Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Rodzaju 10: tekst

Narody pochodzące od Noego

Księga Rodzaju 10:1

Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, którym po potopie urodzili się synowie.

Księga Rodzaju 10

Księga Rodzaju 10

Księga Rodzaju 10:2

Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.

Księga Rodzaju 10:3

Synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat i Togarma.

Księga Rodzaju 10:4

Synowie Jawana: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim.

Księga Rodzaju 10:5

Od nich rozdzielone zostały wyspy narodów po swych ziemiach; każdy według swojego języka i według swoich rodów, w swoich narodach.

Księga Rodzaju 10:6

A synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

Księga Rodzaju 10:7

Synowie zaś Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Szeba i Dedan.

Księga Rodzaju 10:8

Kusz spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi.

Księga Rodzaju 10:9

Ten był mocarnym myśliwym przed PANEM. Dlatego mówi się: Tak jak Nimrod, mocarny myśliwy przed PANEM.

Księga Rodzaju 10:10

Początkiem jego królestwa były Babel, Erek, Akkad i Kalne w ziemi Szinear.

Księga Rodzaju 10:11

Z tej ziemi wyszedł Assur i zbudował Niniwę i miasto Rechobot, i Kalach.

Księga Rodzaju 10:12

Także wielkie miasto Resan pomiędzy Niniwą i Kalach.

Księga Rodzaju 10:13

Misraim zaś spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima;

Księga Rodzaju 10:14

Oraz Patrusyma, Kasluchima (z których pochodzą Filistyni) i Kaftoryma.

Księga Rodzaju 10:15

Kanaan zaś spłodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta;

Księga Rodzaju 10:16

I Jebusytów, Amorytów, i Girgaszytów;

Księga Rodzaju 10:17

I Chiwwitów, Arkitów, i Sinitów;

Księga Rodzaju 10:18

I Arwadytów, Semarytów, i Chamatytów. A potem rozproszyły się rody Kananejczyków.

Księga Rodzaju 10:19

A granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Gerary aż do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Adamy i Seboima aż do Leszy.

Księga Rodzaju 10:20

To  synowie Chama według ich rodów i języków, w ich ziemiach i narodach.

Księga Rodzaju 10:21

A Semowi, ojcu wszystkich synów Ebera, bratu Jafeta, który był starszy, urodzili się synowie.

Księga Rodzaju 10:22

Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram.

Księga Rodzaju 10:23

Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.

Księga Rodzaju 10:24

Arpachszad zaś spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.

Księga Rodzaju 10:25

Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego – Peleg, gdyż za jego dni ziemia została rozdzielona; a imię jego brata – Joktan.

Księga Rodzaju 10:26

Joktan spłodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha;

Księga Rodzaju 10:27

Hadorama, Uzala i Diklę;

Księga Rodzaju 10:28

Obala, Abimaela i Szeba;

Księga Rodzaju 10:29

Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.

Księga Rodzaju 10:30

A obszar ich zamieszkania ciągnął się od Meszy w kierunku Sefar, wschodniej góry.

Księga Rodzaju 10:31

To  synowie Sema według ich rodów i języków, w ich ziemiach i narodach.

Księga Rodzaju 10:32

To  rody synów Noego według ich pokoleń i w ich narodach. Od nich wywodzą się narody, które rozprzestrzeniły się na ziemi po potopie.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska/ więcej o Biblii Gdańskiej tutaj