Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Rzymian 16:1

Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kenchrach;

List do Rzymian 16:2

Abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i pomagali jej w każdej sprawie, w której by was potrzebowała.
I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego.

List do Rzymian 16:3

Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie;

List do Rzymian 16:4

Którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan;

List do Rzymian 16:5

Pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu.
Pozdrówcie mojego miłego Epeneta, który jest pierwszym plonem Achai dla Chrystusa.

List do Rzymian 16:6

Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas.

List do Rzymian 16:7

Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie.

List do Rzymian 16:8

Pozdrówcie Ampliasa, mojego umiłowanego w Panu.

List do Rzymian 16:9

Pozdrówcie Urbana, naszego pomocnika w Chrystusie, i mojego umiłowanego Stachyna.

List do Rzymian 16:10

Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie.
Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula.

List do Rzymian 16:11

Pozdrówcie Herodiona, mojego krewnego.
Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, tych, którzy są w Panu.

List do Rzymian 16:12

Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu.
Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele pracowała w Panu.

List do Rzymian 16:13

Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją.

List do Rzymian 16:14

Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi.

List do Rzymian 16:15

Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi.

List do Rzymian 16:16

Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.
Pozdrawiają was kościoły Chrystusa.

List do Rzymian 16:17

A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich.

List do Rzymian 16:18

Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi.

List do Rzymian 16:19

Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim.
Dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe.

List do Rzymian 16:20

A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami.
Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
Amen.

List do Rzymian 16:21

Pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi krewni.

List do Rzymian 16:22

Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list.

List do Rzymian 16:23

Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego kościoła.
Pozdrawia was Erastus, szafarz miejski, i Kwartus, brat.

List do Rzymian 16:24

Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.
Amen.

List do Rzymian 16:25

A temu, który was może utwierdzić według mojej ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem;

List do Rzymian 16:26

Lecz teraz objawionej i przez Pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze;

List do Rzymian 16:27

Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki.
Amen.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska więcej o Biblii Gdańskiej tutaj