Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

1 List Piotra 2: tekst

Kamień węgielny oraz naród wybrany

1 List Piotra 2:1

 Odrzucając   więc  wszelką  złośliwość , wszelki  podstęp  i  obłudę ,  zazdrość  i  wszelkie obmowy ;

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 więc  1 Piotra 1:18-25
 Odrzucając  1 Piotra 4:2; Izajasza 2:20; Izajasza 30:22; Ezechiela 18:31-32; Rzymian 13:12; Efezjan 4:22-25; Kolosan 3:5-8; Hebrajczyków 12:1; Jakuba 1:21; Jakuba 5:9
 złośliwość  1 Piotra 2:16; 1 Koryntian 5:8; 1 Koryntian 14:20; Efezjan 4:31; Tytusa 3:3-5
 podstęp  1 Piotra 2:22; 1 Piotra 3:10; Psalm 32:2; Psalm 34:13; Jana 1:47; 1 Tesaloniczan 2:3; Objawienia 14:5
 obłudę  Hioba 36:13; Mateusza 7:5; Mateusza 15:7; Mateusza 23:28; Mateusza 24:51; Marka 12:15; Łukasza 6:42; Łukasza 11:44; Łukasza 12:1; Jakuba 3:17
 zazdrość  1 Samuela 18:8-9; Psalm 37:1; Psalm 73:3; Przysłów 3:31; Przysłów 14:30; Przysłów 24:1; ; Przysłów 24:19; Rzymian 1:29; Rzymian 13:13; 1 Koryntian 3:2-3; 2 Koryntian 12:20; Galacjan 5:21-26; Jakuba 3:14; Jakuba 3:16; Jakuba 4:5
 wszelkie obmowy  1 Piotra 4:4; Efezjan 4:31; Kolosan 3:8; 1 Tymoteusza 3:11; Tytusa 2:3; Jakuba 4:11

1 List Piotra 2:2

Jak  nowo narodzone  niemowlęta pragnijcie  czystego  mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu  rośli ;

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 nowo narodzone  1 Piotra 1:23; Mateusza 18:3; Marka 10:15; Rzymian 6:4; 1 Koryntian 3:1; 1 Koryntian 14:20
 czystego  Psalm 19:7-10; 1 Koryntian 3:2; Hebrajczyków 5:12-13
 rośli  2 Samuela 23:5; Hioba 17:9; Przysłów 4:18; Ozeasza 6:3; Ozeasza 14:5; Ozeasza 14:7; Malachiasza 4:2; Efezjan 2:21; Efezjan 4:15; 2 Tesaloniczan 1:3; 2 Piotra 3:18

1 List Piotra 2:3

 Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry .

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset . Psalm 9:10; Psalm 34:8; Psalm 63:5; Pieśń nad pieśniami 2:3; Zachariasza 9:17; Hebrajczyków 6:5-6

1 List Piotra 2:4

Zbliżając się  do  niego, do  kamienia   żywego ,  odrzuconego  wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga  wybranego  i  drogocennego ;

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 do  Izajasza 55:3; Jeremiasza 3:22; Mateusza 11:28; Jana 5:40; Jana 6:37
 kamienia  Izajasza 28:16; Daniela 2:34; Daniela 2:45; Zachariasza 3:9; Zachariasza 4:7
 żywego  Jana 5:26; Jana 6:57; Jana 11:25-26; Jana 14:6; Jana 14:19; Rzymian 5:10; Kolosan 3:4
 odrzuconego  Psalm 118:22,23; Izajasza 8:14-15; Mateusza 21:42; Marka 12:10-11; Łukasza 20:17-18; Dzieje 4:11-12
 wybranego  Izajasza 42:1; Mateusza 12:18
 drogocennego  1 Piotra 2:7; 1 Piotra 1:7; 1 Piotra 1:19; 2 Piotra 1:1; 2 Piotra 1:4

1 List Piotra 2:5

I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.

1 List Piotra 2:6

Dlatego mówi Pismo: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

1 List Piotra 2:7

Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym;

1 List Piotra 2:8

Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni.

1 List Piotra 2:9

Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;

1 List Piotra 2:10

Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym, wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście.

1 List Piotra 2:11

Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy.

1 List Piotra 2:12

Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia.

Poddanie się władzom

1 List Piotra 2:13

Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyżej postawionemu;

1 List Piotra 2:14

Czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią.

1 List Piotra 2:15

Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi;

1 List Piotra 2:16

Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga.

1 List Piotra 2:17

Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.

1 List Piotra 2:18

Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym.

1 List Piotra 2:19

To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie.

1 List Piotra 2:20

Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu.

1 List Piotra 2:21

Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady;

1 List Piotra 2:22

Który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu;

1 List Piotra 2:23

Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie.

1 List Piotra 2:24

On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

1 List Piotra 2:25

Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 List Piotra 2. Kamień węgielny oraz naród wybrany. " Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy..."

1 List Piotra 2. Kamień węgielny oraz naród wybrany. ” Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy…”