Hymn: „Jezus nie jest moim kozłem ofiarnym”…

hymn „The Day of Crucifixion” hymn „Dzień Ukrzyżowania”
Jesus is not my scapegoat /
for any wrong I’ve done
It isn’t fair to place on him /
what he had never done
My God is fair and just and wise /
and bids me to believe
I’m responsible for my own acts /
and of all that I conceive.
Jezus nie jest moim kozłem ofiarnym /
za wszelkie zło, którego się dopuściłem
Nie jest sprawiedliwe, aby składać na niego /
to, czego nigdy nie uczynił
Mój Bóg jest sprawiedliwy, uczciwy i mądry /
i nakazuje mi wierzyć
że jestem odpowiedzialny za moje własne czyny /
i wszystko, co sam sobie umyślę.
No violence can save me /
no shedding of one’s blood
But my redemption is complete /
when love my soul does flood.
When peace does reign within my heart /
and like Christ I do forgive
Then I his spirit do possess /
and live the way he lived.
Jakakolwiek przemoc nie może mnie zbawić /
żadne przelanie niczyjej krwi
Ale moje odkupienie jest całkowite /
kiedy miłość przepełnia moją duszę.
Kiedy pokój panuje w moim sercu /
i tak jak Chrystus przebaczam
Wtedy posiadam jego ducha /
i żyję w sposób, w jaki on żył.
When I stand up for justice /
and serve a world in need
When I defend the poor and shamed /
and for their case I plead;
Then I go forth to do God’s will, /
consider not the cost;
Is this not what Christ really meant /
saying, “Carry your own cross.”
Kiedy opowiadam się za sprawiedliwością /
i służę światu w potrzebie
Kiedy bronię biednych i zawstydzanych /
i występuję w obronie ich sprawy,
Wtedy wykonuję wolę Bożą /
bez oglądania się na koszt;
Czy to nie jest, co Chrystus miał naprawdę na myśli /
mówiąc, „Ponieś swój własny krzyż.”

słowa: Bret S. Myers

Hymn: "Jezus nie jest moim kozłem ofiarnym"...

Hymn: „Jezus nie jest moim kozłem ofiarnym”…

Czytaj także: Kto usprawiedliwia niegodziwego i kto potępia sprawiedliwego, obaj budzą odrazę w PANU.