Mateusza 13:52 – tłumaczenia

Nowa Europejska Wersja: I powiedział do nich: dlatego każdy uczony w Piśmie, który został uczyniony uczniem Królestwa Niebios, jest niczym człowiek, będący gospodarzem, który wydobywa ze swojego skarbca rzeczy nowe i stare.

Nestle 1904: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.

Przekład dosłowny: A [on] powiedział im: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który został uczyniony uczniem w Królestwie Niebios, podobny jest człowiekowi – gospodarzowi, który wyrzuca ze skarbca swojego nowe i stare.

Przekład dosłowny: szczegóły – kliknij TUTAJ

Biblia Brzeska: A on im rzekł: Przeto wszelki nauczyciel uczony w Królestwie niebieskim, podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wyjmuje z skarbu swego rzeczy nowe i stare.

„każdy uczony w Piśmie, który został uczyniony uczniem Królestwa Niebios”

Obecnie dużą popularnością cieszą się ruchy mesjańskie, które postulują powrót do korzeni. O ile odrzucenie wielowiekowej ludzkiej tradycji jest postulatem słusznym, samo odwzorowanie I-wiecznego judaizmu nie wydaje się być właściwym krokiem. Powyższy fragment to potwierdza. Wiernie wypełniający Torę faryzeusz musiał pójść krok dalej i zostać ,,uczniem Królestwa Niebieskiego”. Głównym przesłaniem Ewangelii jest Dobra Nowina o Królestwie Bożym. W 13. rozdziale Ew. Mateusza Jezus dokonuje porównań, które mają jego słuchaczom uświadomić prosty fakt: to Królestwo Boże i dążenie do niego jest absolutnym priorytetem. Skupienie na religijnych rytuałach i tradycjach (w przypadku faryzeuszy Tora Ustna) nie było drogą do Królestwa Niebios. Naśladowanie Mesjasza jak najbardziej.

„uczyniony uczniem”

New Revised Version:

μαθητευθεὶ(mathēteutheis) pochodzi od greckiego czasownika mathēteuō (3100 w konkordancji) oznacza bycie uczniem i fakt użycia imiesłowu aorystu, oznacza uczeń ukończył szkolenie oraz osiągnął pewien stopień wiedzy. Czasownik ten jest związany z rzeczownikiem mathētēs (μαθητής – 3101 w konkordancji), oznaczającym „ucznia”

Przekład Nowego Świata podaje „pouczony o” nie zachowuje bezpośredniego związku z uczniostwem, co sugeruje czasownik. Podobnie Biblia Gdańska (1632) i tłumaczenie „wyćwiczony w”.