Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Objawienia 1: tekst

Prolog Księgi

Księga Objawienia 1:1

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi;

Księga Objawienia 1:2

Który poświadczył słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa, i wszystko, co widział.

Księga Objawienia 1:3

Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski.

Do 7 kościołów

Księga Objawienia 1:4

Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu Duchów, które są przed jego tronem;

Księga Objawienia 1

Księga Objawienia 1

Księga Objawienia 1:5

I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią;

Księga Objawienia 1:6

I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Księga Objawienia 1:7

Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen.

Księga Objawienia 1:8

Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Przekład interlinearny
Księga Objawienia 1:8: greka
Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ. (Netstle 1908 r.)
Księga Objawienia 1:8: przekład interlinearny
Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ
Egō eimi to alpha kai to Ō
ja jestem Alfa i Omega
G1473 G1510 G3588 G1 G2532 G3588 G5598
λέγει Κύριος  ὁ Θεός  ὁ ὢν καὶ
legei kyrios ho Theos ho ōn kai
mówi Pan Bóg który będący i
G3004 G2962 G3588 G2316 G3588 G1510 G2532
 ἦν καὶ  ἐρχόμενος, Παντοκράτωρ
ho ēn kai ho erchomenos ho Pantokratōr
który był i który przychodzi Wszechmogący
G3588 G1510 G2532 G3588 G2064 G3588 G3841

Wizja Jana: Jezus Chrystus

Księga Objawienia 1:9

Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa.

Księga Objawienia 1:10

Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby;

Księga Objawienia 1:11

Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.

Przekład interlinearny
Księga Objawienia 1:11: greka
λεγούσης Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδελφίαν καὶ εἰς Λαοδικίαν.
tekst: Nestle (1904)

Księga Objawienia 1:11: przekład interlinearny

λεγούσης  βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ
legousēs ho blepeis grapson eis biblion kai
mówiący co widzisz napisz w zwoju i
G3004 G3739 G991 G1125 G1518 G975 G2532
πέμψον  ταῖς  ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ
pempson tais hepta ekklēsiais eis Epheson kai
poślij siedmiu zgromadzeniom do Efezu i
G3992 G3588 G2033 G1577 G1519 G2181 G2532
εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς
eis Smyrnan kai eis Pergamon kai eis
do Smyrny i do Pergamonu i do
G1519 G4667 G2532 G1519 G4010 G2532 G1519
Θυάτειρα καὶ εἰς  Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδελφίαν
Thyateira kai eis Sardeis kai eis Philadelpheian
Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii
G2363 G2532 G1519 G4554 G2532 G1519 G5359
καὶ εἰς  Λαοδικίαν
kai eis Laodikeian
i do Laodycei
G2532 G1519 G2993

Księga Objawienia 1:12

I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników;

Księga Objawienia 1:13

A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem.

Księga Objawienia 1:14

Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia.

Księga Objawienia 1:15

Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód.

Księga Objawienia 1:16

W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.

Księga Objawienia 1:17

Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;

Księga Objawienia 1:18

I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.

Księga Objawienia 1:19

Napisz to, co widziałeś, i co jest, i co ma się stać potem.

Księga Objawienia 1:20

Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka: siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj