Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Jeremiasza 25:1

Słowo, które doszło do Jeremiasza o całym ludzie Judy w czwartym roku Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, a był to pierwszy rok Nabuchodonozora, króla Babilonu;

Księga Jeremiasza 25:2

Które wypowiedział prorok Jeremiasz do całego ludu Judy i do wszystkich mieszkańców Jerozolimy, mówiąc:

Księga Jeremiasza 25:3

Od trzynastego roku Jozjasza, syna Amona, króla Judy, aż do dziś, to znaczy już przez dwadzieścia trzy lata, dochodziło do mnie słowo PANA i przemawiałem do was z wczesnym wstawaniem i mówieniem, ale nie słuchaliście.

Księga Jeremiasza 25:4

PAN też posyłał do was wszystkie swoje sługi, proroków, z wczesnym wstawaniem i przesłaniem, ale nie usłuchaliście ani nie nakłoniliście swego ucha, aby usłyszeć.

Księga Jeremiasza 25:5

Oni mówili: Niech teraz każdy z was się odwróci od swojej złej drogi i od zła swoich uczynków, a będziecie mieszkać w tej ziemi, którą PAN dał wam i waszym ojcom na wieki wieków.

Księga Jeremiasza 25:6

Nie chodźcie za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon, i nie pobudzajcie mnie do gniewu uczynkami waszych rąk, a ja nie uczynię wam nic złego.

Księga Jeremiasza 25:7

Ale nie usłuchaliście mnie, mówi PAN, pobudzając mnie do gniewu uczynkami swoich rąk na własne nieszczęście.

Księga Jeremiasza 25:8

Dlatego tak mówi PAN zastępów: Ponieważ nie usłuchaliście moich słów;

Księga Jeremiasza 25:9

Oto poślę po wszystkie rody północne i zbiorę je, mówi PAN, i Nabuchodonozora, króla Babilonu, swego sługę 1 2, i sprowadzę ich na tę ziemię, na jej mieszkańców i na te wszystkie okoliczne narody, a doszczętnie zniszczę ich i uczynię ich przedmiotem zdumienia i świstania, i wiecznym spustoszeniem.

Księga Jeremiasza 25:10

I sprawię, że zaniknie głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, odgłos żaren i światło pochodni.

Księga Jeremiasza 25:11

I cała ta ziemia stanie się spustoszeniem i zdumieniem, a te narody będą służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat.

Księga Jeremiasza 25:12

A gdy się dopełni siedemdziesiąt lat, ukarzę króla Babilonu i ten naród, mówi PAN, za ich nieprawość, oraz ziemię Chaldejczyków, i zamienię ją w wieczne spustoszenie.

Księga Jeremiasza 25:13

I sprowadzę na tę ziemię wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem przeciw niej, mianowicie to wszystko, co jest napisane w tej księdze, co prorokował Jeremiasz przeciw wszystkim narodom.

Księga Jeremiasza 25:14

Gdyż i one będą podbite i wzięte do niewoli przez liczne narody i wielkich królów. Odpłacę im według ich czynów i według uczynków ich rąk.

Księga Jeremiasza 25:15

Tak bowiem powiedział do mnie PAN, Bóg Izraela: Weź z mojej ręki kubek wina tej zapalczywości i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię posyłam.

Księga Jeremiasza 25:16

Będą pić i zataczać się, a nawet szaleć przed ostrzem miecza, który posyłam między nie.

Księga Jeremiasza 25:17

Wziąłem więc kubek z ręki PANA i napoiłem wszystkie narody, do których PAN mnie posłał:

Księga Jeremiasza 25:18

Jerozolimę i miasta ziemi Judy, jej królów i książąt, aby uczynić ich przedmiotem spustoszenia, zdumienia, świstania i przekleństwa, jak to jest dzisiaj;

Księga Jeremiasza 25:19

Faraona, króla Egiptu, jego sługi i książąt, oraz cały jego lud;

Księga Jeremiasza 25:20

Całą różnorodną ludność, wszystkich królów ziemi Uz, wszystkich królów ziemi Filistynów oraz Aszkelon, Gazę, Ekron i resztkę Aszdodu;

Księga Jeremiasza 25:21

Edom, Moab i synów Ammona;

Księga Jeremiasza 25:22

Wszystkich królów Tyru, wszystkich królów Sydonu oraz królów zamorskich wysp;

Księga Jeremiasza 25:23

Dedan, Temę, Buzę i wszystkich mieszkańców w najdalszych zakątkach 3 :

Księga Jeremiasza 25:24

Wszystkich królów Arabii i wszystkich królów różnorodnej ludności mieszkającej na pustyni;

Księga Jeremiasza 25:25

Wszystkich królów Zimri, wszystkich królów Elamu i wszystkich królów Medii;

Księga Jeremiasza 25:26

I wszystkich królów Północy, bliskich i dalekich, jednego po drugim; wszystkie królestwa ziemi, jakie są na powierzchni ziemi. A król Szeszak będzie po nich pił.

Księga Jeremiasza 25:27

I powiesz im: Tak mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Pijcie i upijacie się, wymiotujcie i padajcie, aby już nie powstać z powodu miecza, który ja poślę między was.

Księga Jeremiasza 25:28

A jeśli nie zechcą wziąć kubka z twojej ręki, aby pić, wtedy im powiesz: Tak mówi PAN zastępów: Koniecznie będziecie pić.

Księga Jeremiasza 25:29

Oto bowiem na to miasto, nad którym jest wzywane moje imię, zaczynam sprowadzać nieszczęście, a wy mielibyście pozostać nieukarani? Nie ujdziecie karze, bo ja przyzywam miecz na wszystkich mieszkańców tej ziemi, mówi PAN zastępów.

Księga Jeremiasza 25:30

Dlatego ty prorokuj przeciwko nim wszystkie te słowa i powiedz im: PAN zagrzmi z wysoka i ze swego Świętego Przybytku wyda swój głos; zagrzmi nad swoim miejscem zamieszkania; wzniesie okrzyk jak tłoczący winogrona przeciwko wszystkim mieszkańcom tej ziemi.

Księga Jeremiasza 25:31

I dojdzie wrzawa aż do krańców ziemi, bo PAN prowadzi spór z tymi narodami, sprawuje sąd nad wszelkim ciałem, bezbożnych wyda pod miecz, mówi PAN.

Księga Jeremiasza 25:32

Tak mówi PAN zastępów: Oto nieszczęście przejdzie z narodu na naród, a wielki wicher zerwie się od krańców ziemi.

Księga Jeremiasza 25:33

I pobici przez PANA w tym dniu leżeć będą od krańca ziemi aż po kraniec ziemi; nie będą ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jak nawóz na polu.

Księga Jeremiasza 25:34

Zawódźcie, pasterze, i wołajcie, tarzajcie się w popiele, wy, przewodnicy tej trzody! Dopełniły się bowiem dni waszej rzezi i rozproszenia i padniecie jak drogie naczynie.

Księga Jeremiasza 25:35

Nie będzie ucieczki dla pasterzy ani ocalenia dla przewodników tej trzody.

Księga Jeremiasza 25:36

Będzie słychać głos wołania pasterzy i zawodzenie przewodników tej trzody, bo PAN spustoszy ich pastwiska.

Księga Jeremiasza 25:37

 I będą zniszczone spokojne łąki z powodu zapalczywości gniewu PANA.

Księga Jeremiasza 25:38

Opuścił jak lew swoją jaskinię, bo ich ziemia jest spustoszona z powodu zapalczywości niszczyciela i zapalczywości jego gniewu.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Przypisy
  1. sługami (spełniającymi nakazy) JHWH są Asyria (Izajasza 10:5-6) oraz pogański władca Cyrus (Izajasza 44:28; Izajasza 45:1); porównaj także Rzymian 13, gdzie sługą Boga są władze pogańskiego Rzymu)
  2. w LXX brak wzmianki o słudze JHWH, Nabuchodonozorze
  3. dosłownie: z obciętymi bokami; por. Jeremiasza 9:26 i Jeremiasza 49:32 z tym samym wyrażeniem