Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Dzieje Apostolskie 2:1

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu.

Dzieje Apostolskie 2:2

Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli.

Dzieje Apostolskie 2:3

Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich.

Dzieje Apostolskie 2:4

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dzieje Apostolskie 2:5

A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem.

Dzieje Apostolskie 2:6

A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku.

Dzieje Apostolskie 2:7

I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?

Dzieje Apostolskie 2:8

Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?

Dzieje Apostolskie 2:9

Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji;

Dzieje Apostolskie 2:10

We Frygii, w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici;

Dzieje Apostolskie 2:11

Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

Dzieje Apostolskie 2:12

I zdumiewali się wszyscy, i dziwili, mówiąc jeden do drugiego: Co to ma znaczyć?

Dzieje Apostolskie 2:13

Lecz inni naśmiewali się i mówili: Upili się młodym winem.

Dzieje Apostolskie 2:14

Wtedy stanął Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów.

Dzieje Apostolskie 2:15

Oni bowiem nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia.

Dzieje Apostolskie 2:16

Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela:

Dzieje Apostolskie 2:17

I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.

Dzieje Apostolskie 2:18

Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować.

Dzieje Apostolskie 2:19

I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu.

Dzieje Apostolskie 2:20

Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pański, wielki i okazały.

Dzieje Apostolskie 2:21

I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.

Dzieje Apostolskie 2:22

Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów: Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego wśród was, o czym sami wiecie;

Dzieje Apostolskie 2:22

Dzieje Apostolskie 2:22

Dzieje Apostolskie 2:23

Wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście.

Dzieje Apostolskie 2:23

Dzieje Apostolskie 2:23

Dzieje Apostolskie 2:24

Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać.

Dzieje Apostolskie 2:25

Dawid bowiem mówi o nim: Patrzyłem na Pana zawsze przed moim obliczem, bo jest po mojej prawicy, żebym się nie zachwiał.

Dzieje Apostolskie 2:26

Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei.

Dzieje Apostolskie 2:27

Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu Świętemu doznać zniszczenia.

Dzieje Apostolskie 2:28

Dałeś mi poznać drogi życia, a twoje oblicze napełni mnie radością.

Dzieje Apostolskie 2:29

Mężowie bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś.

Dzieje Apostolskie 2:30

Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą,  z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie;

Dzieje Apostolskie 2:31

Przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia.

Dzieje Apostolskie 2:32

Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami.

Dzieje Apostolskie 2:33

Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie.

Dzieje Apostolskie 2:33

Dzieje Apostolskie 2:33

Dzieje Apostolskie 2:34

Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi: Powiedział Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy;

Dzieje Apostolskie 2:35

Aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy.

Dzieje Apostolskie 2:36

Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem.

Dzieje Apostolskie 2:37

A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia?

Dzieje Apostolskie 2:38

Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 2:39

Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.

Dzieje Apostolskie 2:40

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia.

Dzieje Apostolskie 2:41

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni.
I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz.

Dzieje Apostolskie 2:42

Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Dzieje Apostolskie 2:43

I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów.

Dzieje Apostolskie 2:44

A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne.

Dzieje Apostolskie 2:45

Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb.

Dzieje Apostolskie 2:46

Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca;

Dzieje Apostolskie 2:47

Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi.
A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska więcej o Biblii Gdańskiej tutaj