Psalm 103:1

<Psalm Dawida>
Błogosław, moja duszo, PANA, i całe moje wnętrze – jego święte imię.

Psalm 103:2

Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach.

Psalm 103:3

On przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje choroby;

Psalm 103:4

On wybawia twoje życie od zguby, on cię koronuje miłosierdziem i wielką litością.

Psalm 103:5

On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła.

Psalm 103:6

PAN wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym.

Psalm 103:7

Dał poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła.

Psalm 103:8

Łaskawy i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia.

Psalm 103:9

Nie będzie się spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował.

Psalm 103:10

Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości.

Psalm 103:11

Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest jego miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją.

Psalm 103:12

Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki.

Psalm 103:13

 Jak  ojciec ma litość nad dziećmi, tak PAN ma litość  nad tymi , którzy się go boją.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „jak…”  Liczb 11:12; Powtórzonego Prawa 3:5; Przysłów 3:12; Izajasza 63:15-16; Jeremiasza 31:9; Jeremiasza 31:20; Mateusza 6:9; Mateusza 6:32; Łukasza 11:11-12; Łukasza 15:21-22; Jana 20:17; Hebrajczyków 12:5-11
 „nad tymi…”  Psalm 103:11; Psalm 103:17; Psalm 147:11; Malachiasza 3:16-17; Malachiasza 4:2; Dzieje 13:26
Powiązane artykuły Bóg jako Ojciec – komentarz do Rzymian 1:7

Psalm 103:14

On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni; pamięta, że jesteśmy prochem.

Psalm 103:15

Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny.

Psalm 103:15

Psalm 103:15

Psalm 103:16

Wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już jego miejsce.

Psalm 103:17

Ale miłosierdzie PANA od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów;

Psalm 103:18

Nad tymi, którzy strzegą jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić jego przykazania.

Psalm 103:19

PAN na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi.

Psalm 103:20

Błogosławcie PANA, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa.

Psalm 103:21

Błogosławcie PANA, wszystkie jego zastępy, jego słudzy, którzy spełniacie jego wolę.

Psalm 103:22

Błogosławcie PANA, wszystkie jego dzieła, we wszystkich miejscach jego panowania.
Błogosław, moja duszo, PANA.

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj