ἐγκαταλείπω [enkataleipo]

Znaczenie ἐγκαταλείπω [enkataleipo]

ἐγκαταλείπω [enkataleipo] - znaczenie

ἐγκαταλείπω [enkataleipo] – znaczenie

a) Czasownik oznacza: porzucić, zostawić (por. ἀφίστημι [aphistemi]) np. 2 Tymoteusza 4:10: Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat (…).

W tym samym znaczeniu Chrystus używa tego słowa na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?” (Mateusza 27:46). Jednak nie został opuszczony – „nie zostawisz duszy mej w otchłani” (Dzieje 2:27) (…) w widzeniu proroczym mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa: albowiem ani nie pozostał w otchłani (…) (Dzieje 2:31).

Zgodne jest to z Bożą obietnicą: „Nie porzucę cię ani nie opuszczę” (Hebrajczyków 13:5).

b) w Rzymian 9:29 słowo oznacza „pozostawić coś” w pozytywnym znaczeniu jako (dalej) istniejące: „Gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory” – por. wyraz oparty na tym samym rdzeniu: „καταλείπω” [kataleipo] w Rzymian 11:4: „Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem”.

Hebrajskie odpowiedniki ἐγκαταλείπω [enkataleipo]

יָתַר [jatar] / מָאַס [ma’as] / עָזַב [azaw] / שְׁאִיָּה [sze’ijja] / שׁוּב [szuw] / שָׁכֵחַ [szacheach] /  כָּרַת [karat] / יָשַׁב [jaszaw] / נָתַשׁ [natasz] / פּוּק [puk] / רָפָה [rafa] / שָׁאַר [sza’ar] / שָׁיָה [sza’ar]

  • Ozeasza 11:9 w tekście masoreckim ma שָׁחַת [szachat] („nie zniszczę Efraima”), tekst grecki zawiera ἐγκαταλείπω [enkataleipo] („nie porzucę Efraima”)

Występowanie ἐγκαταλείπω [enkataleipo] w Biblii

ἐγκαταλείπω (enkataleipo) w Ew. Mateusza - zobacz (1)
Werset Forma gramatyczna
Mateusza 27:46: Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś [ἐγκατέλιπες]? [UBG] ἐγκατέλιπες [enkatelipes] – czas przeszły dokonany / t. orzekający / 2. os. l.poj. / s. czynna
ἐγκαταλείπω (enkataleipo) w Ew. Marka - zobacz (1)
Werset Forma gramatyczna
Marka 15:34: O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani? – co się tłumaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś [ἐγκατέλιπές]? [UBG] ἐγκατέλιπές [enkatelipes] – czas przeszły dokonany / t. orzekający / s. czynna / 2. os. l.poj.
ἐγκαταλείπω (enkataleipo) w Dziejach Apostolskich - zobacz (2)
Werset Forma gramatyczna
Dzieje 2:27: Albowiem nie zostawisz [ἐνκαταλείψεις] duszy mej w otchłani, ani nie dozwolisz, by święty twój uległ skażeniu. [B. Lub.] ἐνκαταλείψεις [enkataleipseis] – czas przyszły / t. orzekający / s. czynna / 2 os. l.poj.
Dzieje 2:31: w widzeniu proroczym mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa: albowiem ani nie pozostał [ἐνκατελείφθη] w otchłani, ani ciało jego nie uległo zniszczeniu. [B. Lub.] ἐνκατελείφθη [enkateleiphthe] – czas przeszły dokonany / t. orzekający / s. bierna / 3. os. l.poj.
ἐγκαταλείπω (enkataleipo) w Liście do Rzymian - zobacz (1)
Werset Forma gramatyczna
Rzymian 9:29: Jak to Izajasz wcześniej powiedział: Jeśli Pan Zastępów nie pozostawiłby [ἐγκατέλιπεν] nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. [P. Ekum.] ἐγκατέλιπεν [enkatelipen] – czas przeszły dokonany / t. orzekający / s. czynna / 3. os. l.poj.
ἐγκαταλείπω (enkataleipo) w 2 Liście do Koryntian - zobacz (1)
Werset Forma gramatyczna
2 Koryntian 4:9: Prześladowani, ale nie opuszczeni [ἐγκαταλειπόμενοι], powaleni, ale nie pokonani, ἐγκαταλειπόμενοι [enkataleipomenoi] – czas teraźniejszy / imiesłów / mianownik, s. bierna, l.mn., r. męski
ἐγκαταλείπω (enkataleipo) w 2 Liście do Tymoteusza - zobacz (2)
Werset Forma gramatyczna
2 Tymoteusza 4:10: Demas bowiem umiłował ten świat, opuścił [ἐγκατέλιπεν] mnie i odszedł do Tesaloniki. Krescens udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji. [B. Paul.] ἐγκατέλιπεν [enkatelipen] – czas przeszły dokonany / t. orzekający / s. czynna / 3. os. l.poj.
2 Tymoteusza 4:16: W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było.
Wszyscy mnie opuścili [ἐγκατέλιπον]. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. [B. Ewang.]
ἐγκατέλιπον [enkatelipon] – czas przeszły dokonany / t. orzekający / s. czynna / 3. os. l.mn.
ἐγκαταλείπω (enkataleipo) w Liście do Hebrajczyków - zobacz (2)
Werset Forma gramatyczna
Hebrajczyków 10:25: Nie opuszczając [ἐγκαταλείποντες] naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. [UBG] ἐγκαταλείποντες [enkataleipontes]- czas teraźniejszy / imiesłów / mianownik, l.mn., r. męski
Hebrajczyków 13:5: Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę [ἐγκαταλίπω]. [UBG] ἐγκαταλίπω [enkatalipo] – czas przeszły dokonany / tryb przypuszczający/ s. czynna / 1 os. l.poj.