Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Ezechiela 29: tekst

Proroctwo przeciw Egiptowi

Księga Ezechiela 29:1

W dziesiątym roku, dziesiątego miesiąca, dwunastego dnia tego miesiąca doszło do mnie słowo PANA mówiące 1:

Księga Ezechiela 29:2

Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko faraonowi, królowi Egiptu 2, i prorokuj przeciw niemu i całemu Egiptowi. 3

Księga Ezechiela 29:3

Przemów i powiedz: Tak mówi Pan BÓG: Oto jestem przeciwko tobie, faraonie, królu Egiptu, wielki smoku 4 leżący wśród swoich rzek, który mówisz: Moja jest rzeka, ja sobie uczyniłem 5.

Księga Ezechiela 29:4

Dlatego włożę haki w twoje szczęki i sprawię, że ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek. Wyciągnę cię spośród twoich rzek i wszystkie ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek 6.

Księga Ezechiela 29:5

I zostawię cię na pustyni, ciebie i wszystkie ryby twoich rzek. Upadniesz na otwartym polu i nie będziesz zebrany ani zgromadzony. Dam cię na pożarcie zwierzętom ziemi i ptactwu nieba.

Księga Ezechiela 29:6

 I poznają wszyscy mieszkańcy Egiptu, że ja jestem PANEM, ponieważ byłeś laską z trzciny dla domu Izraela 7.

Księga Ezechiela 29:7

Gdy chwytali się ciebie ręką, łamałeś się i rozcinałeś im całe ramię. Gdy się opierali na tobie, kruszyłeś się i unieruchamiałeś im wszystkie biodra.

Księga Ezechiela 29:8

Dlatego tak mówi Pan BÓG: Oto sprowadzę na ciebie miecz i wytracę z ciebie człowieka i zwierzę.

Księga Ezechiela 29:9

A ziemia Egiptu będzie spustoszeniem i pustkowiem; i poznają, że ja jestem PANEM, ponieważ mówiłeś: Moja jest rzeka, ja  sobie uczyniłem.

Księga Ezechiela 29:10

Dlatego oto ja będę przeciwko tobie i przeciwko twojej rzece i zamienię ziemię Egiptu w straszną ruinę i spustoszenie, od wieży Sewene aż do granic Etiopii.

Księga Ezechiela 29:11

Nie przejdzie przez nią noga człowieka ani też nie przejdzie przez nią noga zwierzęcia, i nie będzie zamieszkana przez czterdzieści lat. 8

18:20-21)

Księga Ezechiela 29:12

I uczynię z ziemi Egiptu pustkowie pośród spustoszonych ziem, a jej miasta wśród zrujnowanych miast będą spustoszone przez czterdzieści lat.9I rozproszę Egipcjan między narodami, i rozrzucę ich po ziemiach.

Księga Ezechiela 29:13

Jednak tak mówi Pan BÓG: Po upływie czterdziestu lat zgromadzę Egipcjan z narodów, wśród których zostali rozproszeni.

Księga Ezechiela 29:14

I odwrócę niewolę Egiptu, i przyprowadzę ich do ziemi Patros, do ziemi ich zamieszkania, i będą tam nieznacznym królestwem.

Księga Ezechiela 29:15

Będzie ono najmniej znaczące spośród królestw i nie wyniesie się więcej nad inne narody.
Umniejszę ich, aby nie panowali nad narodami.

Księga Ezechiela 29:16

I nie będzie już ufnością domu Izraela, co przypominałoby o jego nieprawości10, gdy zwracał się do niego.
I poznają, że ja jestem Panem BOGIEM.

Księga Ezechiela 29:17

Potem, w roku dwudziestym siódmym, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, doszło do mnie słowo PANA:

Księga Ezechiela 29:18

Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król Babilonu, zmusił swoje wojsko do ciężkiej służby 11 przeciwko Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, lecz ani on, ani jego wojsko nie otrzymali zapłaty z Tyru 12 za tę służbę, którą podejmował, walcząc przeciwko niemu.

Księga Ezechiela 29:19

Dlatego tak mówi Pan BÓG: Oto daję Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu, ziemię Egiptu, i zabierze jej dostatek, weźmie jej łup, i pochwyci jej zdobycze, aby to było zapłatą dla jego wojska.

Księga Ezechiela 29:20

 Daję im ziemię Egiptu za ich pracę, którą dla mnie podjęli, gdyż dla mnie pracowali, mówi Pan BÓG.

Księga Ezechiela 29:21

 W tym dniu sprawię, że wyrośnie róg domu Izraela 13, tobie też pozwolę otworzyć usta pośród nich.
I poznają, że ja jestem PANEM.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Ezechiela 29: komentarze

W dużej mierze oparte na komentarzach DailyReadings.co.uk

Ezechiela 29:13: Rehabilitacja Egiptu

treść wersetu: Ezechiela 29:13
Jednak tak mówi Pan BÓG: Po upływie czterdziestu lat zgromadzę Egipcjan z narodów, wśród których zostali rozproszeni. (UBG)

Rehabilitacja Egiptu została zapowiedziana też przez proroka Izajasza:

„A PAN uderzy Egipt, uderzy go i uzdrowi.
Oni nawrócą się do PANA, a on da się im ubłagać i uzdrowi ich. W tym dniu będzie droga z Egiptu do Asyrii i Asyryjczyk będzie chodzić do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii, i Egipcjanie będą służyć z Asyryjczykami.” (Izajasza 19:22-23)

Ezechiela 29:15: Spełnione proroctwo

treść wersetu: Ezechiela 29:15
Będzie ono najmniej znaczące spośród królestw i nie wyniesie się więcej nad inne narody.
Umniejszę ich, aby nie panowali nad narodami. (UBG)

Od czasów Nabuchodonozora, króla Babilonu, Egipt nie był już mocarstwem, które w czasach Biblii stanowiło prawdziwą potęgę ówczesnego świata. W 343 r. n.e. król Persji Artakserkses III najeżdża Egipt, kładąc rękę na zasobach tego kraju – złocie i kukurydzy. Dumny Egipt staje się satrapią Imperium Perskiego, świątynie egipskich bogów zostają splądrowane. Kiedy do Egiptu wkracza Aleksander Macedoński w 332 r. n.e., zrzucając perskie jarzmo, jest witany przez Egipcjan niczym wyzwoliciel. Następnie Egipt doświadcza panowania Ptolemeuszy (dynastia pochodzenia macedońskiego), a następnie w czasach Chrystusa jest kontrolowane przez Rzymian. Obecnie jest peryferyjnym państwem. Zwraca uwagę to, że tym, który doprowadza do upadku, jest Bóg, co zostaje wielokrotnie podkreślone w rozdz. 29. Mimo że posługuje się świeckimi królestwami, to jest On zaangażowany w losy świata.

 1. Ezechiela 29:1: porównaj to proroctwo z rozdziałami Jeremiasza 42-44
 2. Ezechiela 29:2: W poprzednich czterech rozdziałach Ezechiel prorokował przeciw sześciu różnym narodom, kolejne cztery rozdziały to słowa skierowane przeciw Egiptowi. To pokazuje wagę tego kraju w dziejach biblijnych. Egipt jest siódmym – kluczowym narodem, przeciw któremu prorokuje Ezechiel. Egipt często w Biblii kojarzony jest z grzechem, uporem przeciw Bogu i w konsekwencji ze śmiercią. Na Egipt spada ostatnia plaga – śmierć pierworodnych. Co ciekawe, „jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć” (1 Koryntian 15:26). Czy rozprawienie się z kluczowym wrogiem ludu Bożego jest proroczą zapowiedzią pokonania ostatniego wroga ludzkości?
 3. Ezechiela 29:2: Słowa powtarza Jeremiasz, który porównuje losy faraona do tego, co czekało króla Sedekiasza
 4. Ezechiela 29:3: Smok w Biblii to uosobienie grzechu; dlatego zostaje wykorzystany w Księdze Objawienia 12:9; co ciekawe, smok stał się też symbolem papieża Grzegorza XIII. W Biblii Egipt bywa nazywany mitycznym potworem morskim, Rahabem (Psalm 89:10: „ Ty zmiażdżyłeś Rahaba jak rannego, mocą twego ramienia rozproszyłeś swoich wrogów” 
 5. Ezechiela 29:3: charakterystyczne nastawienie umysłu wielkich władców – w ostateczności okazuje się, że nie wyciągają wniosków, tak jak król Egiptu, z takich słów:  Pycha poprzedza zgubę, a wyniosły duch – upadek (Przysłów 16:18; por. Przysłów 30:32 i Rzymian 12:3)  
 6. Ezechiela 29:4: Jedna z plag egipskich dotyczyła również ryb: „Ryby w Nilu wyzdychają, a Nil będzie tak cuchnął, że Egipcjanie nie będą mogli pić z niego wody.” (Wyjścia 7:18)
 7. Ezechiela 29:6: Izrael szukał politycznego oparcia w Egipcie, nie zważając na historię. Salomon pojął za żonę córkę faraona, małżeństwo konsolidowało traktat polityczny (1 Królewska 3:1: Salomon zawarł układ z faraonem, królem Egiptu, żeniąc się z jego córką); o sojuszach z Egiptem pisał Izajasz: „Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufają rydwanom, bo jest ich wiele, i jeźdźcom, bo są bardzo silni, a nie patrzą na Świętego Izraela i nie szukają PANA!” (Izajasza 31:1)
 8. Ezechiela 29:11: Proroctwo Ezechiela mogło zostać zweryfikowane za życia wielu słyszących je (por. Powtórzonego Prawa 18:20-21)
 9. Ezechiela 29:12: Podobnie pisze mówi prorok w Ks. Jeremiasza 46:19: „Córko, która mieszkasz w Egipcie, przygotuj swoje rzeczy na niewolę, bo Nof będzie pustkowiem i spustoszeniem, bez mieszkańców”
 10. Ezechiela 29:16: „przypominałyby o jego nieprawości” (זָכַר (zachar) i עָוֺן (ʿawon)) – oba słowa występują również w Ks. Liczb 5:15, gdzie pojawia się ofiara podejrzenia, przypominająca grzech. Jest składana przez człowieka podejrzewającego swoją żonę o niewierność. W tym wersecie przywodzi na myśl liczne porównania z Pisma, kiedy Bóg opisuje się jako mąż Izraela. Teraz ten jest mu niewierny, polegając na Egipcie.
 11. Ezechiela 29:18: jarzmo politycznych tyranów bywa ciężkie – w przeciwieństwie do służby dla Chrystusa (Mateusza 11:28-30)
 12. Ezechiela 29:18: Tyr, któremu poświęcony był poprzedni rozdział ks. Ezechiela, czekał jeszcze bardziej spektakularny upadek niż Egipt
 13. Ezechiela 29:3: Słowa potwierdzone w Psalmie 132:17 Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawida; tam zgotuję pochodnię memu pomazańcowi.