Ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa. Ewangelia Jana 19

Ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa. Ewangelia Jana 19

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok; Ewangelię Jana 19 czytamy 23 kwietnia i 23 października

Ewangelia Jana 19: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału
oznaczenie kolorami poszczególnych słów -> po rozwinięciu wersetu, poniżej znajdują się odniesienia do innych fragmentów Pisma

Jezus wydany na śmierć

Ewangelia Jana 19:1

Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował go

Ewangelia Jana 19:2

A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i ubrali go w purpurowy płaszcz.

Ewangelia Jana 19:3

I mówili: Witaj, królu Żydów! I policzkowali go.

Ewangelia Jana 19:4

Piłat znowu wyszedł na zewnątrz i powiedział do nich: Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście wiedzieli, że nie znajduję w nim żadnej winy.

Ewangelia Jana 19:5

Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu. I powiedział do nich Piłat: Oto człowiek!

Ewangelia Jana 19:6

A gdy naczelni kapłani i ich słudzy zobaczyli go, zawołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Piłat powiedział do nich: Wy go weźcie i ukrzyżujcie, bo ja nie znajduję w nim żadnej winy.

Ewangelia Jana 19:7

Żydzi mu odpowiedzieli: My mamy prawo i według naszego prawa powinien umrzeć, bo czynił siebie Synem Bożym.

Ewangelia Jana 19:8

A gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się zląkł.

Ewangelia Jana 19:9

I wszedł znowu do ratusza, i zapytał Jezusa: Skąd ty jesteś? Lecz Jezus nie dał mu odpowiedzi.

Ewangelia Jana 19:10

 Wtedy Piłat powiedział do niego: Nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę cię wypuścić?

Ewangelia Jana 19:11

Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech.

Ewangelia Jana 19:12

Odtąd Piłat starał się go wypuścić. Żydzi jednak wołali: Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi.

Ewangelia Jana 19:13

Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.

Ewangelia Jana 19:14

A był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I powiedział Piłat do Żydów: Oto wasz król!

Ewangelia Jana 19:15

 Lecz oni zawołali:  Strać, strać!  Ukrzyżuj go! Piłat ich zapytał: Waszego króla mam ukrzyżować? Naczelni kapłani odpowiedzieli:  Nie mamy  króla poza cesarzem. 

przekład interlinearny / odnośniki

1) odnośniki do innych fragmentów Pisma

Fragment wersetu Odnośniki
 „zabierz, zabierz…” 

Jana 19:6; Łukasza 23:18; Dzieje 21:36; Dzieje 22:22

 „nie mamy…”  Jana 18:31; Rodzaju 49:10; Ezechiela 21:26,27

2) przekład interlinearny

ἐκραύγασαν  οὖν  ἐκεῖνοι  Ἆρον  ρον σταύρωσον  αὐτόν
ekraugasan oun ekeinoi aron aron staurason auton
wykrzyknęli więc tamci zabierz zabierz ukrzyżuj go
λέγει  αὐτοῖς  Πειλᾶτος  Τὸν  Βασιλέα  ὑμῶν 
legei autois ho Peilatos ton basilea hymon
mówi im Piłat król wasz
σταυρώσω ἀπεκρίθησαν  οἱ  ἀρχιερεῖς  Οὐκ  ἔχομεν  βασιλέα
stauraso apekrithesan hoi archiereis ouk echomen basilea
ukrzyżuję odpowiedzieli arcykapłani nie mamy króla
εἰ  μὴ  Καίσαρα
ei me Kaisara
jeśli nie cesarza

Ewangelia Jana 19:16

 Wtedy im go wydał, żeby go ukrzyżowano. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili go. 
przekład interlinearny / odnośniki

1) odnośniki do innych fragmentów Pisma

Fragment wersetu Odnośniki
 cały werset 

Mateusza 27:26-31; Marka 15:15-20; Łukasza 23:24

2) przekład interlinearny

τότε  οὖν  παρέδωκεν  αὐτὸν  αὐτοῖς  ἵνα  σταυρωθῇ
tote oun paredoken auton autois hina staurothe
Wtedy więc wydał go im żeby został ukrzyżowany
Παρέλαβον  οὖν  τὸν  Ἰησοῦν
parelabon oun ton Iesoun
wzięli więc Jezusa

Ukrzyżowanie Chrystusa

Ewangelia Jana 19:17

A  on , niosąc swój krzyż,  wyszedł  na miejsce zwane Miejscem Czaszki, a po hebrajsku  Golgotą ;

przekład interlinearny / odnośniki

1) odnośniki do innych fragmentów Pisma

Fragment wersetu Odnośniki
 „on…”  Mateusza 10:38; Mateusza 16:24; Mateusza 27:31-33; Marka 8:34; Marka 10:21; Marka 15:21-22; Łukasza 9:23; Łukasza 14:27; Łukasza 23:26; Łukasza 26:33
 „wyszedł…”  Kapłańska 16:21-22; Kapłańska 24:14; Liczb 15:35-36; 1 Królewska 21:13; Łukasza 23:33; Dzieje 7:58; Hebrajczyków 13:11-13
 Golgota  * wzgórze znajdujące się nieopodal Jerozolimy; nazwa „Kalwaria: wzięła się z przekładu Biblii na łacinę.
* hebrajski odpowiednik to גֻּלְגֹּלֶת (Gulgolet) – słowo oparte na rdzeniu „גלל” (gll)
* Mateusza 27:33-34; Marka 15:21-22; Łukasza 23:33

2) przekład interlinearny

καὶ  βαστάζων  ἑαυτῷ  τὸν  σταυρὸν  ἐξῆλθεν  εἰς 
kai bastazon eauto ton stauron exelthen eis
i niosąc samodzielnie (lub: na sobie) pal wyszedł na
τὸν  λεγόμενον  Κρανίου  τόπον ὃ  λέγεται  Ἑβραϊστὶ   Γολγοθᾶ
ton legomenon Kraniou topon ho legetai hebraisti Golgotha
zwane czaszki miejsce które jest zwane po hebrajsku Golgota

Ewangelia Jana 19:18

Gdzie go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z obu stron, pośrodku zaś Jezusa.

Ewangelia Jana 19:19

Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu. A było napisane: Jezus z Nazaretu, król Żydów.

Ewangelia Jana 19:20

Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było to napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie.

Ewangelia Jana 19:21

Wtedy naczelni kapłani żydowscy powiedzieli do Piłata: Nie pisz: Król Żydów, ale że on mówił: Jestem królem Żydów.

Ewangelia Jana 19:22

Piłat odpowiedział: Co napisałem, to napisałem.

Ewangelia Jana 19:23

A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana.

Ewangelia Jana 19:24

Mówili więc między sobą: Nie rozcinajmy jej, ale rzućmy losy o to, do kogo ma należeć; aby się wypełniło Pismo, które mówi: Podzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy. To właśnie zrobili żołnierze.

Ewangelia Jana 19:25

A przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Ewangelia Jana 19:26

Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki: Kobieto, oto twój syn.

Ewangelia Jana 19:27

Potem powiedział do ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie.

Śmierć Chrystusa

Ewangelia Jana 19:28

Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę.

Ewangelia Jana 19:29

A stało tam naczynie pełne octu. Nasączono więc gąbkę octem, nałożono  na hizop i podano mu do ust.

Ewangelia Jana 19:30

A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.

Przebity bok Jezusa

Ewangelia Jana 19:31

Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostały na krzyżu na szabat, ponieważ był dzień przygotowania (bo ten dzień szabatu był wielkim dniem), prosili Piłata, aby połamano im golenie i zdjęto ich.

Ewangelia Jana 19:32

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany.

Ewangelia Jana 19:33

Ale gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni;

Ewangelia Jana 19:34

Lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

Ewangelia Jana 19:35

A ten, który to widział, świadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli.

Ewangelia Jana 19:36

Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Żadna jego kość nie będzie złamana.

Ewangelia Jana 19:37

 I znowu w innym miejscu Pismo mówi: Ujrzą tego, którego przebili.

Chrystus pogrzebany

Ewangelia Jana 19:38

A potem Józef z Arymatei, który z obawy przed Żydami był potajemnie uczniem Jezusa, prosił Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zdjął ciało Jezusa.

Ewangelia Jana 19:39

Przyszedł też Nikodem, który przedtem przyszedł w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.

Ewangelia Jana 19:40

Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna z tymi wonnościami, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania zmarłych.

Ewangelia Jana 19:41

A na miejscu, gdzie był ukrzyżowany, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony.

Ewangelia Jana 19:42

Tam więc położyli Jezusa z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grób był blisko.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ewangelia Jana 19: komentarze

Ewangelia 19:36: inne spojrzenie autora Księgi

treść wersetu: Jana 19:36
Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Żadna jego kość nie będzie złamana.

Autor nawiązuje do tego, jak traktowano paschalnego baranka; por. Wyjścia 12:46, Liczb 9:12.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj