Zobacz inne rozdziały Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju 14: tekst

Abram ratuje Lota

Księga Rodzaju 14:1

Za dni Amrafela, króla  Szinearu , Arioka, króla  Ellasaru , Kedorlaomera, króla  Elamu  i Tidala, króla narodów;

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Szinearu  Rodzaju 10:10; Rodzaju 11:2; Izajasza 11:11; Daniela 1:2; Zachariasza 5:11
 Ellasaru  Izajasza 37:12
 Elamu  Rodzaju 10:22; Izajasza 21:2; Izajasza 22:6; Jeremiasza 25:25; Jeremiasza 49:34-39; Ezechiela 32:24

Księga Rodzaju 14:2

Prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy, z Birszą, królem Gomory, z Szinabem, królem Admy, z Szemeberem, królem Seboim, i z królem miasta Beli, czyli Soaru.

Księga Rodzaju 14:3

Wszyscy oni połączyli się w dolinie Siddim, gdzie dziś jest Morze Słone.

Księga Rodzaju 14:4

Dwanaście lat służyli Kedorlaomerowi, a w trzynastym roku zbuntowali się.

Księga Rodzaju 14:5

 I tak w roku czternastym nadciągnął Kedorlaomer z królami, którzy z nim byli, i pobił Rafaitów w Asztarot-Karnaim, Zuzytów w Ham, Emitów w Szawe-Kiriataim; 

Księga Rodzaju 14:6

I Chorytów na ich górze Seir aż do równiny Paran, która jest przy pustyni.

Księga Rodzaju 14:7

Potem zawrócili i przybyli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i wybili całą krainę Amalekitów, a także Amorytów mieszkających w Chasason-Tamar.

Księga Rodzaju 14:8

Wtedy wyruszyli król Sodomy oraz król Gomory, król Admy, król Seboim i król Beli, czyli Soaru, i ustawili się do bitwy z nimi w dolinie Siddim.

Księga Rodzaju 14:9

Z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem narodów, Amrafelem, królem Szinearu i Ariokiem, królem Ellasaru – czterech królów przeciw pięciu.

Księga Rodzaju 14:10

A dolina Siddim była pełna dołów ze smołą.
Gdy uciekali królowie Sodomy i Gomory, wpadli tam, a pozostali uciekli na górę.

Księga Rodzaju 14:11

tamci zabrali wszelkie mienie Sodomy i Gomory oraz całą ich żywność i odeszli.

Księga Rodzaju 14:12

Zabrali też Lota, bratanka Abrama, wraz z jego mieniem i odeszli.
Mieszkał on bowiem w Sodomie.

Księga Rodzaju 14:13

I przyszedł jeden zbieg, i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał na równinach Mamrego Amoryty, brata Eszkola i Anera.
Oni bowiem byli sprzymierzeni z Abramem.

Księga Rodzaju 14:14

Gdy Abram usłyszał, że jego brat został pojmany, wyprawił swoich trzystu osiemnastu wyszkolonych sług, urodzonych w jego domu, i ścigał ich aż do Dan.

Księga Rodzaju 14:15

W nocy podzielili się, on i jego słudzy, napadli na nich i pobili ich.
Potem ścigali ich aż do Choby, która leży po lewej stronie Damaszku.

Księga Rodzaju 14:16

Odzyskał całe mienie i odbił swego brata Lota wraz z jego mieniem, a także kobiety i ludzi.

Abram pobłogosławiony przez Melchizedeka

Księga Rodzaju 14:17

Gdy wracał po pobiciu Kedorlaomera i królów, którzy z nim byli, król Sodomy wyszedł mu na spotkanie w dolinie Szawe, czyli w dolinie królewskiej.

Księga Rodzaju 14:18

A Melchisedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino.
Był on kapłanem Boga Najwyższego.

Księga Rodzaju 14

Księga Rodzaju 14

Księga Rodzaju 14:19

I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi.

Księga Rodzaju 14:20

 I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce.
Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.

Księga Rodzaju 14:21

A król Sodomy powiedział do Abrama: Oddaj mi ludzi, a mienie weź dla siebie.

Księga Rodzaju 14:22

Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: Podniosłem swą rękę do PANA Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi;

Księga Rodzaju 14:23

Że nie wezmę najmniejszej nitki ani rzemyka od obuwia, ani niczego, co należy do ciebie, abyś nie powiedział: Ja wzbogaciłem Abrama.

Księga Rodzaju 14:24

Tylko to, co moi słudzy zjedli, oraz przydział mężczyzn, którzy poszli ze mną: Anera, Eszkola i Mamrego; niech oni wezmą swój przydział.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj