Posąg z Księgi Daniela: Potwierdzenie w historii

To jedno z fundamentalnych proroctw biblijnych. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zrozumieć Ks. Objawienia. To proroctwo nie tylko mówi o ustanowieniu Królestwa Bożego na ziemi, co wciąż pozostaje przyszłością i jest kwestionowane nawet w łonie samego chrześcijaństwa, ale mówi o upadku Cesarstwa Rzymskiego, co zostało odczytane ze słów proroctwa, zanim sam upadek miał miejsce.

Omawiany tutaj rozdział z Ks. Daniela przeczytasz – TUTAJ

Jest faktem, który można zweryfikować, że zarówno Ireneusz, jak i Hipolit prawidłowo zinterpretowali proroctwo o upadku Rzymu (476 n.e.) na blisko lat wcześniej. 200 lat później tę samą interpretację Ks. Daniela popierał Sulpicjusz Sewer. Wkrótce później o wypełnieniu tego proroctwa pisał Hieronim. Widzimy więc, że wydarzenie z proroctwa biblijnego zostało prawidłowo odczytane przed samym historycznym wypełnieniem.

Jednak proroctwo Daniela mówi o czymś znacznie więcej, niż tylko upadek Cesarstwa Rzymskiego. W swojej pracy na temat proroctw XVI-wieczny tłumacz Biblii George Joye odczytał Ks. Daniela 2 wraz Daniela 7, a także Ks. Objawienia 13 i Objawienia 17. Wnioski: rozpad rzymskiego imperium na wiele części (silnych i słabych), które jednak będą podejmowały próby odbudowy dawnej potęgi. Na przestrzeni wieków widzimy takie starania ze strony choćby Karola Wielkiego (IX wiek), Napoleona (XVIII / XIX wiek) i Adolfa Hitlera (1939-45), a to tylko jedynie najbardziej znane przykłady z wielu. Joye pisał w swojej pracy „Exposition of Daniel” o licznych próbach, które były i będą podejmowane, zarówno na drodze dyplomatycznej, jak i poprzez wysiłki zbrojne, wszystko jednak na próżno, bo ostatecznie zostanie zniszczone przez Królestwo, które nastąpi.

Posąg z Księgi Daniela: interpretacja na przestrzeni wieków

Data Osoba Symbol
z proroctwa:
głowa
piersi brzuch i biodra Golenie Stopy kamień/góra
I wiek Jochanan ben Zakaj Babilon Medo-Persja Grecja Rzym brak danych brak danych
I wiek Józef Flawiusz Babilon Medo-Persja Grecja Rzym brak danych Mesjasz
ok. 150 Akiba ben Josef Babilon Medo-Persja Grecja Rzym brak danych brak danych
185 Ireneusz Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
190 Tertulian Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
ok. 194 Klemens Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
ok. 235 Hipolit Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
230 Orygenes Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
280 Metody Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
300 Wiktoryn Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
306 Laktancjusz Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
330 Euzebiusz Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
347 Cyryl Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
zm. 345 Afrahat Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony brak danych
ok. 401 Sewer Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
zm. 407 Jan Chryzostom Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony brak danych
340-420 Hieronim Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
ok. 450 Teodoret Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
354-430 Augustyn Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Chrystus
450 Izydor z Peluzjum Babilon Medo-Persja Grecja Rzym brak danych brak danych
Oczywiście w tabeli uwzględniliśmy tylko te osoby, które interpretowały proroctwo przed upadkiem Rzymu. Opracowanie, z którego korzystamy, zawiera znacznie obszerniejszą tabelę, obejmującą ponad 160 postaci na przestrzeni 520 r. aż do lat 50. XX wieku z różnych denominacji religijnych. Wymieńmy kilka przykładów:

730 Beda
(uznany za świętego w
Kościele katolickim,
prawosławnym i
anglikańskim)
Babilon Medo-Persja Grecja Rzym brak danych brak danych
940 Rabbi de Eliezer Babilon Medo-Persja Grecja Rzym brak danych Królestwo Mesjasza
zm. 1105 Raszi Babilon Medo-Persja Grecja Rzym brak danych brak danych
zm. 1167 Aben Ezra Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym i Izmael Królestwo Mesjasza
1522 Marcin Luter Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Królestwo Boga
1543 Filip Melanchton Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Królestwo Boga
1553 Hugh Latimer Babilon Medo-Persja Grecja Rzym brak danych  brak danych
1640 Joseph Mede Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Królestwo Boga
1727 Izaak Newton Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Królestwo Boga
1739 Jonathan Edwards Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Królestwo Boga
1803-1815 Evangelical
Magazine
Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony brak danych
1802-1818 Christian Observer Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony brak danych
1830 Alexander
Campbell
Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Królestwo Boga
1849 John Thomas Babilon Medo-Persja Grecja Rzym Rzym podzielony Królestwo Boga

Posąg z Księgi Daniela: Krytyka i odpowiedź

Zdarza się, że biblijne proroctwa (szczególnie Księga Daniela i Objawienia) są interpretowane w sposób futurystyczny – wydarzenia albo będą miały miejsce w przyszłości, albo nastąpi ich podwójne wypełnienie. Niniejszy artykuł przedstawia wykładnię historyczną, w której poszczególne symbole i znaki są odczytywane jako dziejące się po sobie wydarzenia na światowej arenie dziejów.

Jednym z zarzutów stawianych interpretacji historycznej jest dysproporcja, jaką posiada okres opisany przez proroka jako palce z żelaza i gliny w porównaniu z resztą pomnika. Wcześniejsze imperia upadły (Babilon, Medo-Persja, Grecja i Rzym), natomiast ostatni element posągu trwa – przynajmniej od V wieku (upadek Imperium Rzymskiego). Jednak jak zwrócił uwagę jeden z interpretatorów, opis palców u stóp to blisko 59 procent całości proroctwa (jeśli pod uwagę weźmiemy liczbę słów z proroctwa zapisanego po aramejsku proporcja przedstawia się następująco: 107 słów proroctwa vs 67 opis palców u stóp pomnika, czyli 58,88 procent całości).  Co ciekawe, każde z kolejnych imperiów jest opisywane w coraz dłuższy sposób, co zbiega się w przybliżeniu z długością ich trwania na arenie dziejów. Poniższe wyróżnienie nie jest idealne (tekst jest po polsku), ale pokazuje mniej więcej proporcje, jak znacznie dłuższy okres muszą obejmować stopy:

(32)  Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota ,  jego piersi i ramiona – ze srebra ,  jego brzuch i biodra – z brązu ; (33)  Jego golenie – z żelaza , jego stopy – częściowo z żelaza, częściowo z gliny.  (38) I dał w twoją rękę wszystko to, gdzie mieszkają synowie ludzi, zwierzęta polne i ptactwo niebieskie, i ustanowił cię panem nad tym wszystkim. Ty jesteś tą głową ze złota.  (39)  Ale po tobie powstanie inne królestwo, mniejsze od twojego,   a potem trzecie królestwo z brązu, które będzie panować nad całą ziemią. (40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo jak żelazo kruszy i miażdży wszystko, jak żelazo łamie wszystko, tak i ono połamie i pokruszy wszystko.  (41)  A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, a częściowo z żelaza – oznacza to, że królestwo będzie podzielone. Będzie w nim nieco siły żelaza, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną; (42) A palce stóp częściowo z żelaza a częściowo z gliny znaczą, że królestwo będzie częściowo silne, a częściowo kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną. 

Legenda:  Babilon ;  Medo-Persja ;  Grecja ;  Rzym ;  podzielona Europa .

Biorąc za „dobrą monetę” kryteria wstępne (np. trwanie Babilonu od 605 p.n.e. związane z panowaniem Nabuchodonozora, do którego skierowane było proroctwo), możemy dojść do wniosku, że 58 proc. trwania wszystkich imperiów, począwszy od upadku Rzymu (476 n.e.) upłynie w 2024 roku. To oczywiście tylko spekulacja (nie wyznaczamy tu daty runięcia posągu, związanego z nastaniem Królestwa Bożego!), ale pozwala spojrzeć na posąg jako rzeczywiste historyczne zdarzenia dziejące się po sobie, nie wymagające „luki czasowej” między „ogromnym” posągiem a „małymi” stopami.

Źrodła

* Jonathan Burke „A More Sure Word of Prophecy”

 Tekst będzie uzupełniany – zapraszamy wkrótce