Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

List do Hebrajczyków 9: tekst

Ziemska świątynia

List do Hebrajczyków 9:1

Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej oraz ziemską świątynię.

List do Hebrajczyków 9:2

Został bowiem zbudowany przybytek, w którego pierwszej części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne.

List do Hebrajczyków 9:3

Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano Miejscem Najświętszym.

List do Hebrajczyków 9:4

Posiadało ono złotą kadzielnicę i arkę przymierza całą pokrytą złotem, w której było złote naczynie z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza.

List do Hebrajczyków 9:5

Nad arką były cherubiny chwały, które zacieniały przebłagalnię. Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić.

List do Hebrajczyków 9:6

A odkąd zostało to tak urządzone, do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę Bożą;

List do Hebrajczyków 9:7

Do drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu.

List do Hebrajczyków 9:8

W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do Miejsca Najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek.

List do Hebrajczyków 9:9

Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą;

List do Hebrajczyków 9:10

Która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach, i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy.

Służba Chrystusa w niebiańskiej świątyni

List do Hebrajczyków 9:11

Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku;

List do Hebrajczyków 9:12

Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.

List do Hebrajczyków 9:13

Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała;

List do Hebrajczyków 9:14

To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Przekład interlinearny
List do Hebrajczyków 9:14: greka
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι.
tekst: Novum Testamentum Graece 1904

List do Hebrajczyków 9:14: przekład interlinearny

πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὃς
        tou Christou hos
        Pomazańca który
        G3588 G5547 G3739
διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ
dia Pneumatos aiōniou heauton prosēnenken amōmon
przez  ducha wiecznego samego siebie ofiarował nieskazitelnego
G1223 G4151 G166 G1438 G4374 G299 G3588
Θεῷ καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν
Theō            
Bogu            
G2316            
ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι
           
           
           

List do Hebrajczyków 9:15

I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.

List do Hebrajczyków 9:16

Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził.

List do Hebrajczyków 9:17

Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament.

List do Hebrajczyków 9:18

Dlatego i pierwszy testament nie był zapoczątkowany bez krwi.

List do Hebrajczyków 9:19

Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud;

List do Hebrajczyków 9:20

Mówiąc: To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił.

List do Hebrajczyków 9:21

Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej.

List do Hebrajczyków 9:22

I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.

List do Hebrajczyków 9:23

Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same zaś rzeczy niebiańskie – lepszymi ofiarami od tamtych.

List do Hebrajczyków 9:24

Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga;

List do Hebrajczyków 9:25

I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego z cudzą krwią;

List do Hebrajczyków 9:26

Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

List do Hebrajczyków 9:27

A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;

List do Hebrajczyków 9:28

Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj