Księga Kapłańska

Księga Kapłańska: struktura

Księga Kapłańska / V Księga Mojżeszowa / Wajikra

Księga Kapłańska / V Księga Mojżeszowa / Wajikra

Księga Kapłańska to mowa Boga do Mojżesza. Podzielona jest na 36 części, możliwe do zidentyfikowania za sprawą formuł wprowadzających.

1. Rytuał ofiarniczy (Kapłańska 1-5:13) wraz z dodatkiem (Kapłańska 5:14-7:38) –  dziesięć formuł wprowadzających
2. Ustanowienie kapłaństwa (Kapłańska 8-10)
3. Przepisy o czystości rytualnej (Kapłańska 11-15)
4. Dzień i krew przebłagania (Kapłańska 16-17) – dwie formuły wprowadzające (Kapłańska 16:1-2 oraz Kapłańska 17:1)
5. Prawo świętości (Kapłańska 18-20)
6. Świętość kapłanów (Kapłańska 21-22)
7. Wyznaczone czasy święte (Kapłańska 23-26) wraz z dodatkiem (Kapłańska 27) –  dziesięć formuł wprowadzających

Centralnym punktem Księgi są rozdziały 16 i 17 dotyczące Dnia Pojednania:

* rytuał usunięcia grzechów

(Kapłańska 16:21: „Położywszy obie ręce na głowie tego żywego kozła wyzna Aaron nad nim wszystkie winy synów Izraela, wszystkie ich niewierności i grzechy. Złoży je na głowę kozła i przez wyznaczonego człowieka wypędzi go na pustynię”; B. Pozn.)

* i pokuty ludu

(Kapłańska 16:29: „To będzie dla was wieczną ustawą: W dziesiątym dniu tego siódmego miesiąca będziecie trapić swoje dusze i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz, który gości wśród was”; UBG).

Usunięcie grzechu jest związane z:

  • charakterem Boga

Wyjścia 34:7: „Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego”)
Liczb 14:18: „JHWH jest nieskory do gniewu, pełen miłosierdzia”

  • z jego relacją z ludem: Wyjścia 34:9

Wyjścia 34:9: „Odpuść nam winy nasze i grzechy, i uczyń nas swoim dziedzictwem”

Będąc centralną częścią Księgi, rozdziały 16 i 17 nadają strukturę pozostałym. Część 3. (czystość rytualna) i 5. (świętość) (patrz lista powyżej) to dwie części wzajemnie ze sobą powiązane., porównaj:

3. część: Kapłańska 11:44-45 5. część: Kapłańska 20:25-26
(44) Gdyż ja jestem PAN, wasz Bóg.
Uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty.
I nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem pełzającym po ziemi.
(45) Gdyż ja jestem PAN, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być waszym Bogiem.
Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty.
(25) Będziecie więc rozróżniać między zwierzęciem czystym a nieczystym i między ptakiem nieczystym a czystym.
Nie kalajcie waszych dusz przez zwierzęta i ptactwo, i wszystko, co pełza po ziemi, co oddzieliłem od was jako nieczyste.
(26) I będziecie dla mnie święci, bo ja, PAN, jestem święty i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi.

Świętość (cz. 5.) jest powiązana z czystością (cz. 3.). Uczynki (cz. 3. i 5.) powiązane z są z łaską (cz. 4.)

Porównując dwie pierwsze części widzimy nacisk na świętość. Z kolei kiedy spojrzymy na przeciwległą część struktury część 2. czytana wraz z odpowiadającą jej częścią 6. stanowią pasujące do siebie puzzle. W obu częściach wiodącym tematem jest świętość, która z kolei prowadzi do jedności z Bogiem, który również jest święty.

Gdy zestawimy część 1. i 7. widzimy, że działanie z cz. 1. jest zestawiona z celem:

Kapłańska 25:55:
Bo synowie Izraela są moimi sługami.
Są moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi Egiptu.
Ja jestem PAN, wasz Bóg.

Boży lud ma kierować się przykazaniami (Kapłańska 26:1-2: wiara w jednego Boga JHWH, zakaz bałwochwalstwa, zachowanie Szabatu, cześć oddana Przybytkowi Boga). a posłuszeństwo im obwarowane jest błogosławieństwami (Kapłańska 26:3-13) i przekleństwami (Kapłańska 26:14-39). Całość zwieńczona jest obietnicą wierności ze strony Boga (Wyjścia 26:40-45).

Księga Kapłańska: spis treści

Rozdział Treść
Księga Kapłańska 1 czytaj treść
Księga Kapłańska 2 czytaj treść
Księga Kapłańska 3 czytaj treść
Księga Kapłańska 4 czytaj treść
Księga Kapłańska 5 czytaj treść
Księga Kapłańska 6 czytaj treść
Księga Kapłańska 7 czytaj treść
Księga Kapłańska 8 czytaj treść
Księga Kapłańska 9 czytaj treść
Księga Kapłańska 10 czytaj treść
Księga Kapłańska 11 czytaj treść
Księga Kapłańska 12 czytaj treść
Księga Kapłańska 13 czytaj treść
Księga Kapłańska 14 czytaj treść
Księga Kapłańska 15 czytaj treść
Księga Kapłańska 16 czytaj treść
Księga Kapłańska 17 czytaj treść
Księga Kapłańska 18 czytaj treść
Księga Kapłańska 19 czytaj treść
Księga Kapłańska 20 czytaj treść
Księga Kapłańska 21 czytaj treść
Księga Kapłańska 22 czytaj treść
Księga Kapłańska 23 czytaj treść
Księga Kapłańska 24 czytaj treść
Księga Kapłańska 25 czytaj treść
Księga Kapłańska 26 czytaj treść
Księga Kapłańska 27 czytaj treść

Źródła:

* Księga Kapłańska. Wstęp krytyczno-teologiczny, ks. Antoni Tronina, Wydawnictwo KUL, 2021 r.