Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

1 Księga Kronik 2: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Genealogia Dawida

1 Księga Kronik 2:1

Oto są synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar i Zebulon;

1 Księga Kronik 2:2

Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aszer.

1 Księga Kronik 2:3

Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili mu się z córki Szui, Kananejki. Ale Er, pierworodny Judy, był zły w oczach PANA, dlatego go zabił.

1 Księga Kronik 2:4

Tamar zaś, jego synowa, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.

1 Księga Kronik 2:5

Synowie Peresa: Chesron i Chamul.

1 Księga Kronik 2:6

Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich było pięciu.

1 Księga Kronik 2:7

Synowie Karmiego: Achar, który sprowadził nieszczęście na Izraela, gdy zgrzeszył przy rzeczach przeklętych.

1 Księga Kronik 2:8

Synowie Etana: Azariasz.

1 Księga Kronik 2:9

Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj.

1 Księga Kronik 2:10

Ram zaś spłodził Amminadaba, a Amminadab spłodził Nachszona, księcia synów Judy.

1 Księga Kronik 2:11

A Nachszon spłodził Salmę, a Salma spłodził Boaza.

1 Księga Kronik 2:12

A Boaz spłodził Obeda, a Obed spłodził Jessego.

1 Księga Kronik 2:13

A Jesse spłodził swego pierworodnego Eliaba, jako drugiego – Abinadaba, trzeciego – Szimeę;

1 Księga Kronik 2:14

Czwartego – Netaneela, piątego – Raddaja;

1 Księga Kronik 2:15

Szóstego – Osema, siódmego – Dawida.

1 Księga Kronik 2 / genealogia Dawida

1 Księga Kronik 2 / genealogia Dawida

1 Księga Kronik 2:16

A ich siostry to Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel – ci trzej.

1 Księga Kronik 2:17

Abigail zaś urodziła Amasę, ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita.

1 Księga Kronik 2:18

Kaleb, syn Chesrona, spłodził dzieci z Azubą, swoją żoną, i z Jeriotą. A jej synami byli: Jeszer, Szobab i Ardon.

Przekład interlinearny

1 Księga Kronik 2: przekład interlinearny

אִשָּׁ֖ה עֲזוּבָ֥ה אֶת־ הוֹלִ֛יד חֶצְר֗וֹן בֶּן וְכָלֵ֣ב
ʾiššâ ʿăzûḇâ ʾeṯ hôlîḏ ḥeṣrôn ben wǝḵālēḇ
żoną Azubą z zrodził Chesrona syn i Kaleb
H802 H5806 H853 H3205 H2696 H1121 H3612
 וְאַרְדּֽוֹן׃ וְשׁוֹבָ֖ב יֵ֥שֶׁר בָנֶ֔יהָ וְאֵ֣לֶּה יְרִיע֑וֹת וְאֶת־
wǝʾardôn wǝšôḇāḇ jēšer ḇānêhā wǝʾēllê jǝrîʿôṯ wǝʾeṯ
i Ardon Szobab Jeszer jej synowie i to Jeriot i z
H715 H7727 H3475 H1121 H428 H3408 H854

1 Księga Kronik 2:19

A gdy Azuba umarła, Kaleb pojął sobie za żonę Efratę, która urodziła mu Chura.

1 Księga Kronik 2:20

A Chur spłodził Uriego, a Uri spłodził Besaleela.

1 Księga Kronik 2:21

Potem Chesron obcował z córką Makira, ojca Gileada, i wziął ją za żonę, mając sześćdziesiąt lat, a ta urodziła mu Seguba.

1 Księga Kronik 2:22

A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead.

1 Księga Kronik 2:23

Zabrał bowiem Geszurze i Aramowi wsie Jaira oraz Kenat i przyległe do niego miasteczka: razem sześćdziesiąt miast. Wszystkie one należały do synów Makira, ojca Gileada.

1 Księga Kronik 2:24

Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abija, urodziła mu Aszura, ojca Tekoa.

1 Księga Kronik 2:25

Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: pierworodny Ram, następnie Buna, Oren, Ozem i Achiasz.

1 Księga Kronik 2:26

Jerachmeel miał także drugą żonę imieniem Atara. Była ona matką Onama.

1 Księga Kronik 2:27

Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli: Maas, Jamin i Eker.

1 Księga Kronik 2:28

Synami Onama byli Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur.

1 Księga Kronik 2:29

Żona Abiszura miała na imię Abihail i urodziła mu Achbana i Molida.

1 Księga Kronik 2:30

Synowie Nadaba: Seled i Appaim. Lecz Seled umarł bez potomstwa.

1 Księga Kronik 2:31

Synowie Appaima: Jiszi. Synowie Jisziego: Szeszan, a córka Szeszana: Achlaj.

1 Księga Kronik 2:32

Synowie Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. A Jeter umarł bez potomstwa.

1 Księga Kronik 2:33

Synowie Jonatana: Pelet i Zaza. Byli oni synami Jerachmeela.

1 Księga Kronik 2:34

Lecz Szeszan nie miał synów, tylko córki. Miał też Szeszan sługę Egipcjanina imieniem Jarcha.

1 Księga Kronik 2:35

Dał więc Szeszan swemu słudze Jarsze swoją córkę za żonę, a ona urodziła mu Attaja.

1 Księga Kronik 2:36

Attaj spłodził Natana, a Natan spłodził Zabada.

1 Księga Kronik 2:37

Zabad spłodził Eflala, a Eflal spłodził Obeda.

1 Księga Kronik 2:38

Obed spłodził Jehu, a Jehu spłodził Azariasza.

1 Księga Kronik 2:39

Azariasz spłodził Chelesa, a Cheles spłodził Eleasę.

1 Księga Kronik 2:40

Eleasa spłodził Sismaja, a Sismaj spłodził Szalluma.

1 Księga Kronik 2:41

A Szallum spłodził Jekamiasza, a Jekamiasz spłodził Eliszamę.

1 Księga Kronik 2:42

Synami Kaleba, brata Jerachmeela, byli: jego pierworodny Mesza, który był ojcem Zifa, i synowie Mareszy – ojcem Chebrona.

1 Księga Kronik 2:43

Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema.

1 Księga Kronik 2:44

Szema spłodził Rachama, syna Jorkoama, a Rekem spłodził Szammaja.

1 Księga Kronik 2:45

Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura.

1 Księga Kronik 2:46

Efa, nałożnica Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza, a Charan spłodził Gazeza.

1 Księga Kronik 2:47

Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.

1 Księga Kronik 2:48

Maaka, druga nałożnica Kaleba, urodziła Szebera i Tyrchanę.

1 Księga Kronik 2:49

Urodziła również Szaafa, ojca Madmanny, i Szewę, ojca Makbeny i Gibea. A córką Kaleba była Aksa.

1 Księga Kronik 2:50

Ci byli synami Kaleba, syna Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearima;

1 Księga Kronik 2:51

Salma, ojciec Betlejema, i Charef, ojciec Bet-Gadera.

1 Księga Kronik 2:52

Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, miał synów: Haroego i połowę Manachytów.

1 Księga Kronik 2:53

A rodziny Kiriat-Jearima to: Jitryci, Putyci, Szumatyci i Mirzaici, od których wywodzą się Soreatyci i Esztaolici.

1 Księga Kronik 2:54

Synowie Salmy: Betlejem, Netofatyci, Atrot, rodzina Joaba i połowa Manachytów, Soreici;

1 Księga Kronik 2:55

Rodziny pisarzy mieszkających w Jabes: Tyratyci, Szimeatyci i Sukatyci. Ci są Kenitami, którzy wywodzili się od Chamata, ojca domu Rechaba.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj