Ewangelia Jana 1: porównanie przekładów

Jana 1: porównanie przekładów – tekst

Ew. Jana 1:1

P. Sz. Budnego W Początku była mowa, a mowa była u Boga; a Bogiem była mowa.
NT Rakowski Na początku była ona mowa, i ona mowa była u onego Boga, i Bogiem była ona mowa.
Uwsp. B. Gdańska Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
B. Jakuba Wujka  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Ew. Jana 1:2

P. Sz. Budnego Ta była wpoczątku u Boga.
NT Rakowski Ta była na początku u onego Boga.
Uwsp. B. Gdańska Ono było na początku u Boga.
B. Jakuba Wujka To było na początku u Boga.

Ew. Jana 1:3

P. Sz. Budnego Wszytko przez nię było, a bez niej nie było nic, co było.
NT Rakowski Wszytkie rzeczy się przez nię sstały; i bez niej nie sstało się ani jedno, co się sstało.
Uwsp. B. Gdańska Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
B. Jakuba Wujka Wszystko się przez nie stało; a bez niego nic się nie stało, co się stało.

Ew. Jana 1:4

P. Sz. Budnego W niej żywot był, a żywot był światłem człowieczym
NT Rakowski W niej żywot był, a on żywot był światłością ludzką.
Uwsp. B. Gdańska W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
B. Jakuba Wujka W niem był żywot, a żywot był światłością ludzi.

Ew. Jana 1:5

P. Sz. Budnego A światło w ciemności świeci, a ciemność go nie objęła.
NT Rakowski A ona światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła.
Uwsp. B. Gdańska A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.
B. Jakuba Wujka A światłość w ciemnościach świeci, a ciemności jéj nie ogarnęły.

Ew. Jana 1:6

P. Sz. Budnego Był człowiek posłany od Boga, któremu imię Johan.
NT Rakowski Był człowiek posłany od Boga, imię jemu Jan;
Uwsp. B. Gdańska Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.
B. Jakuba Wujka Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.

Ew. Jana 1:7

P. Sz. Budnego Ten przyszedł na świadectwo, aby świa[d]czył o świetle, aby wszyscy wierzyli przezeń.
NT Rakowski Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczył o onej światłości, aby wszyscy uwierzyli przezeń.
Uwsp. B. Gdańska Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli.
B. Jakuba Wujka Ten przyszedł na świadectwo, aby dał świadectwo o światłości, aby przezeń wszyscy wierzyli.

Ew. Jana 1:8

P. Sz. Budnego Nie był on światłem, ale aby świadczył o świetle.
NT Rakowski Nie był on oną światłością, ale iżby świadczył o onej światłości;
Uwsp. B. Gdańska Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości.
B. Jakuba Wujka Nie był on światłością; ale iżby świadectwo dał o światłości.

Ew. Jana 1:9

P. Sz. Budnego Było światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat
NT Rakowski Ona mowa była oną światłością prawdziwą, która oświeca wszelkiego człowieka, na świat
przychodząca.
Uwsp. B. Gdańska Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
B. Jakuba Wujka Była światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego.

Ew. Jana 1:10

P. Sz. Budnego Na świecie był, i świat przeń uczynion, a świat go nie poznał.
NT Rakowski Na świecie była, i on świat przez nię się sstał; a on świat jej nie poznał.
Uwsp. B. Gdańska Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał.
B. Jakuba Wujka Na świecie był, a świat jest uczyniony przezeń, a świat go nie poznał.

Ew. Jana 1:11

P. Sz. Budnego Do swoich przyszedł, a swoi go nie przyjęli.
NT Rakowski Do własnych przyszła, a oni właśni jej nie przyjęli.
Uwsp. B. Gdańska Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
B. Jakuba Wujka Przyszedł do własności, a swoiż go nie przyjęli.

Ew. Jana 1:12

B. Sz. Budnego A którzykolwiek ji przyjęli, dał jim władzą, dziećmi Bożymi zostać, wierzącym w imię jego.
NT Rakowski A którzykolwiek przyjęli ją, dała im zwierzchność dziećmi Bożymi sstać się, wierzącym w imię jej;
Uwsp. B. Gdańska Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; 
P. Jakuba Wujka A ilekolwiek ich przyjęli go, dał im moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.

Ew. Jana 1:13

P. Sz. Budnego Którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga urodzili się.
NT Rakowski Którzy nie ze krwie, ani z wolej ciała, ani z wolej męża, ale z Boga są narodzeni.
Uwsp. B. Gdańska Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
B. Jakuba Wujka Którzy nie ze krwie, ani z woléj ciała, ani z woléj męża, ale z Boga się narodzili.

Ew. Jana 1:14

P. Sz. Budnego A mowa (ona) ciałem była, i mieszkała między nami, i widzieliśmy sławę jej, sławę jako jednorodnego (syna) u ojca. Pełnego łaski i prawdy.
NT Rakowski A ona mowa ciałem była; i mieszkała między nami, i przypatrowaliśmy się chwale jej, chwale jako jednorodzonego od Ojca, pełna łaski i prawdy.
Uwsp. B. Gdańska A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.
B. Jakuba Wujka A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami, (i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.

Ew. Jana 1:15

P. Sz. Budnego Johan świadczy o niem i woła mówiąc: Ten jest o którem mówiłem, za mną idzie (a) przedemną zstał się, bo pierwej niżeli ja, był.
NT Rakowski Jan świadczy o nim, i krzyczał mówiąc: Ten był o któregom powiedał, który za mną przychodząc, przedemną się sstał; iż pierwszym niż ja był!
Uwsp. B. Gdańska Jan świadczył o nim i wołał: To był ten, o którym mówiłem: Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja.
B. Jakuba Wujka Jan świadectwo daje o nim i woła, mówiąc: Ten był, o którymem powiadał: Który po mnie przyjść ma, stał się przedemną; bo był pierwszy niż ja.

Ew. Jana 1:16

P. Sz. Budnego A z zupełności jego my wszytcy wzięliśmy, i łaskę przeciw łasce.
NT Rakowski A z napełnienia jego myśmy wszyscy brali, i łaskę za łaskę.
Uwsp. B. Gdańska A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę.
B. Jakuba Wujka A z pełności jego mychmy wszyscy wzięli, i łaskę za łaskę.

Ew. Jana 1:17

P. Sz. Budnego Bo zakon przez Moiżesza dan, łaska i prawda przez Jezusa Christusa zstała się.
NT Rakowski Abowiem Zakon przez Moyzesza jest dan; ona łaska i ona prawda przez Jezusa Christusa się sstała.
Uwsp. B. Gdańska Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
B. Jakuba Wujka Albowiem zakon przez Mojżesza jest dan, łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się stała.

Ew. Jana 1:18

P. Sz. Budnego Boga żaden nie widział nigdy. Jednorodzony syn będący na łonie ojca, on opowiedział.
NT Rakowski Boga żaden nie widział nigdy: on jednorodzony Syn, będący na łonie Ojcowym, on wyłożył.
Uwsp. B. Gdańska Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.
B. Jakuba Wujka Boga żaden nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojcowskiem, on opowiedział.

Ew. Jana 1:19

P. Sz. Budnego A to jest świadectwo Johanowo, gdy posłali Judowie z Jerozolim Offiarniki i Lewity, aby go spytali: Ty kto jesteś?
NT Rakowski A to jest świadectwo Janowe, gdy posyłali Żydowie z Jerozolimow Ofiarowniki i Lewity, aby go spytali: Ty ktoś jest?
Uwsp. B. Gdańska A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi posłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytali: Kim ty jesteś?
B. Jakuba Wujka A toć jest świadectwo Janowe, gdy posłali Żydowie z Jeruzalem kapłany i Lewity do niego, aby go spytali: Ktoś ty jest?

Ew. Jana 1:20

P. Sz. Budnego I zeznał, a nie zaprzał, i zeznał, że nie jestem ja Christus.
NT Rakowski I wyznał, a nie zaprzał, i wyznał: Że nie jestem ja onym Christusem.
Uwsp. B. Gdańska  wyznał, a nie zaprzeczył, ale wyznał: Ja nie jestem Chrystusem.
B. Jakuba Wujka  I wyznał a nie zaprzał, a wyznał, żem ja nie jest Chrystus.

Ew. Jana 1:21

P. Sz. Budnego I spytali go: cożeś wżdy? Heliasz jesteś ty? i mówi: Nie jestem. Prorok jesteś ty? I odpowiedział: nie.
NT Rakowski I spytali go: Cóż tedy? Heliasz jesteś ty? i mówi: Nie jestem. Prorokiem jesteś ty? i odpowiedział: Nie.
Uwsp. B. Gdańska I pytali go: Kim więc jesteś? Jesteś Eliaszem? A on powiedział: Nie jestem.
oni: Jesteś tym prorokiem? I odpowiedział: Nie jestem.
B. Jakuba Wujka I spytali go: Cóż tedy? Jesteś ty Eliasz? I rzekł: Nie jestem. Jesteś ty prorok? I odpowiedział: Nie.

Ew. Jana 1:22

P. Sz. Budnego Rzekli przeto jemu: Któż jesteś? Abychmy odpowiedź dali (tym) którzy nas posłali. Co mówisz o sobie?
NT Rakowski Rzekli mu tedy: Któżeś jest? żebyśmy odpowiedź dali onym którzy nas posłali; co mówisz o sobie?
Uwsp. B. Gdańska Wtedy go zapytali: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali? Co mówisz sam o sobie?
B. Jakuba Wujka Rzekli mu tedy: Ktoś jest, żebychmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali? co powiadasz sam o sobie?

Ew. Jana 1:23

P. Sz. Budnego Rzekł: Ja głos wołającego w pustyni. Naprawujcie drogę Pańską, jako rzekł Ezaiasz prorok.
NT Rakowski Rzekł: Jam głos wołającego na puszczy: Wyprostujcie drogę Pańską; jako powiedział Ezaiasz Prorok
Uwsp. B. Gdańska Odpowiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz.
B. Jakuba Wujka Rzekł: Jam głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok.

Ew. Jana 1:24

P. Sz. Budnego A posłańcy byli z Faryzeuszów.
NT Rakowski A ci co byli posłani, byli z Faryzeuszów.
Uwsp. B. Gdańska A ci, którzy byli posłani, byli z faryzeuszy.
B. Jakuba Wujka A którzy byli posłani, byli z Pharyzeuszów.

Ew. Jana 1:25

P. Sz. Budnego I pytali go, a rzekli mu: Czemu przeto ponurzasz, jeśli ty nie jesteś Christus, ani Heliasz, ani prorok?
NT Rakowski I pytali go, i rzekli mu: Czemuż tedy ponurzasz, jeśliżeś ty nie jest on Christus, ani Heliasz, ani Prorok?
Uwsp. B. Gdańska I zapytali go: Czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Chrystusem ani Eliaszem, ani tym prorokiem?
B. Jakuba Wujka I pytali go a mówili mu: Czemuż tedy chrzcisz, jeźliżeś ty nie jest Chrystus, ani Eliasz, ani prorok?

Ew. Jana 1:26

P. Sz. Budnego Odpowiedział jim Johan mówiąc: Ja nurzam w wodzie, zaś pośrzód was stanął, którego wy nie wiecie.
NT Rakowski Odpowiedział im Jan mówiąc: Ja ponurzam w wodzie; ale w pojśrzód was stanął, którego wy nie znacie;
Uwsp. B. Gdańska Odpowiedział im Jan: Ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie.
B. Jakuba Wujka Odpowiedział im Jan, mówiąc: Jać chrzczę wodą; ale w pośrodku was stanął, którego wy nie znacie.

Ew. Jana 1:27

P. Sz. Budnego Ten jest który za mną idzie, który przedemną był. Którego ja nie jestem godzien, abych rozwiązał rzemyk botów jego.
NT Rakowski On jest za mną przychodzący, który się przedemną sstał; którego ja nie jestem godzien,
żebym rozwiązał jego rzemyk u obuwia.
Uwsp. B. Gdańska To jest ten, który przyszedłszy po mnie, uprzedził mnie, któremu ja nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego obuwia.
B. Jakuba Wujka Ten jest, który za mną przyjdzie, który przedemną stał się, któgom ja nie godzien, żebym rozwiązał rzemyk u trzewika jego.

Ew. Jana 1:28

P. Sz. Budnego To w Bethabarze było za Jordanem, gdzie był Johan ponurzający.
NT Rakowski To się w Bethabarze działo za Jordanem, gdzie Jan był ponurzający.
Uwsp. B. Gdańska Działo się to w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
B. Jakuba Wujka To się działo w Bethanii za Jordanem, kędy Jan chrzcił.

Ew. Jana 1:29

P. Sz. Budnego Nazajutrz widzi Johan Jezusa przychodzącego ku sobie, i rzekł: Ono baran Boży, biorący grzech świata.
NT Rakowski Nazajutrz widzi Jan Jezusa przychodzącego do siebie, i mówi: Oto on baranek Boży, który znosi grzech świata.
Uwsp. B. Gdańska A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
B. Jakuba Wujka Nazajutrz ujrzał Jan Jezusa, idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzech świata.

Ew. Jana 1:30

P. Sz. Budnego Ten jest o którem ja rzekłem: za mną idzie mąż, który przedemną jest, iż pierwej niżeli ja był.
NT Rakowski Ten jest o którymem ja powiedał: Za mną przychodzi mąż, który przedemną sstał się; iż pierwszym niż ja był.
Uwsp. B. Gdańska To jest ten, o którym mówiłem, że idzie za mną człowiek, który mnie uprzedził, bo wcześniej był niż ja.
B. Jakuba Wujka Tenci jest, o którymem powiadał: Idzie za mną mąż, który stał się przedemną, iż pierwéj był niż ja.

Ew. Jana 1:31

P. Sz. Budnego I ja nie znałem go, ale aby był jawny Izraelowi. Dlatego przyszedłem ja w wodzie ponurzać.
NT Rakowski A ja nie znałem go; ale iżby był objawion Izraelowi, dlatego przyszedłem ja w wodzie ponurzając.
Uwsp. B. Gdańska Ja go nie znałem, ale przyszedłem, chrzcząc wodą, po to, aby został objawiony Izraelowi.
B. Jakuba Wujka A jam go nie znał; ale iżby był objawion w Izraelu, dlategom ja przyszedł, chrzcząc wodą.

Ew. Jana 1:32

P. Sz. Budnego I świadczył Johan, mówiąc: że widziałem ducha zstępującego, jako gołębicę z nieba, i trwającego na niem.
NT Rakowski I świadczył Jan, mówiąc: Iżem się przypatrzył duchowi sstępującemu jako gołąb z nieba,
i zetrwał nad nim.
Uwsp. B. Gdańska I świadczył Jan: Widziałem Ducha zstępującego jak gołębica z nieba i spoczął na nim.
B. Jakuba Wujka I dał Jan świadectwo Jan, mówiąc: Iżem widział Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim.

Ew. Jana 1:33

P. Sz. Budnego A ja nie znałem go. Lecz on co mię posłał ponurzać w wodzie, on mi rzekł: Na kogobyś ujrzał ducha zstępującego i trwającego na niem, ten jest ponurzający wduchu świętem.
NT Rakowski A ja nie znałem go; ale on który mię posłał ponurzać w wodzie, on mi rzekł: Na któregobyś ujźrzał ducha sstępującego, i trwającego na nim, ten jest on który ponurza w duchum świętym.
Uwsp. B. Gdańska A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym.
B. Jakuba Wujka A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi powiedział: Na którego ujrzysz Ducha zstępującego i na nim zostawającego, ten jest, który chrzci Duchem Świętym.

Ew. Jana 1:34

P. Sz. Budnego A ja widziałem i świadczyłem, że ten jest syn Boży.
NT Rakowski A jam widział i świadczył, że ten jest on syn Boży.
Uwsp. B. Gdańska Ja to widziałem i świadczyłem, że on jest Synem Bożym.
B. Jakuba Wujka A jam widział, i dałem świadectwo, że ten jest Syn Boży.

Ew. Jana 1:35

P. Sz. Budnego Nazajutrz zasię stał Johan, i z uczniów jego dwa.
NT Rakowski Nazajutrz zasię stał Jan, i z uczniów jego dwa.
Uwsp. B. Gdańska Nazajutrz znowu stał tam Jan i dwóch z jego uczniów.
B. Jakuba Wujka A nazajutrz zasię stał Jan i dwaj z uczniów jego.

Ew. Jana 1:36

P. Sz. Budnego A ujrzawszy Jezusa chodzącego mówi: ono baran Boży.
NT Rakowski I pojźrzawszy na Jezusa idącego, mówi: Oto on baranek Boży.
Uwsp. B. Gdańska A gdy zobaczył Jezusa przechodzącego, powiedział: Oto Baranek Boży.
B. Jakuba Wujka A pojrzawszy na Jezusa idącego, rzekł: Oto Baranek Boży.

Ew. Jana 1:37

P. Sz. Budnego I usłyszeli go dwa uczniowie mówiącego, i poszli za Jezusem.
NT Rakowski I słyszeli go oni dwa uczniowie mówiącego, i szli za Jezusem.
Uwsp. B. Gdańska I słyszeli ci dwaj uczniowie, jak mówił, i poszli za Jezusem.
B. Jakuba Wujka I usłyszeli go dwaj uczniowie mówiącego, i szli za Jezusem.

Ew. Jana 1:38

P. Sz. Budnego A obróciwszy się Jezus i bacząc je idące mówi im: Czego szukacie? A oni rzekli mu: Rabbi, co się rozumie wyłożywszy, uczycielu, gdzie mieszkasz?
NT Rakowski A obróciwszy się Jezus, i przypatrzywszy się im za sobą idącym, mówi im: Czego szukacie? A oni rzekli mu: Rabbi (co się nazywa wyłożone: Nauczycielu) gdzie mieszkasz?
Uwsp. B. Gdańska A Jezus, odwróciwszy się i ujrzawszy, że idą za nim, zapytał ich: Czego szukacie? A oni mu odpowiedzieli: Rabbi – co się tłumaczy: Mistrzu – gdzie mieszkasz?
B. Jakuba Wujka A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł im: Czego szukacie? Którzy mu rzekli: Rabbi! (co zowią, wyłożywszy, Nauczycielu), gdzie mieszkasz?

Ew. Jana 1:39

P. Sz. Budnego Mówi im: Przydźcie a oglądajcie. Przyszli i widzieli gdzie mieszkał, i u niego zmieszkali dzień on. A godzina była jakmiarz dziesiąta.
NT Rakowski Mówi im: Pódźcie a oglądajcie. Przyszli i widzieli gdzie mieszka; a przy nim zmieszkali dzień on; a godzina była jakoby dziesiąta.
Uwsp. B. Gdańska Powiedział im: Chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I zostali z nim tego dnia, bo było około godziny dziesiątej.
B. Jakuba Wujka Rzekł im: Pójdźcie, a oglądajcie. Przyszli i widzieli, gdzie mieszka, i zostali przy nim onego dnia, a była jakoby dziesiąta godzina.

Ew. Jana 1:40

P. Sz. Budnego A był Andrzej brat Symona Piotra jeden ze dwu którzy słyszeli u Johana i poszli za niem.
NT Rakowski Był Andrzej brat Symona Piotra, jeden z onych dwu, którzy słyszeli od Jana, i szli byli za nim.
Uwsp. B. Gdańska A Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim.
B. Jakuba Wujka A był Andrzéj, brat Symona Piotra, jednym z dwu, którzy słyszeli byli od Jana, a szli byli za nim.

Ew. Jana 1:41

P. Sz. Budnego Znalazł ten pierwej brata swego Symona, i mówi mu: Naleźliśmy Mesyasza, co jest przełożywszy, namazaniec.
NT Rakowski Najduje ten pierwszy brata własnego Symona, i mówi mu: Naleźliśmy Mesjasza, co jest wyłożone, Christus, to jest, Pomazaniec.
Uwsp. B. Gdańska On najpierw znalazł Szymona, swego brata, i powiedział do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – co się tłumaczy: Chrystusa.
B. Jakuba Wujka Ten pierwéj nalazł Symona, brata swego, i rzekł mu: Naleźliśmy Messyasza (co jest wyłożywszy, Chrystus).

Ew. Jana 1:42

P. Sz. Budnego I przywiódł go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Ty jesteś Symon syn Jony. Ty zwan będziesz Kefa, co się wykłada, kamienny.
NT Rakowski I przywiódł go do Jezusa. A pojźrzawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Symon, syn Jony; Ty nazwan będziesz Kephas, co się wykłada Opoka.
Uwsp. B. Gdańska I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus spojrzał na niego i powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas – co się tłumaczy: Piotr.
B. Jakuba Wujka I przywiódł go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Symon, syn Jona: ty będziesz zwan Cephas, (co się wykłada, Opoka).

Ew. Jana 1:43

P. Sz. Budnego Nazajutrz chciał Jezus wynić do Galileie, i nalazł Filippa, i mówi mu: Idź zamną.
NT Rakowski Nazajutrz chciał Jezus wyniść do Galileiey, i najduje Filipa, i mówi mu: Pódź za mną.
Uwsp. B. Gdańska A nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Znalazł Filipa i powiedział do niego: Pójdź za mną.
B. Jakuba Wujka Nazajutrz chciał wyniść do Galilei i nalazł Filipa i rzekł mu Jezus: Pójdź za mną.

Ew. Jana 1:44

P. Sz. Budnego A był Filip od Bethsaidy zmiasta Andrzejowego i Piotrowego.
NT Rakowski A Filip był z Bethsaidy, z miasta Andrzejowego i Piotrowego.
Uwsp. B. Gdańska A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
B. Jakuba Wujka A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzejowego i Piotrowego.

Ew. Jana 1:45

P. Sz. Budnego Nalazł Filip Nathanaela, i mówi mu: o którem napisał Moiżesz w zakonie, i prorocy, naleźliśmy Jezusa syna Jozefowego z Nazareta.
NT Rakowski Najduje Filip Nathanaela, i mówi mu: O którym pisał Moyzesz w Zakonie i Prorocy, naleźliśmy, Jezusa syna Józefowego onego z Nadzaretu.
Uwsp. B. Gdańska Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie, a także prorocy – Jezusa z Nazaretu, syna Józefa.
B. Jakuba Wujka Nalazł Filip Nathanaela, i rzekł mu: O którym napisał Mojżesz w zakonie i prorocy, naleźliśmy Jezusa, syna Józefowego, z Nazaret.

Ew. Jana 1:46

P. Sz. Budnego I rzekł mu Nathanael: z Nazaretha może(li) co dobrego być? Mówi mu Filip: Przydź a oglądaj.
NT Rakowski I rzekł mu Nathanael: Z Nadzaretu może co dobrego być? Mówi mu Filip: Pódź a obacz!
Uwsp. B. Gdańska I zapytał go Natanael: Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu odpowiedział: Chodź i zobacz!
B. Jakuba Wujka I rzekł mu Nathanael: Możeż co dobrego być z Nazaret? Rzekł mu Filip: Pójdź a oglądaj.

Ew. Jana 1:47

P. Sz. Budnego Ujrzał Jezus Nathanaela idącego ku sobie, i mówi o niem: Ono prawdziwie Izraelit, w którem zdrady niemasz.
NT Rakowski Ujźrzał Jezus Nathanaela przychodzącego do siebie, i mówi o nim: Oto prawdziwie Izraelczyk, w którym zdrady niemasz.
Uwsp. B. Gdańska Gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do niego, powiedział o nim: Oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu.
B. Jakuba Wujka Ujrzał Jezus Nathanaela idącego ku sobie i rzekł o nim: Oto prawdziwie Izraelczyk, w którym niemasz zdrady.

Ew. Jana 1:48

P. Sz. Budnego Mówi mu Nathanael: Skąd mię znasz? Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Wprzód niźli cię Filip wezwał, gdyś był pod figą, widziałem cię.
NT Rakowski Mówi mu Nathanael: Skądże mię znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Pierwej niż cię Filip wołał, gdyś był pod figą, widziałem cię.
Uwsp. B. Gdańska Natanael go zapytał: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus: Zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię.
B. Jakuba Wujka Rzecze mu Nathanael: Zkądże mię znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Pierwéj niż cię Filip wezwał, gdyś był pod figą, widziałem cię.

Ew. Jana 1:49

P. Sz. Budnego Odpowiedział Nathanael, i mówi mu: Rabbi, ty jesteś syn Boży. Ty jesteś król Izraelski.
NT Rakowski Odpowiedział Nathanael, i mówi mu: Rabbi, tyś jest on syn Boży, tyś jest on Król Izraelski.
Uwsp. B. Gdańska Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela.
B. Jakuba Wujka Odpowiedział mu Nathanael i rzekł: Rabbi, tyś jest Syn Boży, tyś jest król Izraelski.

Ew. Jana 1:50

P. Sz. Budnego Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Iżem ci rzekł, widziałem cię pod figą, wierzysz; więtszego (co) niż to ujrzysz.
NT Rakowski Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Iżem powiedział tobie: Widziałem cię pod figą, wierzysz? więtsze rzeczy nad te oglądasz.
Uwsp. B. Gdańska Jezus mu odpowiedział: Czy wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te.
B. Jakuba Wujka Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Iżem ci powiedział: Widziałem cię pod figą, wierzysz, większe nad to ujrzysz.

Ew. Jana 1:51

P. Sz. Budnego I mówi mu: Prawdziwie, prawdziwie mówię wam: Odtąd ujrzycie niebo otworzone, i anioły Boże wstępujące i zstępujące na syna człowieczego.
NT Rakowski I mówi mu: Amen amen mówię wam: Od tąd oglądacie niebo otwarte, i anioły Boże wstępujące i zstępujące na Syna człowieczego.
Uwsp. B. Gdańska I powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Odtąd ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
B. Jakuba Wujka I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Ujrzycie niebo otworzone i Anioły Boże wstępujące i zstępujących na Syna człowieczego.

Ewangelia Jana: porównanie przekładów – spis treści

Jana 1 Jana 2 Jana 3 Jana 4 Jana 5 Jana 6 Jana 7
Jana 8 Jana 9 Jana 10 Jana 11 Jana 12 Jana 13 Jana 14
Jana 15 Jana 16 Jana 17 Jana 18 Jana 19 Jana 20 Jana 21
Jana 22 Jana 23 Jana 24 Jana 25 Jana 26 Jana 27 Jana 28
Jana 29
Przypisy
  • transkrypcja Przekładu Szymona Budnego i Nowego Testamentu Rakowskiego: chomikuj.pl/marekkow144 (opublikowane za zgodą autora)
  • Biblia Wujka: Wikisource (za BibliePolskie.pl)
  • Przekład Szymona Budnego z 1974 r.; Nowy Testament Rakowski z 1606 r.; Biblia Wujka z 1923 r.; UBG z 2017 r.