Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

2 Tymoteusza 1: podsumowanie

Zanim przeczytasz List, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
W rozdziale pierwszym drugiego listu do Tymoteusza Paweł pisze do swojego ukochanego syna duchowego, który jest prześladowany i zniechęcony z powodu swojej służby dla Ewangelii. Paweł przekazuje mu łaskę, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Paweł dziękuje Bogu za wiarę Tymoteusza, która była dziedzictwem jego babki Lois i matki Euniki.

Paweł wspomina o swojej nieustannej modlitwie za Tymoteusza i o swojej tęsknocie za nim. Paweł zachęca Tymoteusza, aby rozpalił dar Boży, który otrzymał przez nałożenie rąk Pawła. Paweł przypomina Tymoteusza, że Bóg dał nam ducha mocy, miłości i roztropności, a nie ducha bojaźni. Wzywa Tymoteusza, aby nie wstydził się świadectwa Pana ani więzienia Pawła, ale aby cierpiał razem z nim dla Ewangelii. Paweł wyjaśnia, że jest apostołem Jezusa Chrystusa według woli Bożej i według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi o swojej nadziei i pewności zbawienia w Chrystusie, który zniszczył śmierć i przyniósł życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. Wspomina o swojej wierności powierzonej mu posłudze i o tym, że wie, komu uwierzył i że Bóg jest zdolny do zachowania tego, co mu powierzył do dnia sądu. Paweł nakazuje Tymoteuszowi trzymać się zdrowego nauczania, które usłyszał od niego i unikać bezbożnych gadanin i fałszywych nauk. Podaje przykład Figelesa i Hermogenesa, którzy odwrócili się od niego i od prawdy. Wymienia też Onezyfora, który okazał mu miłość i pomoc w więzieniu i w jego służbie.

2 Tymoteusza 1: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Pozdrowienie

2 Tymoteusza 1:1

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie;

2 Tymoteusza 1:2

Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

Podziękowanie i zadania dla Tymoteusza

2 Tymoteusza 1:3

Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie;

2 Tymoteusza 1

2 Tymoteusza 1

2 Tymoteusza 1:4

Wspominając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością;

2 Tymoteusza 1:5

Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w tobie mieszka.

2 Tymoteusza 1:6

Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.

2 Tymoteusza 1:7

Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

2 Tymoteusza 1:8

Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;

2 Tymoteusza 1:9

Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.

2 Tymoteusza 1:10

A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię;

2 Tymoteusza 1:11

Dla której zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem i nauczycielem pogan.

2 Tymoteusza 1:12

Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem,  do owego dnia.

2 Tymoteusza 1:13

Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.

2 Tymoteusza 1:14

Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka.

2 Tymoteusza 1:15

Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes.

2 Tymoteusza 1:16

Niech Pan okaże swoje miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał i mojego łańcucha się nie wstydził;

2 Tymoteusza 1:17

Lecz gdy był w Rzymie, usilnie mnie szukał i odnalazł.

2 Tymoteusza 1:18

Niech mu Pan da, aby w owym dniu znalazł miłosierdzie u Pana. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty sam dobrze wiesz.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj