Czy Prymat Piotra jest biblijny?

Prymat Piotrowy to katolicka doktryna, która zakłada, że apostoł Piotr był pierwszym papieżem. To właśnie biskup Rzymu, zgodnie z tradycją, przewodzi Kościołowi, strzeże depozytu nauki wiary i moralności. W poniższym artykule zajmiemy się poszczególnymi twierdzeniami, wysuwanymi przez zwolenników takiej tezy, by zbadać jej ugruntowanie w Piśmie Świętym.

 Artykuł będzie systematycznie rozbudowany – zapraszamy do odwiedzin w przyszłości 

Piotr – zawsze pierwszy?

Twierdzi się, że każda lista dwunastu apostołów w Nowym Testamencie zawiera imię Piotra na samym jej początku (natomiast Judasz znajduje się na końcu). Wersety podawane na poparcie tej tezy to: Mateusza 10:2; Łukasza 6:13-16; Dzieje 1:13.

Zwróćmy jednak uwagę na inne wzmianki, wymieniające kilku apostołów, gdzie Piotr (Kefas) nie jest w ten sposób wyróżniony:

Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra (Jana 1:44)

i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, (Galacjan 2:5)