Psalm 106:1

Alleluja.
Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Psalm 106:2

Któż wypowie wielkie dzieła PANA i ogłosi całą jego chwałę?

Psalm 106:3

Błogosławieni, którzy strzegą sądu i czynią sprawiedliwość w każdym czasie.

Psalm 106:4

Pamiętaj o mnie, PANIE, przez miłość do swego ludu; nawiedź mnie swoim zbawieniem;

Psalm 106:5

Abym widział szczęście twoich wybranych, cieszył się radością twego narodu i chlubił się razem z twoim dziedzictwem.

Psalm 106:6

Zgrzeszyliśmy wraz z naszymi ojcami, popełniliśmy nieprawość i postąpiliśmy niegodziwie.

Psalm 106:7

Nasi ojcowie w Egipcie nie zrozumieli twoich cudów, nie pamiętali wielkości twego miłosierdzia, lecz buntowali się nad Morzem Czerwonym.

Psalm 106:8

A jednak ich wybawił przez wzgląd na swoje imię, aby okazać swą moc.

Psalm 106:9

Zgromił Morze Czerwone i wyschło; i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.

Psalm 106:10

Tak wybawił ich z ręki tego, który ich nienawidził, i odkupił ich z ręki wroga.

Psalm 106:11

Wody okryły ich ciemięzców, nie został ani jeden z nich.

Psalm 106:12

Wtedy uwierzyli jego słowom i śpiewali na jego chwałę.

Psalm 106:13

Szybko jednak zapomnieli o jego dziełach, nie czekali na jego rady.

Psalm 106:14

Pałali żądzą na pustyni, na próbę wystawiali Boga na pustkowiu.

Psalm 106:15

I dał im, czego żądali, lecz zesłał na ich dusze wycieńczenie.

Psalm 106:16

Gdy w obozie  zazdrościli  Mojżeszowi i Aaronowi,  świętemu  PANA;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „zazdrościli”  Liczb 16:1; Liczb 1:3-50
 świętemu  Wyjścia 28:36; Kapłańska 21:6-8; Kapłańska 21:10-12; Liczb 16:7
Powiązane artykuły * co oznacza tytuł „święty Boży”

Psalm 106:17

Otworzyła się ziemia i pochłonęła Datana, i zakryła zgromadzenie Abirama;

Psalm 106:18

I zapłonął ogień w tym zgromadzeniu, płomień spalił niegodziwych.

Psalm 106:19

Zrobili cielca na Horebie i odlanemu posągowi oddali pokłon;

Psalm 106:20

I zamienili swą chwałę na podobieństwo wołu jedzącego trawę.

Psalm 106:21

Zapomnieli o Bogu, swoim wybawcy, który dokonywał wielkich czynów w Egipcie;

Psalm 106:22

Cudownych dzieł w ziemi Chama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym.

Psalm 106:23

Dlatego powiedział, że wytraciłby ich, gdyby Mojżesz, jego wybrany, nie stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić jego gniew, by ich nie wytracił.

Psalm 106:24

Wzgardzili też wspaniałą ziemią, nie wierząc jego słowu.

Psalm 106:25

I szemrząc w swoich namiotach, nie byli posłuszni głosowi PANA.

Psalm 106:26

Dlatego podniósł na nich swoją rękę, aby ich wytracić na pustyni;

Psalm 106:27

Aby ich potomstwo rozrzucić wśród pogan i rozproszyć ich po ziemiach.

Psalm 106:28

Przyłączyli się też do Baal-Peor i jedli ofiary składane umarłym.

Psalm 106:29

Tak pobudzili Boga do gniewu swymi postępkami, że spadła na nich plaga;

Psalm 106:30

Wtedy powstał Pinchas, dokonał sądu i plaga ustała.

Psalm 106:31

Poczytano mu to za sprawiedliwość po wszystkie pokolenia, na wieki.

Psalm 106:32

Rozgniewali go znowu u wód Meriba, tak że Mojżesz wiele ucierpiał z ich powodu;

Psalm 106:33

Rozdrażnili bowiem jego ducha i mówił nierozważnie swymi ustami.

Psalm 106:34

Nie wytępili narodów, jak im to PAN nakazał.

Psalm 106:35

Lecz zmieszali się z tymi narodami i nauczyli się ich czynów;

Psalm 106:36

 I  służyli ich bożkom,  które  stały się dla nich pułapką.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „i…”  Psalm 78:58; Wyjścia 34:15-16; Sędziów 2:12-13; Sędziów 2:17; Sędziów 2:19; Sędziów 3:5-7; Sędziów 10:6; 2 Królewska 17:8-11; 2 Królewska 17:16-17; 2 Kronik 33:2-9; Ezechiela 16:15-63; Ezechiela 20:28-32
„swoim przyjacielem” 2 Kronik 20:7; Hioba 16:21; Izajasza 42:8; Jana 3:29; Jana 11:11; Jana 15:14,15; Jakuba 2:23
 „które…”  Wyjścia 23:33; Powtórzonego Prawa 7:16; Jozuego 23:13; Sędziów 2:3; Sędziów 2:14-15
Powiązane artykuły * Demony w Starym Testamencie

Psalm 106:37

Ofiarowali bowiem demonom swoich synów i swoje córki;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
„ofiarowali…” Jakkolwiek nienaturalne i okropne mogą się nam wydawać ofiary z ludzi, jest pewne, że nie tylko istniały, ale występowały powszechnie w świecie pogańskim, zwłaszcza wśród Kananejczyków i Fenicjan.

Powtórzonego Prawa 12:30-31; Powtórzonego Prawa 18:10; 2 Królewska 16:3; 2 Królewska 17:17; 2 Królewska 21:6; Izajasza 57:5; Jeremiasza 7:31; Jeremiasza 32:35; Ezechiela 16:20-21; Ezechiela 20:26; Ezechiela 23:37; Ezechiela 23:47

„demonom” Kapłańska 17:7; Powtórzonego Prawa 32:17; 2 Kronik 11:15; 1 Koryntian 10:20; Rzymian 9:20
Powiązane artykuły * Demony w Starym Testamencie

Psalm 106:38

I przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek, których ofiarowali bożkom Kanaanu, i ziemia została skalana rozlewem krwi.

Psalm 106:39

Splamili się swymi czynami i cudzołożyli swymi postępkami.

Psalm 106:40

Dlatego PAN zapłonął gniewem przeciw swemu ludowi, tak że obrzydził sobie swoje dziedzictwo.

Psalm 106:41

I wydał ich w ręce pogan, i panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili.

Psalm 106:42

I uciskali ich wrogowie, ujarzmili ich swoją ręką.

Psalm 106:43

Wielokrotnie ich ocalał, lecz oni rozgniewali go swymi zamysłami i zostali upokorzeni przez swoje nieprawości.

Psalm 106:44

A jednak wejrzał na ich ucisk i usłyszał ich wołanie.

Psalm 106:45

Przypomniał sobie bowiem o swoim przymierzu z nimi i pożałował według swej wielkiej litości.

Psalm 106:46

Wzbudził też litość dla nich u wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę.

Psalm 106:47

Wybaw nas, PANIE, nasz Boże, i zgromadź nas spośród pogan, abyśmy wysławiali twoje święte imię i chlubili się twoją chwałą.

Psalm 106:48

Błogosławiony PAN, Bóg Izraela, od wieków na wieki; niech cały lud powie: Amen.
Alleluja.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj