Księga Wyjścia 34:1

I PAN powiedział do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, a napiszę na tych tablicach słowa, które były na pierwszych tablicach, które stłukłeś.

Księga Wyjścia 34:2

A bądź gotów jutro rano i wstąp rankiem na górę Synaj; staniesz przede mną na szczycie tej góry.

Księga Wyjścia 34:3

Ale niech nikt nie wchodzi z tobą, niech nikt też nie będzie widziany na całej górze; również owce i woły niech się nie pasą naprzeciwko tej góry.

Księga Wyjścia 34:4

Mojżesz wyciosał więc dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a gdy wstał rano, wstąpił na górę Synaj, jak PAN mu rozkazał, i wziął w ręce dwie kamienne tablice.

Księga Wyjścia 34:5

I PAN zstąpił w obłoku, stanął tam z nim, i wypowiedział imię PANA.

Księga Wyjścia 34:6

Wtedy przechodził PAN przed nim i wołał: PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę;

Księga Wyjścia 34:7

Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia.

Księga Wyjścia 34:8

Mojżesz więc spiesznie pochylił się do ziemi i oddał pokłon; 

Księga Wyjścia 34:9

I powiedział: Jeśli znalazłem teraz łaskę w twoich oczach, Panie, niech Pan idzie, proszę, pośród nas, bo ten lud jest twardego karku.
Wybacz nasze nieprawości i nasz grzech, a weź nas za dziedzictwo.

Księga Wyjścia 34:10

Odpowiedział: Oto ustanowię przymierze.
Przed całym twoim ludem będę czynił cuda, jakie nie były dokonane na całej ziemi i w żadnym narodzie.
I cały lud, wśród którego przebywasz, zobaczy dzieło PANA, gdyż straszne będzie to, co uczynię z tobą.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
„ustanowię” Wyjścia 24:7-8; Powtórzonego Prawa 4:13; Powtórzonego Prawa 5:2-3; Powtórzonego Prawa 29:12-14
„będę czynił cuda” Powtórzonego Prawa 4:32-37; Powtórzonego Prawa 32:30; Jozuego 6:20; Jozuego 10:12-13; 2 Samuela 7:23; Psalm 77:14; Psalm 78:12; Psalm 147:20
„straszne” Powtórzonego Prawa 10:21; Psalm 65:5; Psalm 66:3; Psalm 66:5; Psalm 68:35; Psalm 76:12; Psalm 106:22; Psalm 145:6; Izajasza 64:3; Jeremiasza 32:21
Powiązane artykuły Znaczenie czasownika „bara”

Księga Wyjścia 34:11

Przestrzegaj tego, co dziś ci rozkazuję: Oto wypędzę sprzed twojego oblicza Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę.

Księga Wyjścia 34:12

Strzeż się, abyś nie zawarł przymierza z obywatelami tej ziemi, do której wejdziesz, żeby to nie było sidłem pośród ciebie.

Księga Wyjścia 34:13

Dlatego zburzycie ich ołtarze, połamiecie ich bożki i wyrąbiecie ich święte gaje.

Księga Wyjścia 34:14

Nie będziesz oddawał pokłonu innemu bogu, bo PAN, którego imię jest Zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
„oddawał pokłonu” Wyjścia 20:3-5; Powtórzonego Prawa 5:7; Mateusza 4:10
„którego” Wyjścia 34:5-7; Wyjścia 33:19; Izajasza 9:6; Izajasza 57:15
„Bogiem zazdrosnym” Wyjścia 20:5; Powtórzonego Prawa 5:24; Powtórzonego Prawa 6:15; Powtórzonego Prawa 29:20; Powtórzonego Prawa 32:16; Powtórzonego Prawa 32:21; Jozuego 24:19; Nahuma 1:2; 1 Koryntian 10:22
Powiązane artykuły Obrzezanie i zawieranie przymierza

Księga Wyjścia 34:15

Abyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami tej ziemi, abyś – gdy oni popełniają nierząd ze swymi bogami i składają ofiary swym bogom – nie został zawołany, by jeść z ich ofiar; 

Księga Wyjścia 34:16

I nie brał spośród ich córek żony dla swych synów, a wtedy cudzołożyłyby ich córki ze swymi bogami i doprowadziłyby twoich synów do nierządu ze swymi bogami.

