Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

2 Księga Kronik 8: tekst

2 Księga Kronik 8: dokonania Salomona

2 Księga Kronik 8: dokonania Salomona

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Dokonania Salomona

2 Księga Kronik 8:1

A po upływie dwudziestu lat, w których Salomon zbudował dom PANA i swój dom; 

2 Księga Kronik 8:2

Odbudował też miasta, które Huram zwrócił Salomonowi, i oddał je na mieszkanie synom Izraela.

2 Księga Kronik 8:3

Potem Salomon wyruszył do Chamat Soby i zdobył je.

2 Księga Kronik 8:4

Odbudował też Tadmor na pustyni oraz wszystkie miasta, w których miał składy, a które zbudował w Chamat.

2 Księga Kronik 8:5

Odbudował także Bet-Choron górne i Bet-Choron dolne, miasta warowne, z murami, bramami i ryglami;

2 Księga Kronik 8:6

Również Baalat i wszystkie miasta, w których Salomon miał składy, wszystkie też miasta rydwanów i miasta jeźdźców i wszystko to, co mu się podobało wybudować w Jerozolimie, w Libanie i w całej ziemi swego panowania.

2 Księga Kronik 8:7

A wszystkie ludy, które ocalały spośród Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, które nie były z Izraela;

2 Księga Kronik 8:8

Lecz stanowiły potomstwo tych, którzy pozostali po nich w ziemi, a których synowie Izraela nie mogli wytracić – te Salomon obciążył pracą przymusową aż do dziś.

2 Księga Kronik 8:9

Ale z synów Izraela Salomon nie uczynił niewolników do swoich prac, byli tylko dzielnymi wojownikami, naczelnikami jego dowódców i przełożonymi nad jego rydwanami i jeźdźcami.

2 Księga Kronik 8:10

Ci byli naczelnikami spośród wodzów, których miał król Salomon; było ich dwustu pięćdziesięciu, którzy panowali nad ludem.

2 Księga Kronik 8:11

Lecz córkę faraona Salomon przeniósł z miasta Dawida do domu, który jej zbudował. Powiedział bowiem: Moja żona nie będzie mieszkała w domu Dawida, króla Izraela, bo jest święty przez to, że weszła do niego arka PANA.

2 Księga Kronik 8:12

Wtedy Salomon złożył PANU całopalenia na ołtarzu PANA, który zbudował przed przedsionkiem; 

2 Księga Kronik 8:13

Zgodnie ze zwyczajem, składając każdego dnia według nakazu Mojżesza, w szabaty, w dni nowiu księżyca i w uroczyste święta, trzy razy w roku: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Namiotów.

2 Księga Kronik 8:14

I ustanowił według rozporządzenia Dawida, swojego ojca, zmiany kapłanów w ich służbie oraz Lewitów w ich obowiązkach, aby chwalili Boga i służyli przy kapłanach według ustalonego porządku każdego dnia. Odźwiernych też ustanowił według ich zmian przy każdej bramie. Taki bowiem był rozkaz Dawida, męża Bożego.

2 Księga Kronik 8:15

I nie odstąpiono w żadnej sprawie od rozkazu króla dotyczącego kapłanów i Lewitów oraz skarbów.

2 Księga Kronik 8:16

I tak zostały przygotowane wszystkie dzieła Salomona od dnia, w którym położono fundamenty domu PANA, aż do jego ukończenia. W ten sposób został dokończony dom PANA.

2 Księga Kronik 8:17

Wtedy Salomon wyruszył do Esjon-Geber i do Elot nad brzegiem morza w ziemi Edomu.

2 Księga Kronik 8:18

I Huram za pośrednictwem swoich sług, posłał mu okręty i żeglarzy obeznanych z morzem. Wraz ze sługami Salomona popłynęli do Ofiru, wzięli stamtąd czterysta pięćdziesiąt talentów złota i przywieźli je do króla Salomona.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

2 Księga Kronik 8: komentarze

Oparte m.in. na komentarzach DailyReadings.co.uk

2 Kronik Kronik 8:1:

treść wersetu: 2 Kronik 8:1
A po upływie dwudziestu lat, w których Salomon zbudował dom PANA i swój dom; 

Salomon budował dom JHWH i swój dom przez połowę swojego panowania, które trwało 40 lat (1 Królewska 11:42).

2 Kronik Kronik 8:5:

treść wersetu: 2 Kronik 8:5
Odbudował także Bet-Choron górne i Bet-Choron dolne, miasta warowne, z murami, bramami i ryglami;

Bet-Choron górne i Bet-Choron dolne zostały odbudowane, bo zbudowała je Szeeria (1 Kronik 7:24)

2 Kronik Kronik 8:6:

treść wersetu: 2 Kronik 8:6
Również Baalat i wszystkie miasta, w których Salomon miał składy, wszystkie też miasta rydwanów i miasta jeźdźców i wszystko to, co mu się podobało wybudować w Jerozolimie, w Libanie i w całej ziemi swego panowania.

Dla Salomona ważny był aspekt militarny (rydwany i jeźdźcy) – puścił w niepamięć ostrzeżenie dla króla z Księgi Powtórzonego Prawa 17:16:

Tylko niech nie pomnaża sobie koni ani nie prowadzi ludu do Egiptu, aby nabyć wiele koni, ponieważ PAN wam powiedział: Nie wracajcie tą drogą nigdy więcej.

Salomon szedł w tym aspekcie bardziej drogą Egiptu, budując swoją potęgę na sile militarnej.

2 Kronik Kronik 8:7:

treść wersetu: 2 Kronik 8:7
A wszystkie ludy, które ocalały spośród Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, które nie były z Izraela; 

Wszystkie one wykonywały różne prace (por. 2 Kronik 2:18).

2 Kronik Kronik 8:9:

treść wersetu: 2 Kronik 8:9
Ale z synów Izraela Salomon nie uczynił niewolników do swoich prac, byli tylko dzielnymi wojownikami, naczelnikami jego dowódców i przełożonymi nad jego rydwanami i jeźdźcami.

Czyżby Jeroboam posłużył się kłamstwem, gdy mówił do Roboama:

Twój ojciec włożył na nas ciężkie jarzmo. Teraz więc ty ulżyj nam w srogiej niewoli swego ojca i w ciężkim jarzmie, które włożył na nas, a będziemy ci służyć.

Kiedy z relacji powyżej dowiadujemy się czegoś odwrotnego? A może Jeroboam, którego rolą w domu Józefa było nadzorowanie prac w państwie (1 Królewska 11:28), słyszał o obciążeniach podatkowych mieszkańców – imperium Salomona musiało być kosztowne. Przed tym ostrzegał Bóg, kiedy lud chciał otrzymać takiego króla jak wszystkie inne państwa. W 1 Samuela 8:11-18 czytamy:

treść wersetu: 1 Samuela 8:11-18
(11) I mówił: Takie będzie prawo króla, który będzie panował nad wami: Będzie brał waszych synów, by ich osadzić w swych rydwanach, ustanowić ich jeźdźcami, a inni będą biegać przed jego rydwanem; (12) I ustanowi ich sobie dowódcami nad tysiącami i nad pięćdziesiątkami; wyznaczy ich, aby uprawiali jego rolę i zbierali jego plony, i robili sprzęt wojenny oraz sprzęt do jego rydwanów. (13) Wasze córki również zabierze, aby przyrządzały wonności oraz aby były kucharkami i piekarkami.

(14) Zabierze też wasze pola, winnice i sady oliwne, te najlepsze, i da swoim sługom. (15) Z waszych zasiewów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i odda ją swoim urzędnikom i sługom. (16) Weźmie również wasze sługi i służące oraz waszych najlepszych młodzieńców, a także wasze osły, i zatrudni w swojej pracy. (17) Pobierze dziesięcinę z waszych trzód, a wy będziecie jego sługami. (18) I będziecie wołać tego dnia z powodu waszego króla, którego sobie wybraliście, a PAN nie wysłucha was w tym dniu.

2 Kronik Kronik 8:11:

treść wersetu: 2 Kronik 8:11
Lecz córkę faraona Salomon przeniósł z miasta Dawida do domu, który jej zbudował. Powiedział bowiem: Moja żona nie będzie mieszkała w domu Dawida, króla Izraela, bo jest święty przez to, że weszła do niego arka PANA.

Salomon z jednej strony czuje, że obecność córki pogańskiego władcy w miejscu chwały Boga jest niestosowne, z drugiej strony, pozostaje jego żoną. Salomon stara się iść na kompromisy – z jednej strony przywraca kult JHWH, z drugiej zawiązuje sojusze z władcami (czego wyrazem był ślub z córką faraona). „Święty” to inaczej oddzielony – tutaj król Izraela nie zdał do końca egzaminu.

2 Kronik Kronik 8:14:

treść wersetu: 2 Kronik 8:14
I ustanowił według rozporządzenia Dawida, swojego ojca, zmiany kapłanów w ich służbie oraz Lewitów w ich obowiązkach, aby chwalili Boga i służyli przy kapłanach według ustalonego porządku każdego dnia. Odźwiernych też ustanowił według ich zmian przy każdej bramie. Taki bowiem był rozkaz Dawida, męża Bożego.

Podwaliny pod imperium Salomona położył Dawid („taki bowiem był rozkaz Dawida, męża Bożego”), mimo że sam nie mógł zbudować świątyni (1 Kronik 17:4)