„Bóg ma Syna, więc kim jest Syn, jeśli nie synem Boga, a więc też Bogiem”. Z takim zrozumieniem wyrażenia „syn Boży” spotykamy się co jakiś czas. A co naprawdę mówi Biblia? Okazuje się, że Pismo zna wiele określeń, które opisują Syna Bożego zupełnie inaczej niż Boga. I co najważniejsze: synem Bożym może zostać każdy z nas!

Syn Boży w Biblii: spis treści

00:00 – prezentacja tematu
00:00 – Chrystus jako Syn Boży, ale…
01:19 – kto również bywa nazywany Synem Bożym
2:16 – król Izraela jako Syn Boży
4:20 – Jezus jako król Izraela
8:32 – synostwo związane ze zmartwychwstaniem
9:34 – synowie Boży to synowie Izraela
11:08 – Syn Boży jako Izrael
11:53 – Bóg oznacza Ojciec
13:28 – aniołowie synami Bożymi?
17:34 – każdy może zostać synem (dzieckiem) Bożym

22:22 – dyskusja
22:22 – o problemach z tłumaczeniem słowa „anioł”
23:29 – nowonarodzenie czy narodzenie z góry
27:30 – narodzeni „z góry”
28:18 – wybranie do synostwa
30:23 – synostwo, ale kiedy i dla kogo
37:32 – o synostwie świadczą nasze uczynki

Syn Boży w Biblii: nagranie

Syn Boży w Biblii: poruszone wersety

Syn Boży w Biblii

Syn Boży w Biblii

2 Samuela 7:14 – od 2:17
2 Koryntian 1:21-22 – od 17:35
2 Koryntian 6:18 – od 20:35
Dzieje 13:32-33 – od 8:34
Galacjan 4:6 – od 17:35
Hebrajczyków 1:3-4 – od 16:52
Hebrajczyków 2:5 – od 16:52
Hebrajczyków 2:11 – od 19:10
Hioba 38:7 – od 16:14
Izajasza 1:2 – od 9:35
Jana 1:12 – od 19:41
Jana 1:49 – od 3:56
Jana 11:27-28 – od 6:10
Jeremiasza 3:19 – od 20:35
Jeremiasza 3:22 – od 9:35
Jeremiasza 31:1 – od 11:56
Jeremiasza 31:9 – od 11:56
Kolosan 1:13 – od 7:34
Łukasza 7:24 – od 13:36
Malachiasza 2:10 – od 11:56
Mateusza 11:10 – od 13:36
Mateusza 16:16 – od 6:12
Objawienia 21:7 – od 21:15
Ozeasza 1:10 – od 9:35
Ozeasza 11:1 – od 11:10
1 Samuela 16:13 – od 6:12
1 List do Koryntian 1:9 – od 19:10
1 List do Koryntian 15:24-25 – od 7:34
1 List do Koryntian 15:27-28 – od 7:34
1 List do Tesaloniczan 1:10 – od 8:34
1 List Jana 3:1-2 – od 19:41
Powtórzonego Prawa 14:1 – od 9:35
Powtórzonego Prawa 32:6 – od 11:56
Psalm 2:7 – od 2:17
Psalm 89:6 – od 14:54
Psalm 89:26-27 – od 2:17
Psalm 110:1 – od 7:34
Rzymian 8:15 – od 17:35
Wyjścia 4:22 – od 11:10