Księga Wyjścia 34:17

Nie będziesz czynił sobie odlewanych bożków.

Księga Wyjścia 34:18

Będziesz zachowywał Święto Przaśników.
Przez siedem dni będziesz jeść przaśniki, jak ci rozkazałem, w miesiącu Abib, gdyż w miesiącu Abib wyszedłeś z Egiptu.

Księga Wyjścia 34:19

Wszystko, co otwiera łono, jest moje, a także każdy pierworodny samiec z twego dobytku, zarówno spośród owiec, jak i wołów;

Księga Wyjścia 34:20

Ale pierworodne oślę odkupisz owcą, a jeśli go nie odkupisz, złamiesz mu kark.
Odkupisz każdego pierworodnego z twych synów i nie pokażą się przede mną z pustymi rękami.

Księga Wyjścia 34:21

Sześć dni będziesz pracować, a siódmego dnia odpoczniesz; odpoczniesz w czasie orania i w czasie żniwa.

Księga Wyjścia 34:22

Będziesz obchodził też Święto Tygodni, pierwociny żniwa pszenicy, i Święto Zbiorów na koniec roku.

Księga Wyjścia 34:23

Trzy razy do roku wszyscy twoi mężczyźni pokażą się przed obliczem Pana BOGA, Boga Izraela.

Księga Wyjścia 34:24

Bo wypędzę przed tobą narody i rozszerzę twoje granice; nikt nie będzie pożądał twojej ziemi, gdy trzy razy do roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem PANA, twego Boga.

Księga Wyjścia 34:25

Nie będziesz składał krwi mojej ofiary razem z zakwasem i nic z ofiary obchodu święta Paschy nie zostanie do rana.

Księga Wyjścia 34:26

Przyniesiesz do domu PANA, twego Boga, pierwociny plonów twej ziemi.
Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

Księga Wyjścia 34:27

Potem PAN powiedział do Mojżesza: Zapisz sobie te słowa, bo według tych słów ustanowiłem przymierze z tobą i Izraelem.

Księga Wyjścia 34:28

 I był tam z PANEM czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jadł chleba i nie pił wody.
PAN napisał na tablicach słowa przymierza, dziesięć przykazań.

Księga Wyjścia 34:29

I gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj – a miał Mojżesz w ręku dwie tablice świadectwa, gdy zstępował z góry – Mojżesz nie wiedział, że skóra jego twarzy lśniła, gdy PAN z nim rozmawiał.

Księga Wyjścia 34:30

Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli Mojżesza, a oto skóra jego twarzy lśniła, i bali się zbliżyć do niego.

Księga Wyjścia 34:31

Ale Mojżesz zawołał ich i Aaron oraz wszyscy przywódcy zgromadzenia Izraela wrócili do niego.
I Mojżesz rozmawiał z nimi.

Księga Wyjścia 34:32

Potem podeszli też wszyscy synowie Izraela, a on przykazał im wszystko, o czym PAN z nim rozmawiał na górze Synaj.

Księga Wyjścia 34:33

A póki Mojżesz z nimi rozmawiał, miał na swojej twarzy zasłonę; 

Księga Wyjścia 34:34

Ale gdy Mojżesz wchodził przed oblicze PANA, aby z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę, póki nie wyszedł.
Gdy zaś wyszedł, mówił do synów Izraela, co mu nakazano.

Księga Wyjścia 34:35

I synowie Izraela patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra twarzy Mojżesza lśniła.
I Mojżesz znowu kładł zasłonę na swoją twarz, póki nie wszedł, aby z nim rozmawiać.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj