Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Rodzaju 25: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Śmierć Abrahama

Księga Rodzaju 25:1

Potem Abraham pojął drugą żonę, której było na imię Ketura.

Księga Rodzaju 25:2

Ona urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha.

Księga Rodzaju 25:3

Jokszan spłodził Szebę i Dedana. A synami Dedana byli Aszszurim, Letuszim i Leummim.

Księga Rodzaju 25:4

Synami Midiana byli: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy oni byli synami Ketury.

Księga Rodzaju 25:5

I Abraham dał Izaakowi wszystko, co miał.

Księga Rodzaju 25:6

A synom nałożnic, które miał, Abraham dał upominki i jeszcze za swojego życia wyprawił ich z dala od swego syna Izaaka ku wschodowi, do ziemi wschodniej.

Księga Rodzaju 25:7

Oto liczba lat życia, których dożył Abraham: sto siedemdziesiąt pięć lat.

Księga Rodzaju 25:8

Abraham oddał ducha i umarł w dobrej starości, podeszły w latach i syty życia; i został przyłączony do swego ludu.

Księga Rodzaju 25:9

I jego synowie, Izaak i Izmael, pochowali go w jaskini Makpela, na polu Efrona, syna Sochara Chetyty, które było naprzeciwko Mamre;

Księga Rodzaju 25:10

Na polu, które Abraham kupił od synów Cheta. Tam zostali pochowani Abraham i Sara, jego żona.

Księga Rodzaju 25:11

A po śmierci Abrahama Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi, a Izaak mieszkał przy studni Lachaj-Roj.

Synowie Izmaela

Księga Rodzaju 25:12

To są dzieje rodu Izmaela, syna Abrahama, którego urodziła Abrahamowi Hagar, Egipcjanka, służąca Sary.

Księga Rodzaju 25:13

I to są imiona synów Izmaela według ich rodów: Nebajot, pierworodny Izmaela, po nim Kedar, Abdeel i Mibsam;

Księga Rodzaju 25:14

Miszma, Duma i Massa;

Księga Rodzaju 25:15

Chadar, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma.

Księga Rodzaju 25:16

To są synowie Izmaela, a to ich imiona według ich miasteczek i zamków; dwunastu książąt w ich narodach.

Księga Rodzaju 25:17

A lat życia Izmaela było sto trzydzieści siedem. Oddał ducha i umarł, i został przyłączony do swego ludu.

Księga Rodzaju 25:18

I mieszkali od Chawila aż do Szur, który leży naprzeciwko Egiptu, na drodze do Asyrii. I umarł w obecności wszystkich swych braci.

Narodziny Ezawa i Jakuba

Księga Rodzaju 25:19

To zaś są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama: Abraham spłodził Izaaka.

Księga Rodzaju 25:20

Izaak miał czterdzieści lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela Syryjczyka, z Paddan-Aram, siostrę Labana, Syryjczyka.

Księga Rodzaju 25:21

A Izaak modlił się do PANA za swoją żonę, gdyż była niepłodna. I PAN go wysłuchał, i jego żona Rebeka poczęła.

Księga Rodzaju 25:22

A gdy dzieci walczyły ze sobą w jej łonie, powiedziała: Jeśli tak się zdarza, dlaczego poczęłam? Poszła więc, aby zapytać PANA.

Księga Rodzaju 25:23

I PAN jej odpowiedział: Dwa narody są w twoim łonie i dwa ludy wyjdą z twego wnętrza. Jeden lud będzie mocniejszy niż drugi i starszy będzie służył młodszemu.

Księga Rodzaju 25. Abraham umiera. Narodziny Jakuba i Ezawa

Księga Rodzaju 25. Abraham umiera. Narodziny Jakuba i Ezawa

Księga Rodzaju 25:24

A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta.

Księga Rodzaju 25:25

I wyszedł pierwszy syn czerwony i cały pokryty owłosieniem jak szatą; i nadali mu imię Ezaw.

Księga Rodzaju 25:26

A potem wyszedł jego brat, trzymając swą ręką za piętę Ezawa, i nadano mu imię Jakub. Izaak miał sześćdziesiąt lat, gdy oni mu się urodzili.

Księga Rodzaju 25:27

A gdy dzieci urosły, Ezaw został człowiekiem biegłym w myślistwie i człowiekiem pola. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiotach.

Księga Rodzaju 25:28

I Izaak kochał Ezawa, bo jadał z jego łowu, Rebeka zaś kochała Jakuba.

Ezaw sprzedaje swoje pierworództwo

Księga Rodzaju 25:29

I Jakub ugotował sobie potrawę, a w tym czasie przyszedł Ezaw z pola spracowany.

Księga Rodzaju 25:30

Ezaw powiedział więc do Jakuba: Daj mi jeść, proszę cię, z tej czerwonej potrawy, bo jestem spracowany. Dlatego nadano mu imię Edom.

Księga Rodzaju 25:31

Jakub powiedział: Sprzedaj mi dziś twoje pierworództwo.

Księga Rodzaju 25:32

A Ezaw odpowiedział: Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi pierworództwo?

Księga Rodzaju 25:33

Jakub powiedział: Przysięgnij mi dziś. Przysiągł mu więc i sprzedał Jakubowi swoje pierworództwo.

Księga Rodzaju 25:34

Jakub dał więc Ezawowi chleba i potrawę z soczewicy, a on jadł i pił, a potem powstał i poszedł. W ten sposób Ezaw pogardził swoim pierworództwem.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj