Spis treści

Psalm 119:1-40

Psalm 119:1

Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem PANA postępują.

Psalm 119:2

Błogosławieni ci, którzy strzegą jego świadectw i szukają go całym sercem;

Psalm 119:3

Którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą jego drogami.

Psalm 119:4

Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać twoich nakazów.

Psalm 119:5

Oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie twoich praw!

Psalm 119:6

Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie twoje przykazania.

Psalm 119:7

Będę cię wysławiał w szczerości serca, gdy nauczę się twoich sprawiedliwych praw.

Psalm 119:8

Będę przestrzegał twoich praw, nigdy mnie nie opuszczaj.

Psalm 119:9

W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa.

Psalm 119:10

Z całego serca cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od twoich przykazań.

Psalm 119:11

W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie.

Psalm 119:12

Błogosławiony jesteś, PANIE; naucz mnie twoich praw.

Psalm 119:13

Swoimi wargami opowiadam wszystkie nakazy twoich ust.

Psalm 119:14

Cieszę się drogą twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego bogactwa.

Psalm 119:15

Rozmyślam o twoich przykazaniach i przypatruję się twoim drogom.

Psalm 119:16

Rozkoszuję się twoimi prawami i nie zapominam twoich słów.

Psalm 119:17

Okaż dobroć swemu słudze, abym żył i przestrzegał twoich słów.

Psalm 119:18

Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa.

Psalm 119:18

Psalm 119:18

Psalm 119:19

Jestem obcym na ziemi, nie ukrywaj przede mną twoich przykazań.

Psalm 119:20

 Moja dusza omdlewa, tęskniąc cały czas za twoimi sądami.

Psalm 119:21

Zgromiłeś pysznych, przeklęci są ci, którzy odstępują od twoich przykazań.

Psalm 119:22

Oddal ode mnie hańbę i wzgardę, gdyż przestrzegam twoich świadectw.

Psalm 119:23

Władcy też zasiadają i mówią przeciwko mnie, lecz twój sługa rozmyśla o twoich prawach.

Psalm 119:24

Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami.

Psalm 119:25

Moja dusza przylgnęła do prochu, ożyw mnie według twego słowa.

Psalm 119:26

Opowiedziałem ci moje drogi i wysłuchałeś mnie; naucz mnie twoich praw.

Psalm 119:27

Spraw, bym zrozumiał drogę twoich nakazów, a będę rozmyślał o twoich cudownych dziełach.

Psalm 119:28

Dusza moja rozpływa się we łzach ze smutku, umocnij mnie według twego słowa.

Psalm 119:29

Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a obdarz mnie swoim prawem.

Psalm 119:30

Wybrałem drogę prawdy, a twoje nakazy stawiam przed sobą.

Psalm 119:31

Przylgnąłem do twoich świadectw; PANIE, nie pozwól mi zaznać wstydu.

Psalm 119:32

Pobiegnę drogą twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce.

Psalm 119:33

Naucz mnie, PANIE, drogi twoich praw, a będę jej strzegł  do końca.

Psalm 119:34

Daj mi rozum, abym zachował twoje prawo; żebym go przestrzegał z całego serca.

Psalm 119:35

Spraw, bym chodził ścieżką twoich przykazań, gdyż w nich mam upodobanie.

Psalm 119:36

Nakłoń moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości.

Psalm 119:37

Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej drodze.

Psalm 119:38

Utwierdź swoje słowo względem twego sługi, który się oddał twojej bojaźni.

Psalm 119:39

Oddal ode mnie mą hańbę, której się boję, bo twoje sądy  dobre.

Psalm 119:40

Oto pragnę twoich nakazów; ożyw mnie w swej sprawiedliwości.

Psalm 19:41-80

Psalm 119:41

Niech zstąpi na mnie twoja łaskawość, PANIE, twoje zbawienie według twego słowa;

Psalm 119:41

Psalm 119:41

Psalm 119:42

Abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga, bo ufam twojemu słowu.

Psalm 119:43

I nie wyjmuj z moich ust słowa prawdy, bo twoich sądów oczekuję.

Psalm 119:44

I będę zawsze strzegł twego prawa, na wieki wieków.

Psalm 119:45

A będę chodził drogą przestronną, bo szukam twoich nakazów.

Psalm 119:46

Owszem, będę mówił o twoich świadectwach przed królami i nie doznam wstydu.

Psalm 119:45

Psalm 119:45

Psalm 119:47

Będę się rozkoszował twoimi przykazaniami, które umiłowałem.

Psalm 119:48

Wznoszę też swoje ręce ku twoim przykazaniom, które miłuję, i będę rozmyślał o twoich prawach.

Psalm 119:49

Pamiętaj o słowie danym twemu słudze, na którym to słowie kazałeś mi polegać.

Psalm 119:50

To jest moja pociecha w utrapieniu, bo twoje słowo mnie ożywia.

Psalm 119:51

Pyszni bardzo się ze mnie naśmiewają, lecz nie odstępuję od twego prawa.

Psalm 119:52

Pamiętam o twoich wiecznych sądach, PANIE, i pocieszam się nimi.

Psalm 119:53

Strach mnie ogarnął z powodu niegodziwych, którzy porzucają twoje prawo.

Psalm 119:54

Twoje prawa są dla mnie pieśniami w domu mego pielgrzymowania.

Psalm 119:55

Nocą wspominam twoje imię, PANIE, i strzegę twego prawa.

Psalm 119:56

To mam, bo przestrzegam twoich przykazań.

Psalm 119:57

PANIE, ty jesteś moim udziałem, przyrzekłem przestrzegać twoich słów.

Psalm 119:58

Modliłem się przed twoim obliczem z całego serca, zlituj się nade mną według twego słowa.

Psalm 119:59

Rozmyślałem nad moimi drogami i zwracałem kroki ku twoim świadectwom.

Psalm 119:60

Spieszyłem się i nie zwlekałem z przestrzeganiem twoich przykazań.

Psalm 119:61

Hufce niegodziwych złupiły mnie, ale nie zapominam twojego prawa.

Psalm 119:62

O północy wstaję, aby wysławiać cię za twoje sprawiedliwe sądy.

Psalm 119:63

Jestem przyjacielem wszystkich, którzy boją się ciebie, i tych, którzy przestrzegają twoich przykazań.

Psalm 119:64

PANIE, ziemia jest pełna twego miłosierdzia; naucz mnie twoich praw.

Psalm 119:65

Wyświadczyłeś dobro twemu słudze, PANIE, według twego słowa.

Psalm 119:66

Naucz mnie trafnego sądu i wiedzy, bo uwierzyłem twoim przykazaniom.

Psalm 119:67

Zanim doznałem utrapienia, błądziłem; lecz teraz przestrzegam twego słowa.

Psalm 119:68

Jesteś dobry i czynisz dobro; naucz mnie twoich praw.

Psalm 119:69

Zuchwali zmyślili przeciwko mnie kłamstwo, ale ja całym sercem strzegę twoich przykazań.

Psalm 119:70

Serce ich utyło jak sadło, ale ja rozkoszuję się twoim prawem.

Psalm 119:71

Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył twoich praw.

Psalm 119:72

Prawo twoich ust jest lepsze dla mnie niż tysiące sztuk złota i srebra.

Psalm 119:73

Twoje ręce mnie uczyniły i ukształtowały; daj mi rozum, abym się nauczył twoich przykazań;

Psalm 119:74

Bojący się ciebie, widząc mnie, będą się radować, że pokładam nadzieję w twoim słowie.

Psalm 119:75

Wiem, PANIE, że twoje sądy  sprawiedliwe i że słusznie mnie trapiłeś.

Psalm 119:76

Proszę cię, niech mnie ucieszy twoje miłosierdzie według twego słowa do twego sługi.

Psalm 119:77

Niech przyjdzie na mnie twoje miłosierdzie, abym żył; bo twoje prawo jest moją rozkoszą.

Psalm 119:78

 Niech się zawstydzą zuchwali, bo niesłusznie znieważali mnie, ale ja będę rozmyślać o twoich przykazaniach.

Psalm 119:79

Niech się zwrócą do mnie ci, którzy się boją ciebie, i ci, którzy znają twoje świadectwa.

Psalm 119:80

Niech moje serce będzie nienaganne w twoich prawach, abym nie doznał wstydu.

Psalm 119:81-128

Psalm 119:81

Moja dusza tęskni do twego zbawienia, pokładam nadzieję w twoim słowie.

Psalm 119:82

Moje oczy słabną, czekając na twoje słowo, gdy mówię: Kiedy mnie pocieszysz?

Psalm 119:83

Chociaż jestem jak bukłak w dymie, jednak nie zapomniałem twoich praw.

Psalm 119:84

Ile będzie dni twego sługi? Kiedy wykonasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują?

Psalm 119:85

Doły wykopali dla mnie zuchwali, którzy nie postępują według twego prawa.

Psalm 119:86

Wszystkie twoje przykazania są prawdą; bez powodu mnie prześladują; pomóż mi.

Psalm 119:87

Omal nie zgładzili mnie na ziemi; ja zaś nie porzuciłem twoich przykazań.

Psalm 119:88

Według twego miłosierdzia ożyw mnie, abym strzegł świadectwa twoich ust.

Psalm 119:89

Na wieki, o PANIE, twoje słowo trwa w niebie.

Psalm 119:90

Z pokolenia na pokolenie twoja prawda; ugruntowałeś ziemię i trwa.

Psalm 119:91

Wszystko trwa do dziś według twego rozporządzenia; to wszystko służy tobie.

Psalm 119:92

Gdyby twoje prawo nie było moją rozkoszą, dawno zginąłbym w moim utrapieniu.

Psalm 119:93

Nigdy nie zapomnę twoich przykazań, bo nimi mnie ożywiłeś.

Psalm 119:94

Twoim jestem, wybaw mnie, bo szukam twoich przykazań.

Psalm 119:95

Czyhają na mnie niegodziwi, aby mnie stracić, ale ja rozważam twoje świadectwa.

Psalm 119:96

Widziałem koniec wszelkiej doskonałości, ale twoje przykazanie jest bezkresne.

Psalm 119:97

O, jakże miłuję twoje prawo! Przez cały dzień o nim rozmyślam.

Psalm 119:98

Czynisz mnie mądrzejszym od moich nieprzyjaciół dzięki twoim przykazaniom, bo mam je zawsze przed sobą.

Psalm 119:99

Stałem się rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o twoich świadectwach.

Psalm 119:100

Jestem roztropniejszy od starszych, bo przestrzegam twoich przykazań.

Psalm 119:101

 Powstrzymuję swoje nogi od wszelkiej drogi złej, abym strzegł twego słowa.

Psalm 119:102

Nie odstępuję od twoich nakazów, bo ty mnie uczysz.

Psalm 119:103

O, jakże słodkie są twoje słowa dla mego podniebienia! Są słodsze niż miód dla moich ust.

Psalm 119:104

Dzięki twoim przykazaniom nabywam rozumu; dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej.

Psalm 119:105

Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce.

Psalm 119:106

Złożyłem przysięgę i wypełnię ją, będę przestrzegał twoich sprawiedliwych nakazów.

Psalm 119:107

Jestem bardzo strapiony; PANIE, ożyw mnie według słowa twego.

Psalm 119:108

PANIE, przyjmij dobrowolne ofiary moich ust i naucz mnie twoich nakazów.

Psalm 119:109

Moja dusza jest stale w niebezpieczeństwie, ale nie zapominam twojego prawa.

Psalm 119:110

Niegodziwi zastawili na mnie sidła, lecz ja nie odstępuję od twoich przykazań.

Psalm 119:111

Wziąłem twoje świadectwa jako wieczne dziedzictwo, bo są radością mego serca.

Psalm 119:112

Nakłoniłem moje serce, by zawsze wykonywać twoje prawa, aż do końca.

Psalm 119:113

Nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję twoje prawo.

Psalm 119:114

Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, będę strzegł przykazania mojego Boga.

Psalm 119:115

Ty jesteś moją ucieczką i tarczą, pokładam nadzieję w twoim słowie.

Psalm 119:116

Wesprzyj mnie według słowa twego, abym żył, i niech nie doznam wstydu ze względu na moją nadzieję.

Psalm 119:117

Podtrzymaj mnie, a będę wybawiony i będę rozmyślał zawsze o twoich prawach.

Psalm 119:118

Podeptałeś wszystkich, którzy odstępują od twoich praw, bo ich zdrada to fałsz.

Psalm 119:119

Odrzucasz jak żużel wszystkich niegodziwych ziemi; dlatego miłuję twoje świadectwa.

Psalm 119:120

Moje ciało drży ze strachu przed tobą, bo lękam się twoich sądów.

Psalm 119:121

Sprawowałem sąd i sprawiedliwość; nie wydawaj mnie moim ciemięzcom.

Psalm 119:122

Bądź poręczycielem dla twego sługi ku dobremu, aby nie uciskali mnie zuchwalcy.

Psalm 119:123

Moje oczy słabną, czekając na twoje zbawienie i na słowo twojej sprawiedliwości.

Psalm 119:124

Postąp ze swoim sługą według twego miłosierdzia i naucz mnie twoich praw.

Psalm 119:125

Jestem twoim sługą, daj mi rozum, abym poznał twoje świadectwa.

Psalm 119:126

Już czas, PANIE, abyś działał, bo naruszono twoje prawo.

Psalm 119:127

Dlatego umiłowałem twoje przykazania nad złoto, nad szczere złoto.

Psalm 119:128

Bo wszystkie twoje przykazania uznaję za prawdziwe, a nienawidzę wszelkiej fałszywej drogi.

Psalm 119:129-176

Psalm 119:129

Twoje świadectwa są przedziwne, dlatego moja dusza ich strzeże.

Psalm 119:130

Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym.

Psalm 119:131

Otwieram usta i wzdycham, bo pragnąłem twoich przykazań.

Psalm 119:132

Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, jak postępujesz z tymi, którzy miłują twoje imię.

Psalm 119:133

Utwierdź moje kroki w twoim słowie, niech nie panuje nade mną żadna nieprawość.

Psalm 119:134

Wybaw mnie z ludzkiego ucisku, abym strzegł twoich nakazów.

Psalm 119:135

Rozjaśnij swe oblicze nad twoim sługą i naucz mnie twoich praw.

Psalm 119:136

Strumienie wód płyną z mych oczu, bo nie strzegą twego prawa.

Psalm 119:137

Sprawiedliwy jesteś, PANIE, i słuszne  twoje sądy.

Psalm 119:138

Twoje świadectwa, które nadałeś, są sprawiedliwe i bardzo wierne.

Psalm 119:139

Gorliwość pożarła mnie, bo moi nieprzyjaciele zapominają twoje słowa.

Psalm 119:140

Twoje słowo jest w pełni wypróbowane, dlatego twój sługa je kocha.

Psalm 119:141

Ja jestem mały i wzgardzony, lecz nie zapominam twoich przykazań.

Psalm 119:142

Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a twoje prawo jest prawdą.

Psalm 119:143

Ucisk i utrapienie spadły na mnie, lecz twoje przykazania są moją rozkoszą.

Psalm 119:144

Sprawiedliwość twoich świadectw trwa na wieki; daj mi rozum, a będę żył.

Psalm 119:145

Wołam z całego serca, wysłuchaj mnie, o PANIE, a będę strzegł twoich praw.

Psalm 119:146

Wołam do ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł twoich świadectw.

Psalm 119:147

Wstaję przed świtem i wołam, oczekuję na twoje słowo.

Psalm 119:148

Moje oczy wyprzedzają straże nocne, abym mógł rozmyślać o twoim słowie.

Psalm 119:149

PANIE, usłysz mój głos według twego miłosierdzia; ożyw mnie według twego wyroku.

Psalm 119:150

Zbliżają się niegodziwi prześladowcy, są daleko od twego prawa.

Psalm 119:151

Blisko jesteś, PANIE, i wszystkie twoje przykazania  prawdą.

Psalm 119:152

Od dawna wiem o twoich świadectwach, że ugruntowałeś je na wieki.

Psalm 119:153

Wejrzyj na moje utrapienie i wyzwól mnie, bo nie zapomniałem twojego prawa.

Psalm 119:154

Broń mojej sprawy i wybaw mnie; ożyw mnie według twego słowa.

Psalm 119:155

Zbawienie jest daleko od niegodziwych, bo nie szukają twoich praw.

Psalm 119:156

Wielka jest twoja litość, PANIE; ożyw mnie według twoich wyroków.

Psalm 119:157

Liczni są moi prześladowcy i nieprzyjaciele; lecz nie uchylam się od twoich świadectw.

Psalm 119:158

Widziałem przestępców i czułem odrazę, że nie przestrzegali twego słowa.

Psalm 119:159

Patrz, jak miłuję twoje nakazy, PANIE; ożyw mnie według twego miłosierdzia.

Psalm 119:160

Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.

Psalm 119:161

Władcy prześladują mnie bez przyczyny; moje serce zaś boi się twoich słów.

Psalm 119:162

Raduję się z twego słowa jak ten, który znajduje wielki łup.

Psalm 119:163

Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, ale miłuję twoje prawo.

Psalm 119:164

Chwalę cię siedem razy dziennie za twoje sprawiedliwe sądy.

Psalm 119:165

Wielki pokój dla tych, którzy miłują twoje prawo, a nie doznają żadnego zgorszenia.

Psalm 119:166

PANIE, oczekuję na twoje zbawienie i zachowuję twoje przykazania.

Psalm 119:167

Moja dusza przestrzega twoich świadectw, bo bardzo je miłuję.

Psalm 119:168

Przestrzegam twoich przykazań i świadectw, bo wszystkie moje drogi są przed tobą.

Psalm 119:169

PANIE, niech dotrze moje wołanie przed twoje oblicze, daj mi zrozumienie według słowa twego.

Psalm 119:170

Niech dojdzie moja prośba przed twoje oblicze, ocal mnie według twojej obietnicy.

Psalm 119:171

Moje wargi wygłoszą chwałę, gdy nauczysz mnie twoich praw.

Psalm 119:172

Mój język będzie głosił twoje słowo, bo wszystkie twoje przykazania są sprawiedliwością.

Psalm 119:173

Niech twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem twoje przykazania.

Psalm 119:174

PANIE, pragnę twego zbawienia, a twoje prawo jest moją rozkoszą.

Psalm 119:175

Pozwól mojej duszy żyć, a będzie cię chwalić; niech twoje nakazy będą dla mnie pomocą.

Psalm 119:176

Błądzę jak zgubiona owca; szukaj twego sługi, bo nie zapominam twoich przykazań.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj