Ewangelia Mateusza 16 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 16 [czytamy: 14 stycznia / 15 lipca]

Ewangelia Mateusza 16: Jezus opisuje faryzeuszy i saduceuszy jako złych i ponownie odchodzi

1. I faryzeusze i saduceusze podeszli, by go wypróbować, i poprosili go, aby pokazał im znak z nieba.

2. Ale on odpowiadając, rzekł im: Kiedy jest wieczór, mówicie: Będzie ładna pogoda, bo niebo się czerwieni.
3. A ranem: Będzie dzisiaj zła pogoda, bo niebo czerwieni się i jest posępne. Wiecie, jak odczytywać wygląd nieba, ale nie wiecie, jak odczytywać znaki czasów.
4. Złe i cudzołożne pokolenie szuka znaku, ale znak nie będzie mu dany, z wyjątkiem znaku Jonasza, proroka. I opuściwszy ich, odszedł.

Ewangelia Mateusza 16: Jezus uczy o znaczeniu zakwasu

5. Kiedy uczniowie przeprawili się na drugą stronę, zapomnieli zabrać chleba.

6. I Jezus powiedział im: Uważajcie i wystrzegajcie się zakwasu faryzeuszy i saduceuszy.
7. A oni zastanawiali się w sobie i mówili: Nie wzięliśmy chleba.
8. A Jezus, wiedząc o tym, powiedział: O małej wiary! Dlaczego rozważacie w sobie, że nie macie chleba?
9. Czy wciąż nie rozumiecie? Nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy i ile koszy zebraliście
10. ani siedmiu chlebów dla czterech tysięcy i ile koszy zebraliście?
11. Jak to jest, że nie rozumiecie, iż nie powiedziałem wam o chlebie? Wystrzegajcie się zakwasu faryzeuszy i saduceuszy.
12. Wtedy zrozumieli, że nie powiedział im, aby wystrzegali się drożdży w chlebie, ale nauki faryzeuszy i saduceuszy.

Jezus ponownie opuszcza Izrael i sprawdza zrozumienie swoich uczniów

13. A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał się swoich uczniów, mówiąc: co mówią ludzie, kim jest Syn Człowieczy?
14. A oni powiedzieli: Niektórzy mówią, że Janem Zanurzycielem, inni, że Eliaszem, a jeszcze inni Jeremiaszem lub jednym z proroków.
16. Powiedział do nich: A wy co o mnie mówicie, kim jestem?

16. I Szymon Piotr odpowiadając, powiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.
17. A Jezus odpowiadając, powiedział do niego: Błogosławiony jesteś Szymonie bar Jona [synu Jony], bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie.
18. I mówię ci też, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję moją eklezję i bramy grobu jej nie zwyciężą.
19. Dam ci klucze Królestwa Niebios; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
20. Wtedy nakazał uczniom, aby nie mówili nikomu, że on jest Chrystusem.

Jezus naucza swoich uczniów o swojej zbliżającej się śmierci i zmartwychwstaniu

21. Od tego czasu Jezus zaczął wyjaśniać swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych oraz arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i zostać zabity, a trzeciego dnia zostać wzbudzony z martwych.

22. A Piotr wziął go na bok i zaczął go karcić, mówiąc: Zmiłuj się nad sobą, Panie. Niech cię to nie spotka!
23. Ale on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś dla mnie przeszkodą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale co ludzkie.
24. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktokolwiek chce iść za mną, niech wyprze się siebie i weźmie swój krzyż, i podąża za mną.
25. Bo ktokolwiek chciałby ocalić swoje życie, straci je, a ktokolwiek straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.
26. Bo co zyska człowiek, jeśli zyska cały świat, a straci swoje życie? Albo co da człowiek w zamian za swoje życie?
27. Syn Człowieczy bowiem przyjdzie w chwale swojego Ojca ze swoimi aniołami, a wtedy odpłaci każdemu według jego uczynków.
28. Zaprawdę mówię wam: niektórzy ze stojących tutaj nie zakosztują śmierci, aż zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie.