Aszkelon w Biblii

Aszkelon – jedno z miast filistyńskich. Położone nad Morzem Śródziemnym.

Aszkelon w Biblii: Podbój w Ks. Jozuego

Jozuego 13:2-3:

(2) Oto ziemia, która pozostała: wszystkie okręgi Filistynów i Geszurytów; (3) Od Szichoru, który jest naprzeciw Egiptu, aż do granicy Akaronu na północy – jest to ziemia przynależąca do Kananejczyków, pięciu książąt filistyńskich: z Gazy, Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu, oraz Awwici

Stela Merenptaha: źródło pozabilijne

Zostaje to odnotowane w źródłach pozabiblijnych.  Nim jest Stela Merenptaha – inskrypcja faraona starożytnego Egiptu (Merenptaha), który panował w latach 1213–1203 p.n.e. (stelę datuje się na 1207 r. p.n.e.). Znajdują się na niej następujące odszyfrowane słowa:

Kanaan został splądrowany (…) Aszkelon został pokonany, Gezer został zdobyty. Janoam przestał istnieć. 1

Aszkelon w Biblii: Zmagania Izraela z Filistynami

Wzmianka o Aszkelonie znajduje się również w Ks. Sędziów. Pojawia się tam Samson, który walczy z Filistynami:

Potem zstąpił na niego Duch PANA i poszedł do Aszkelonu, zabił trzydziestu mężczyzn spośród nich, zdjął z nich łupy i dał szaty zamienne tym, którzy rozwiązali zagadkę (Sędziów 14:19).

Zmagania Izraela z Filistynami o Aszkelon trwały: w pieśni Dawida po śmierci Saula, ten śpiewa:

(19) Piękno Izraela poległo na twoich wzgórzach. Jakże padli mocarze! (20) Nie opowiadajcie o tym w Gat ani nie rozgłaszajcie tego po ulicach w Aszkelonie, aby się nie cieszyły córki Filistynów, by się nie radowały córki nieobrzezanych.” (2 Samuela 1:19-20)

Aszkelon w Biblii: Wzmianki u proroków

Echa tych konfliktów znajdują się w księgach prorockich:

Jeremiasza 47:5-7: (5) Na Gazę przyszło golenie głowy, Aszkelon jest zgubiony. Reszto ich doliny, jak długo będziesz sobie robić nacięcia? (6) Biada, mieczu PANA! Jak długo jeszcze nie będziesz odpoczywać? Wróć do swej pochwy! Wycofaj się i uspokój! (7) Jakże ma odpoczywać, skoro PAN dał mu polecenie? Na Aszkelon, na brzeg morza – tam go ustanowił.” (zobacz także: Jeremiasza 25:20)

Amosa 1:8: Wykorzenię też mieszkańca z Aszdodu i tego, który trzyma berło z Aszkelonu, i zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi, i zginie resztka Filistynów, mówi Pan BÓG.”

Sofoniasza 2:4-7: (4) Gaza bowiem będzie opuszczona i Aszkelon spustoszony, Aszdod w południe wyrzucą, a Ekron będzie wykorzeniony. (5) Biada mieszkańcom wybrzeża morskiego, narodowi Keretytów! Słowo PANA jest przeciwko wam, Kanaanie, ziemio Filistynów; wytracę cię tak, że nie będzie żadnego mieszkańca. (6) Wybrzeże morskie będzie przeznaczone na schroniska i budki dla pasterzy, i na zagrody dla trzód. (7) Wybrzeże też przypadnie reszcie domu Judy i będą na nim wypasać. W domach Aszkelonu będą się kłaść wieczorem, gdyż nawiedzi ich PAN, ich Bóg, i odwróci ich niewolę.

Zachariasza 9:5: Ujrzy to Aszkelon i ulęknie się, podobnie Gaza – i pogrąży się w smutku; również Ekron, bo jego nadzieja zawiedzie. I zginie król z Gazy, a Aszkelon nie będzie zamieszkany.

Aszkelon w Biblii: Czasy Aleksandra Wielkiego

Aleksander Wielki dotarł na te tereny ok. 332 p.n.e., wtedy to miasto zmieniło swoją nazwę na Askalon.

lustrzane odbicie głównej części napisu (wszystkie 28 wierszy) / Stela Merenptaha 

lustrzane odbicie głównej części napisu (wszystkie 28 wierszy) / Stela Merenptaha / domena publiczna

Źródła
  1. The Rise of Ancient Israel (Hershel Shanks, William G. Dever, Baruch Halpern and P. Kyle McCarter, Jr)