Słownik hebrajsko – polski: ברא / bara

Słownik hebrajsko – polski: ברא / bara: występowanie w Biblii

Wersety ze słowem ברא / bara

 • Rodzaju 1:1
 • Rodzaju 1:21
 • Rodzaju 1:27
 • Rodzaju 2:3
 • Rodzaju 2:4
 • Rodzaju 5:1
 • Rodzaju 5:2
 • Rodzaju 6:7
 • Wyjścia 34:10
 • Liczb 16:30
 • Powtórzonego Prawa 4:32
 • Jozuego 17:18
 • 1 Samuela 2:29
 • Psalm 51:10
 • Psalm 89:12
 • Psalm 89:47
 • Psalm 102:18
 • Psalm 148:5
 • Kaznodziei 12:1
 • Izajasza 4:5
 • Izajasza 40:26
 • Izajasza 40:28
 • Izajasza 41:20
 • Izajasza 42:5
 • Izajasza 43:1
 • Izajasza 43:7
 • Izajasza 43:15
 • Izajasza 45:7
 • Izajasza 45:8
 • Izajasza 45:12
 • Izajasza 45:18
 • Izajasza 48:7
 • Izajasza 54:16
 • Izajasza 57:19
 • Izajasza 65:18
 • Jeremiasza 31:22
 • Ezechiela 21:19
 • Ezechiela 21:30
 • Ezechiela 23:47
 • Ezechiela 28:13
 • Ezechiela 28:15
 • Amosa 4:13
 • Malachiasza 2:10

Słownik hebrajsko – polski: ברא / bara: znaczenie słowa

1. ברא / bara: stwarzać

ברא (bara) w najbardziej rozpowszechnionym znaczeniu to „stworzyć”, np.

Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię (Rodzaju 1:1)

Bóg JHWH, jako jedyny Stwórca, stwarza świat w opisie Izajasza – w tej księdze ברא pojawia się 15 razy, najczęściej w całej Biblii.

2. ברא / bara: stwórca

To słowo odnosi się do samego Stwórcy, np.

Za dni twojej młodości pamiętaj też o Stwórcy, zanim nadejdą dni gorsze i lata, o których powiesz: Nie znoszę ich! (Kaznodziei 12:1)

3. ברא / bara: wybierać

Trochę inny odcień znaczeniowy to słowo ma w następującym wersecie Ezechiela 21:19:

A ty, synu człowieczy, wyznacz sobie dwie drogi, którymi ma przyjść miecz króla Babilonu. Obie niech wychodzą z jednej ziemi, wybierz miejsce na rozstaju dróg wiodących do miasta, wybierz je

Inne przekłady (np. Biblia Lubelska) oddaje je jako „wyznaczać”. Wiąże się więc z wyznaczeniem czegoś, co już istnieje, a nie stworzeniem ex nihilo.

4. ברא / bara: zawrzeć

Np. w księdze Wyjścia 34:10 czytamy:

I powiedział Jahwe: Postanowiłem zawrzeć z wami przymierze.

Tak więc רא (bara) dotyczy również stwarzania w sensie przenośnym. Podobnie jak w Izajasza 45:7, gdzie niektóre przekłady podają:

sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę

5. ברא / bara: wykarczować

W jednym fragmencie Pisma „bara” wiąże się z karczowaniem:

Jozue odpowiedział: Jeśli stanowisz tak liczny lud, wejdź do krainy zalesionej i wykarczuj ją sobie w ziemi Peryzzytów i Refaitów […]

6. ברא / bara: zabić

„Bara” bywa tłumaczone jako „zabijać” bądź „wybijać”, co wiąże się z tłumaczeniem powyższym (patrz punkt 5.)

Zgromadzenie ukamienuje je i rozsieka mieczami. Wymordują ich synów oraz córki, a ich domy spalą (Ezechiela 23:47; B. Ekumeniczna)

7. ברא / bara: tuczyć

Najbardziej zaskakujące tłumaczenie można znaleźć w 1 Samuela 2:29, gdzie czytamy:

[…] Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niźli mnie, iż tuczą się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela — ludu mojego?

Słownik hebrajsko – polski: ברא / bara: stworzyć, ale jak?

Wiemy, że Bóg stworzył, a właściwie ulepił człowieka (Rodzaju 2:7). Jednak tam autor Księgi używa słowa יָצַר / jacar, kiedy człowiek zostaje ukształtowany z prochu ziemi (podobny język użyty zostaje w Izajasza 64:8 – i to samo słowo). Jednak w drugim opisie stworzenia zostaje użyty czasownik „bara”. Tak więc nie może on raczej oznaczać stworzenia „z niczego”.

Jeśli jednak pamiętamy o znaczeniu z 1 Samuela 2:27 (patrz powyżej), wiemy, że czasownik może odnosić się do tuczenia, czy w przenośnym znaczeniu napełniania. Jeśli więc połączymy werset Rodzaju 1:1 z Rodzaju 1:2, który mówi:

Ziemia była bezładną i pustą.

widzimy, że Bóg nie tyle stwarzał, co napełniał pustkę i porządkował chaos.

Słownik hebrajsko – polski: ברא / bara: eksperci o słowie

Nathan J. Chambers w Reconsidering Creation Ex Nihilo in Genesis 1 [Journal of Theological Interpretation 19; University Park, Pa..: Eisenbrauns, 2020], 227) przyznaje:

Chociaż nie jestem przekonany co do nowszych propozycji znaczenia słowa „bara”, również waham się po prostu zrównać czasownik ze znaczeniem „stworzenie ex nihilo”, ponieważ w wielu przypadkach nie jest jasne, co oznaczałoby, że dana rzecz, o której mowa, miałby zostać stworzony z niczego (th. Izrael w Izajasza 43:1, Izajasza 43:15, czy też armia Babilonu Ezechiela 21:35, Psalm 51:10 jest szczególnie interesującym przykładem… Czy stworzenie nowego serca następuje ex nixilo)?

Biblia Jerozolimska podkreśla, pisząc o czasowniku „bara”:

rezerwowany dla stwórczego działania Boga, które różni się od twórczych działań człowieka. Nie należy tu wprowadzać metafizycznego pojęcia stworzenia z niczego, gdyż zostanie ono sformułowane dopiero w 2 Machabejskiej 7:28.