Ewangelia Mateusza 1 [Biblia Nieświeska / Biblia Szymona Budnego]

1. Księgi rodzaju Jesusa Chrysta, syna Dawidowego, syna Awrahamowego.
2. Awraham spłodził Isahaka, a Isahak spłodził Jahakowa, Jahaków lepak spłodził Judę i bracią jego.
3. Zaś Juda spłodził Pereca i Zaracha z Tamary, Perec lepak spłodził Checrona, a Checron spłodził Rama.
4. Ram lepak spłodził Hamminadawa, zaś Hamminadaw spłodził Nachszona, a Nachszon spłodził Szalmona.
5. Szalmon lepak spłodził Bohaza z Rachawy, zaś Bohaz spłodził Howeda z Ruthy, a Howed spłodził Iszaiego.
6. Iszai lepak spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Solomona z Uryaszowej.
7. Solomon lepak spłodził Rechawehama, a Rechaweham spłodził Awijama. Awijam lepak spłodził Asę,
8. a Asa spłodził Joszafata. Joszafat lepak spłodził Jorama, a Joram spłodził Huzyiaha.
9. Huzyiahu lepak spłodził Jothama, a Jotham spłodził Achaza, Achaz lepak spłodził Chickijaha.
10. Chickijahu lepak spłodził Menaszeha, a Menasze spłodził Amona. Amon lepak spłodził Joszyiaha.
11. Joszyiahu lepak spłodził Jakima, a Jakim spłodził Jechaniaha i bracią jego, czasu zaprowadzenia (do) Bawela.
12. A po zaprowadzeniu (do) Bawela Jechaniah spłodził Szealtiela, a Szealtiel spłodził Zerubawela.
13. Zerubawel lepak spłodził Awihuda, Awihud lepak spłodził Elijakima, a Eliakim spłodził Azora.
14. Azor lepak spłodził Cadoka, a Cadok spłodził Amona, zaś Amon spłodził Elihuda.
15. Elihud lepak spłodził Elehazara, zaś Elehazar spłodził Mattana, a Mattan spłodził Jahakowa.
16. Jahaków lepak spłodził Josefa męża Mariej, z której urodził się Jesus, który nazwan Chrystusem.
17. A tak wszech rodzajów od Awrahama aż do Dawida rodzajów czternaście; a od Dawida aż do zaprowadzenia (do) Bawela rodzajów czternaście. I od zaprowadzenia (do) Bawela aż do Chrysta rodzajów czternaście.
18. A narodzenie Chrystusa tak było. Bo gdy matka jego Maria zrękowana była za Josefa, drzewiej niż on wszedł do niej, znaleziona brzemienną od Ducha świętego.
19. A Josef mąż jej sprawiedliwy będąc niechciał jej oskarżyć lecz był umyślił potajemnie ją odpuścić.
20. A gdy to myślił, oto anioł Jehowy jawił się mu we śnie mówiąc: Josefie synu Dawidów, niebój się wziąć Maryą żonę twą, bo co się wniej urodziło, od Ducha świętego jest.
21. A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jesusem, bo ten lud swój zachowa od grzechów jich.
22. (A wszystko to było żeby się spełniło co rzeczono od Jehowy przez Proroka mówiącego:
23. Oto panna brzemienna a urodzi syna, i nazowiesz imię jego Himmanuelem.)
24. A ocknąwszy Josef ze snu uczynił jako mu roskazał anioł Jehowy. I wziął żonę swoję,
25. a niepoznał jej, aż urodziła syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jesusem.