Psalm 110:1

 < Psalm Dawida >
Powiedział  PAN  do mego Pana:  Usiądź  po mojej prawicy,  aż  położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Psalm Dawida  Psalm ten został prawdopodobnie skomponowany przez Dawida po proroczej mowie Natana; biorąc pod uwagę wagę tematu oraz wzniosłość środków wyrazu, jest oczywiste, że może jedynie odnosić się do, jak w pełni przyznawali starożytni Żydzi, do królewskiej godności, kapłaństwa, zwycięstw i triumfów MESJASZA.
 PAN (JHWH Psalm 8:1; Mateusza 22:42-46; Marka 12:35-37; Łukasza 22:41
 Usiądź   Marka 16:19; Dzieje 2:34; Efezjan 1:20-22; Hebrajczyków 12:2; 1 Piotra 3:22
 aż  Psalm 2:6-9; Psalm 45:6-7; 1 Koryntian 15:25; Hebrajczyków 1:3; Hebrajczyków 1:13; Hebrajczyków 10:12-13
Powiązane artykuły * Dlaczego Jezus zasiada po prawicy Boga?

Psalm 110:2

Laskę twojej mocy pośle PAN z Syjonu, mówiąc: Panuj pośród twoich wrogów.

Psalm 110:3

Twój lud będzie ochoczy w dniu twej potęgi, w ozdobie świętości i z łona jutrzenki; twoja jest rosa młodości.

Psalm 110:3

Psalm 110:3

Psalm 110:4

PAN przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.

Psalm 110:5

Pan po twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu.

Psalm 110:6

Będzie sądził narody i trupami napełni wszystko; roztrzaska głowy panujące nad wieloma ziemiami.

Psalm 110:7

Ze strumienia będzie pił po drodze, dlatego podniesie głowę.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj