1 List do Koryntian z odnośnikami

1 Koryntian 1

Izajasza 44:25
1 Koryntian 1:20
Wniwecz obracam znaki kłamców i z wróżbitów czynię szaleńców;  mędrców zmuszam do odwrotu, a ich wiedzę czynię głupstwem.  Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata?  Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata ?
Izajasza 33:18 1 Koryntian 1:20
 Twoje serce będzie wspominać grozę:  Gdzie jest pisarz? Gdzie jest poborca? Gdzie jest ten, co liczył wieże?   Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata?

1 Koryntian 3

Psalm 62:12 1 Koryntian 3:8
I do ciebie, Panie, należy miłosierdzie, bo ty oddajesz każdemu według jego uczynków.  Ten zaś, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno, a  każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy. 
Hioba 5:13 1 Koryntian 3:19
 Który chwyta mądrych w ich przebiegłości , tak że rada przewrotnych szybko upada. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.
Bo jest napisane:  On chwyta mądrych w ich przebiegłości. 

1 Koryntian 4

Hioba 27:6 1 Koryntian 4:4
Nie odstąpię od trwania przy swej racji, bo  przecież nie pamiętam (οὐ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτῷ) , bym coś zdrożnego popełnił. ( LXX )  Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam (οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony, lecz tym, który mnie sądzi, jest Pan.

1 Koryntian 5

Wyjścia 12:15 / Wyjścia 12:19 1 Koryntian 5:5
(15) Przez siedem dni będziecie jeść przaśny chleb.
Już w pierwszym dniu usuniecie zakwas z waszych domów, bo ktokolwiek będzie jadł coś kwaszonego, od pierwszego dnia aż do siódmego, ta dusza zostanie wykluczona z Izraela.
(19) Przez siedem dni nie znajdzie się żaden zakwas w waszych domach.
Ktokolwiek bowiem będzie jadł coś kwaszonego, ta dusza zostanie wykluczona ze zgromadzenia Izraela, zarówno przybysz, jak i urodzony w tej ziemi.
(5) Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. (…)

(7) Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.
(8) Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem ani z zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.

Andre Villeneuve: Tak jak Żydzi muszą oczyścić swoje domy z wszelkiego zakwasu przed obchodzeniem święta Paschy, tak wspólnota chrześcijan w Koryncie musi oczyścić się z grzechów, aby obchodzić święto Chrystusa, Baranka Paschalnego (…) Surowość kary przewidzianej w Księdze Wyjścia za zjedzenie podczas święta chleba na zakwasie – odcięcie od Izraela (zob. Wyjścia 12:15, Wyjścia 12:19 – pomaga wyjaśnić surową karę ekskomuniki, którą Paweł nakłada na winowajcę społeczności, aby „oddać go szatanowi na zagładę ciała”, 1 Koryntian 5:5). 1

1 Koryntian 10

Liczb 25:9 1 Koryntian 10:8
A tych, którzy  umarli od tej plagi, było dwadzieścia cztery tysiące.  Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i  padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące; 

1 Koryntian 15

Psalm 110:1 1 Koryntian 15:25
Powiedział PAN do mego Pana:  Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.   Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. 

CDN

Przypisy
  1. Andre Villeneuve, Anthropic Temple and Nuptial Symbolism in First Corinthians (s. 5-6)