Ewangelia Mateusza 3 / Przekład toruński Nowego Przymierza

1.   A w te dni przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc* na pustyni judzkiej** i mówiąc:

* dosł.: głosi;
** lub: na pustkowiu Judei
Marka 1:1; Łukasza 3:1

2. Upamiętajcie* się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebios.

Marka 1:15; Dzieje Apostolskie 3:19; 2 Piotra 3:9; Objawienia 2:5
* gr.: metanoeo – zmienić myślenie, zawrócić, żałować

3. To bowiem jest Ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustyni* : Przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie Jego ścieżki.

Izajasza 40:3; Malachiasza 3:1
* gr.: eremos – pustkowie, pustynia, miejsce odludne 

4. A Jan miał odzienie z sierści wielbłąda i pas skórzany wokół swoich bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód polny*.

* gr.: agrios – polny,dziki, leśny
2 Księga Królewska 1:8

5. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.

6. I byli chrzczeni* przez niego w Jordanie, wyznając** swoje grzechy.

Kapłańska 16:21; Jakuba 5:16; 1 Jana 1:9
* lub: zanurzani;
** wyznając je publicznie

7. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do jego chrztu, powiedział im: Płody żmij! Kto wam pokazał, jak uciec od nadchodzącego gniewu?

Marka 12:18; Mateusza 23:33; Rzymian 5:9; 1 Tesaloniczan 1:10

8. Przynoście więc owoce godne* upamiętania**;

* lub: warte, odpowiednie, zdatne
Mateusza 21:28; Galacjan 5:22; Efezjan 5:9
** gr.: metanoia -zmiana myślenia, zawrócenie

9. A nie mniemajcie, że możecie sobie* mówić: Ojca mamy Abrahama; albowiem mówię wam, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi.

Łukasza 3:8; Jana 8:33; Galacjan 4:22
* gr.: en heautou – w sobie samym, idiom: wmawiać sobie

10. Już i siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego* owocu, jest wycinane i wrzucane w ogień.

Mateusza 7:19; Izajasza 5:3; Ezechiela 15:2; Jana 15:6; Hebrajczyków 6:8
*gr.: kalos – piękny, szlachetny, cenny, wypróbowany

11. Ja wprawdzie chrzczę* was wodą ku upamiętaniu; Ten natomiast, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, Jemu nie jestem godny nosić sandałów. On was ochrzci* w Duchu Świętym i ogniu**.

Marka 1:4; Łukasza 1:7; Jana 1:33
* gr.: baptidzo – zanurzać, zamaczać, wielokrotnie w celu farbowania – stąd też: przesiąknąć;
** brak w manuskryptach bizantyjskich

12. W Jego ręku jest wiejadło* , i oczyści przewiewając swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali ogniem nieugaszonym**.

Izajasza 30:24; Amosa 9:9; Mateusza 13:30
* tj. szufla do przewiewania zboża, przetak 
** gr.: asbestos – nieugaszony,niemożliwy do ugaszenia

13. Wtedy Jezus przyszedł* z Galilei nad Jordan do Jana, aby zostać przez niego ochrzczonym.

* dosł.: przychodzi
Mateusza 2:22; Marka 1:9-11; Łukasza 3:21

14. Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja mam potrzebę* zostać ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?

* gr.: chreia – konieczność, obowiązek, sprawa, powinność

15. A Jezus powiedział do niego: Ustąp* teraz; w ten sposób bowiem przystoi nam wypełnić wszelką** sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił*.

Marka 1:10; Łukasza 3:21; Jana 13:7
* gr.: afiemi – nie przeszkadzaj, pozwól, nie zatrzymuj;
** całą

16. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto zostały Mu otwarte niebiosa i widział Ducha Bożego, zstępującego jakby gołębica i przychodzącego na Niego.

Izajasza 61:1; Jana 1:31; Kolosan 1:18

17. I oto rozległ się głos z nieba, mówiący: Ten jest Synem moim umiłowanym, w którym znalazłem upodobanie*.

Mateusza 17:5; 2 Piotra 1:17; Psalm 2:7
* lub: upodobałem – czas przeszły dokonany

Ewangelia Mateusza 3 – skrócony komentarz New European Commentary

Komentarz do Mateusza 3:6 – ,,chrzczeni” – greckie słowo ,,bautizo” oznacza zanurzyć, zamoczyć – a nie pokropić. Chrzest przeprowadzano więc w rzece. Spójrz do Mateusza 3:16 i wyrażenie ,,z wody”.

Komentarz do Mateusza 3:7 ,,płody żmij” – to oni byli potomkami węża, o którym mowa jest w Księdze Rodzaju 3:15. Zawsze istnieć będzie konflikt między tymi w Chrystusie – potomkami niewiasty a potomstwem węża. Tymczasowo będziemy przez nich zranieni, ale na koniec zatriumfujemy.

Komentarz do Mateusza 3:9 – ,,mówić w sobie samym” lub też ,,mówić sobie” – Biblia jest świadoma, jak prawdopodobnie zareagujemy. Troską Boga jest nasz stan umysłu – co dzieje się w skrytości naszych myśli. Jest to bowiem pierwotne źródło grzechu ludzkiego.

Komentarz do Mateusza 3:12 – ,,ogień nieugaszony” – nie dosłownie. To symbol całkowitego zniszczenia (Jeremiasza 17:27).

Komentarz do Mateusza 3:15 – Jezus został ochrzczony jako osoba dorosła poprzez zanurzenie – jako przykład dla nas. Powinniśmy również zostać ochrzczeni.