List do Efezjan 5

List do Efezjan 5

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Efezjan 5: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Postępowanie w miłości

List do Efezjan 5:1

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci;

List do Efezjan 5:2

I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń.

List do Efezjan 5:3

A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym;

List do Efezjan 5:4

 Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie.

List do Efezjan 5:5

Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.

List do Efezjan 5:6

Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa.

List do Efezjan 5:7

Nie bądźcie więc ich wspólnikami.

List do Efezjan 5:8

 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; 

List do Efezjan 5:9

 (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie).

List do Efezjan 5:10

Badając to, co podoba się Panu;

List do Efezjan 5:11

 I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie.

List do Efezjan 5:12

O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić.

List do Efezjan 5:13

A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem.

List do Efezjan 5:14

A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem.

List do Efezjan 5:15

Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy;

List do Efezjan 5:16

Odkupując czas, bo dni są złe.

List do Efezjan 5:17

Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana.

List do Efezjan 5:18

 A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; 

List do Efezjan 5:19

Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu;

List do Efezjan 5:20

Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa;

List do Efezjan 5:21

Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga.

Małżeństwo w Bożym porządku

List do Efezjan 5:22

Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu.

List do Efezjan 5:23

Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.

List do Efezjan 5:24

Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim.

List do Efezjan 5:25

Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;

List do Efezjan 5:26

Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo;

List do Efezjan 5:27

By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.

List do Efezjan 5:28

Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje.

List do Efezjan 5:29

Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół.

List do Efezjan 5:30

Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.

List do Efezjan 5:31

 Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.

List do Efezjan 5:32

Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i kościoła.

List do Efezjan 5:33

Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża.

List do Efezjan 5:34

List do Efezjan 5:35

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

List do Efezjan 5: komentarze

Oparte m.in. na komentarzach DailyReadings.co.uk

List do Efezjan 5:2: 

treść wersetu: List do Efezjan 5:19
I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. (B. Warsz.)
Rzadko przekłady zostawiają charakterystyczne dla hebrajskiego (i mające odbicie w grece) dosłowne tłumaczenie – „chodzić” (περιπατέω /peripateo) To samo słowo pojawia się trzykrotnie: chodźcie w miłości (w. 2); jak dzieci światłości chodźcie (w. 8); Patrzcie więc uważnie, jak postępujecie (chodzicie) (w. 15), co można sparafrazować jako postępowanie w miłości i prawdzie, wystrzegając się zła. W efekcie nasze życie będzie obfitować w dobre uczynki (Efezjan 2:10: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili (περιπατέω /peripateo)). Przeciwieństwem jest życie z dala od Boga –  „wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście (περιπατέω /peripateo) według modły tego świata” (Efezjan 2:1-2). Dzięki temu możemy posłuchać wezwania Pawła z 1. wersetu – „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci”. Tym samym możemy dorastać do odbijania obrazu Boga, który nosimy (Rodzaju 1:26-27). 

Czasownik „chodzić” (περιπατέω /peripateo) jest używany w sensie „postępować” również poza Listem do Efezjan -> por. Rzymian 8:4Galacjan 5:16; Kolosan 4:5.

List do Efezjan 5:19: 

treść wersetu: List do Efezjan 5:19
Mówcie do siebie psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami. Śpiewajcie i grajcie waszym sercem Panu. (P. Ekum.)
Psalmy, hymny, natchnione (duchowe) pieśni – te same słowa występują w Kolosan 3:16 – tym razem w kontekście napominania („Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Bogu”).

List do Efezjan 5:22

treść wersetu: List do Efezjan 5:22
Żony swoim mężom jak Panu (B. Ewang. Dosł.)
Kontekst wskazuje, że chodzi o bycie poddanym (w. 21), mimo że słowa brak w tym wersecie. Jednak należy zauważyć, że poprzedni werset mówi o wzajemnym poddaniu („będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga”). „Bojaźń Boga” oraz „jak Panu (Chrystusowi)” nie oznaczają służalczość, ale wzajemną służbę, często ofiarną (por. w. 25: Mężowie, kochajcie swoje żony, jak i Chrystus ukochał Kościół i wydał za niego samego siebie).

List do Efezjan 5:26: 

treść wersetu: List do Efezjan 5:26
żeby go uświęcić przez oczyszczenie obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, (P. Ekum.)

Zanurzenie w Słowie powoduje posłuszeństwo mu – Psalm 119:9 (W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa)

List do Efezjan 5: powiązane artykuły