm 145:3; Wyjścia 18:11; 1 Samuela 4:8; Nehemiasza 9:5
„wszelkiej…” Psalm 18:3
„straszliwszy…” Psalm 66:3′ Psalm 66:5; Psalm 76:7; Psalm 89:7; Psalm 95:3; Jeremiasza 5:22; Jeremiasza 10:6-7; Łukasza 12:5; Objawienia 15:4
Powiązane artykuły * „Demony w Biblii: pogańskie bożki = idole”
Psalm 96:4-5

Psalm 96:4-5

Psalm 96:5

 Gdyż  wszyscy bogowie narodów  bożkami,  a  PAN uczynił niebiosa.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Gdyż…  Psalm 115:3-8; Psalm 135:15; Psalm 135:18; Izajasza 44:8-28; Izajasza 46:1-2; Jeremiasza 10:3-5; Jeremiasza 10:11-12; Jeremiasza 10:14-15; Dzieje 19:26; 1 Koryntian 8:4
 „a…”  Psalm 115:15; Rodzaju 1:1; Izajasza 42:5; Jeremiasza 10:11
Powiązane artykuły * „Demony w Biblii: pogańskie bożki = idole”

Psalm 96:6

 Cześć  i majestat przed jego obliczem,  moc  i piękno w jego  świątyni .

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Cześć”  Psalm 8:1; Psalm 19:1; Psalm 63:2-3; Psalm 93:1; Psalm 104:1; Hebrajczyków 1:3; 2 Piotra 1:16-17
 „moc”  Psalm 27:4; Psalm 29:1-2; Psalm 29:9; Psalm 50:2
 „świątyni”  1 Kronik 16:27
Powiązane artykuły * Uświęcenie i komentarz do Rzymian 1:4

Psalm 96:7

Oddajcie PANU, rodziny narodów, oddajcie PANU chwałę i moc.

Psalm 96:8

Oddajcie PANU chwałę jego imienia, przynieście dary i wejdźcie do jego przedsionków.

Psalm 96:9

Oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości, niech cała ziemia drży przed nim.

Psalm 96:10

Mówcie wśród pogan: PAN króluje; świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył, i on będzie sądził ludzi sprawiedliwie.

Psalm 96:11

Niech się weselą niebiosa i niech raduje się ziemia; niech zaszumi morze i to, co w nim jest.

Psalm 96:12

Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich, wtedy radośnie wykrzykną wszystkie drzewa leśne;

Psalm 96:13

Przed obliczem PANA, bo idzie, zaprawdę idzie, aby sądzić ziemię.
Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w swojej prawdzie.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj