Psalm 1 w języku hiszpańskim

Psalm 1 w języku hiszpańskim: treść

1 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores,

PL
Jakże błogosławiony jest człowiek, który nie chodzi w radzie bezbożnych, ani nie staje na drodze grzeszników, ani nie siada na miejscu szyderców.

2 sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de noche!

PL
lecz w prawie PANA jest jego upodobanie i nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą.

3 Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera.

PL
Będzie jak drzewo pewnie zasadzone nad strumieniami wody, które wydaje owoc w swoim czasie, a jego liść nie więdnie; we wszystkim, co czyni, powodzi mu się.

4 No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento.

PL
Nie tak jak bezbożni, którzy są jak plewy, które wiatr rozwiewa.

5 Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.

PL
Dlatego bezbożni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

6 Porque el SEÑOR conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá.

PL
Bo PAN zna drogę sprawiedliwych, ale droga bezbożnych zaginie.

wersja hiszpańska: La Biblia de las Americas
Copyright © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation. Used by permission.

Psalm 1 w języku hiszpańskim: audio

Psalmy: spis treści