Spis treści

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Powtórzonego Prawa 4:1

Teraz więc, o Izraelu, słuchaj nakazów i praw, których uczę was wypełniać, abyście żyli i weszli, i posiedli ziemię, którą daje wam PAN, Bóg waszych ojców.

Księga Powtórzonego Prawa 4:2

 Nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuję, ani z niego nie ujmujcie, abyście przestrzegali przykazań PANA, waszego Boga, które ja wam nakazuję. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Powtórzonego Prawa 12:32; Jozuego 1:7; Przysłów 30:6; Kaznodziei 12:13; Mateusza 5:18; Mateusza 5:43; Mateusza 15:2-9; Marka 7:1-13; Galacjan 3:15; Objawienia 22:18-19
 ugruntował  lub: przygotował
Powiązane artykuły

* Tora ustna – stanowisko krytyków
* Dlaczego karaimi odrzucają judaizm rabiniczny?

Księga Powtórzonego Prawa 4:3

Wasze oczy widziały, co PAN uczynił z powodu Baal-Peora, jak każdego człowieka, który poszedł za Baal-Peorem, PAN, twój Bóg, wytracił spośród was.

Księga Powtórzonego Prawa 4:4

A wy, którzy przylgnęliście do PANA, swojego Boga, żyjecie wszyscy aż do dziś.

Księga Powtórzonego Prawa 4:5

Spójrzcie, nauczyłem was nakazów i praw, jak mi nakazał PAN, mój Bóg, abyście tak czynili w tej ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie.

Księga Powtórzonego Prawa 4:6

Przestrzegajcie ich więc i wypełniajcie je; to bowiem jest wasza mądrość i wasz rozum w oczach narodów, które usłyszą o wszystkich tych nakazach i powiedzą: Zaprawdę, ten wielki naród jest mądrym i rozumnym ludem.

Księga Powtórzonego Prawa 4:7

Który bowiem naród jest tak wielki, by mieć bogów tak bliskich jak PAN, nasz Bóg, we wszystkim, ilekroć go wzywamy?

Księga Powtórzonego Prawa 4:8

Albo który naród jest tak wielki, by mieć nakazy i prawa tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które dziś wam przedkładam?

Księga Powtórzonego Prawa 4:9

Tylko miej się na baczności i strzeż swej duszy pilnie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które twoje oczy widziały, i aby nie odstępowały one od twego serca po wszystkie dni twego życia.
Ale ucz ich swoich synów i synów swoich synów.

Księga Powtórzonego Prawa 4:10

Nie zapominaj o dniu, w którym stałeś przed PANEM, swoim Bogiem, na Horebie, gdy PAN powiedział do mnie: Zgromadź mi lud, abym im przekazał swoje słowa, aby nauczyli się mnie bać przez wszystkie dni swego życia na ziemi i żeby uczyli tego swoich synów.

Księga Powtórzonego Prawa 4:11

Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą, a góra płonęła ogniem aż po samo niebo, okryta ciemnością, obłokiem i mrokiem.

Księga Powtórzonego Prawa 4:12

 I PAN przemówił do was spośród ognia.
Usłyszeliście dźwięk słów, lecz nie widzieliście żadnej postaci, tylko głos usłyszeliście.

Księga Powtórzonego Prawa 4:13

Wówczas oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam wypełniać, dziesięć przykazań, które napisał na dwóch kamiennych tablicach.

Księga Powtórzonego Prawa 4:14

W tym czasie PAN rozkazał mi nauczać was nakazów i praw, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, aby ją wziąć w posiadanie.

Księga Powtórzonego Prawa 4:15

Strzeżcie więc pilnie swoich dusz, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym PAN przemówił do was na Horebie spośród ognia;

Księga Powtórzonego Prawa 4:16

Abyście się nie zepsuli i nie czynili sobie rzeźbionego posągu, podobizny wszelkiej postaci w kształcie mężczyzny lub kobiety;

Księga Powtórzonego Prawa 4:16

Księga Powtórzonego Prawa 4:16

Księga Powtórzonego Prawa 4:17

W kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, w kształcie wszelkiego ptaka skrzydlatego, który lata w powietrzu;

Księga Powtórzonego Prawa 4:18

W kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, w kształcie wszelkiej ryby, która jest w wodach pod ziemią.

Księga Powtórzonego Prawa 4:19

I abyś – gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebios – nie dał się zwieść, by oddać im pokłon i im służyć, ponieważ PAN, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.

Księga Powtórzonego Prawa 4:20

Lecz PAN was wziął i wyprowadził z pieca do topienia żelaza, z Egiptu, abyście byli jego ludem, jego dziedzictwem, jak dziś jesteście.

Księga Powtórzonego Prawa 4:21

I PAN rozgniewał się na mnie z waszego powodu, i przysiągł, że nie przejdę Jordanu i nie wejdę do tej dobrej ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje tobie w dziedzictwo.

Księga Powtórzonego Prawa 4:22

Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu.
Wy zaś przejdziecie i posiądziecie tę dobrą ziemię.

Księga Powtórzonego Prawa 4:23

Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu PANA, swojego Boga, które z wami zawarł, i nie czynili sobie żadnego rzeźbionego posągu lub podobizny czegokolwiek, czego ci zakazał PAN, twój Bóg.

Księga Powtórzonego Prawa 4:24

Bo PAN, twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym.

Księga Powtórzonego Prawa 4:25

Gdy urodzisz synów i wnuki i zestarzejecie się w tej ziemi, jeśli popsujecie się i uczynicie sobie rzeźbiony posąg lub podobiznę czegokolwiek, i dopuścicie się zła w oczach PANA, swojego Boga, pobudzając go do gniewu;

Księga Powtórzonego Prawa 4:26

To biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że prędko wyginiecie doszczętnie z ziemi, do której przejdziecie przez Jordan, aby ją posiąść; nie przedłużycie w niej swych dni, bo zostaniecie całkowicie wytępieni.

Księga Powtórzonego Prawa 4:27

PAN rozproszy was między narodami i mało z was zostanie pośród narodów, do których PAN was zaprowadzi.

Księga Powtórzonego Prawa 4:28

Tam będziecie służyli bogom, dziełom ludzkich rąk, drewnu i kamieniowi, które nie widzą ani nie słyszą, nie jedzą ani nie wąchają.

Księga Powtórzonego Prawa 4:29

Jeśli jednak stamtąd będziesz szukać PANA, swego Boga, wtedy znajdziesz go, jeśli będziesz go szukał całym swym sercem i całą swą duszą.

Księga Powtórzonego Prawa 4:30

Gdy znajdziesz się w ucisku i spotka cię to wszystko w ostatnich dniach, jeśli wtedy zawrócisz do PANA, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu;

Księga Powtórzonego Prawa 4:31

Ponieważ PAN, twój Bóg, jest miłosiernym Bogiem, nie opuści cię ani cię nie zniszczy, ani nie zapomni o przymierzu z twoimi ojcami, które im poprzysiągł.

Księga Powtórzonego Prawa 4:32

Zapytaj się bowiem dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy Bóg stworzył człowieka na ziemi, i od jednego krańca nieba aż do drugiego, czy stała się kiedykolwiek rzecz podobna do tej tak wielkiej albo czy słyszano kiedykolwiek o czymś takim?

Księga Powtórzonego Prawa 4:33

Czy słyszał kiedykolwiek jakiś naród głos Boga mówiącego spośród ognia, tak jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?

Księga Powtórzonego Prawa 4:34

Albo czy Bóg spróbował przyjść i wziąć sobie naród spośród innego narodu przez doświadczenia, przez znaki, przez cuda i przez wojny, potężną ręką i wyciągniętym ramieniem, wśród wielkich i strachliwych dzieł jak to wszystko, co na twoich oczach PAN, wasz Bóg, uczynił dla was w Egipcie?

Księga Powtórzonego Prawa 4:35

Tobie to ukazano, abyś wiedział, że PAN jest Bogiem i nie ma innego oprócz niego.

Księga Powtórzonego Prawa 4:36

Dał ci słyszeć swój głos z nieba, aby cię pouczyć, a na ziemi ukazał ci swój wielki ogień i usłyszałeś jego słowa spośród ognia.

Księga Powtórzonego Prawa 4:37

A ponieważ umiłował twoich ojców, wybrał ich potomstwo po nich i wyprowadził cię z Egiptu przed sobą swoją wielką mocą;

Księga Powtórzonego Prawa 4:38

Aby wypędzić przed tobą narody większe i potężniejsze od ciebie, by cię wprowadzić i dać ci ich ziemię w dziedzictwo, jak to jest dzisiaj.

Księga Powtórzonego Prawa 4:39

Poznaj więc dziś i weź to sobie do swego serca, że PAN jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi.
Nie ma innego.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „PAN…”  Przysłów 8:27-29; Psalm 104:24; Psalm 136:5; Jeremiasza 10:12; Jeremiasza 51:15; Jana 1:3
 ugruntował  lub: przygotował
Powiązane artykuły * Kto stworzył wszechświat?
Księga Powtórzonego Prawa 4:39

Księga Powtórzonego Prawa 4:39

Księga Powtórzonego Prawa 4:40

Przestrzegaj więc jego nakazów i przykazań, które dziś tobie nakładam, aby się dobrze powodziło tobie i twoim synom po tobie; abyś też przedłużył swe dni na ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje tobie przez wszystkie dni.

Księga Powtórzonego Prawa 4:41

Wtedy Mojżesz wydzielił trzy miasta po tej stronie Jordanu na wschodzie;

Księga Powtórzonego Prawa 4:42

Aby mógł tam uciec zabójca, który zabił swego bliźniego nieumyślnie i wcześniej nie nienawidził go, aby uciekł on do jednego z tych miast i pozostał żywy:

Księga Powtórzonego Prawa 4:43

Beser na pustyni, w ziemi równinnej Rubenitów, Ramot w Gileadzie Gadytów i Golan w Baszanie Manassytów.

Księga Powtórzonego Prawa 4:44

Oto prawo, które Mojżesz przedłożył synom Izraela.

Księga Powtórzonego Prawa 4:45

To są świadectwa, nakazy i prawa, które Mojżesz ogłosił synom Izraela, kiedy wyszli z Egiptu;

Księga Powtórzonego Prawa 4:46

Po tej stronie Jordanu, w dolinie naprzeciw Bet-Peor, w ziemi Sichona, króla Amorytów, mieszkającego w Cheszbonie, którego Mojżesz i synowie Izraela pobili po wyjściu z Egiptu;

Księga Powtórzonego Prawa 4:47

I posiedli jego ziemię i ziemię Oga, króla Baszanu – dwóch królów Amorytów, którzy byli po tej stronie Jordanu na wschodzie;

Księga Powtórzonego Prawa 4:48

Od Aroeru, leżącego nad brzegiem rzeki Arnon, aż do góry Sirion, czyli Hermon;

Księga Powtórzonego Prawa 4:49

I całą równinę po tej stronie Jordanu na wschodzie aż do Morza Pustego, pod zdrojami Pizga.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj