Księga Rodzaju 5:1

To jest  księga  rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go  na podobieństwo  Boga.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „na podobieństwo”  Rodzaju 1:26-27; Kaznodziei 7:29; Kaznodziei 12:1; 1 Koryntian 11:7; 2 Koryntian 3:18; Efezjan 4:24; Kolosan 3:10; Hebrajczyków 1:3; Hebrajczyków 12:9
 „księga”  Słowo w oryginale oddane jako „księga” oznacza rejestr, podanie, historię lub dowolny rodzaj pisma.
Rodzaju 2:4; Rodzaju 6:9; Rodzaju 10:1; 1 Kronik 1:1; Mateusza 1:1; Łukasza 3:36-38
Powiązane artykuły * Mateusza 5:1 i powiązane wersety
* występowanie słowa „stworzyć” (bara) w Biblii

Księga Rodzaju 5:2

Stworzył ich  mężczyzną  i kobietą; błogosławił ich i nadał  im  imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 mężczyzną   Rodzaju 1:27; Malachiasza 2:15
 im  Rodzaju 2:15; Rodzaju 2:23; Dzieje 17:26
Powiązane artykuły * występowanie słowa „stworzyć” (bara) w Biblii

Księga Rodzaju 5:3

Adam żył  sto  trzydzieści lat i spłodził syna  na swoje  podobieństwo, na swój obraz, i  nadał mu  imię Set.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „sto”  Chronologia różni się w tekście hebrajskim, samarytańskim, LXX i tekście Józefa Flawiusza. LXX dodaje 100 lat każdemu z patriarchów – Adamowi, Setowi, Enoszowi, Kainoi, Mahalaleelowi i Enochowi, przed narodzinami ich synów; podczas gdy odejmuje 20 lat z wieku Metuszelacha i dodaje 6 do wieku Lamecha. Tym samym według kopii watykańskiej okres od stworzenia do potopu wynosi 2242 lata, ale zgodnie z aleksandryjską – 2262; łączna suma u Hózefa Flawiusza to 2265, w samarytańskiej 1307, a w tekście hebrajskim 1656. Zgodnie z tymi źródłami całkowita suma od potopu do 70. roku Teraha to w Biblii Hebrajskiej (292), Samarytańskiej (942), LXX Watykańskiej (1172), LXX Aleksandryjskiej (1072) i Józefa Flawiusza (1002).
 „na swoje…”  Hioba 14:4; Hioba 15:14-16; Hioba 25:4; Psalm 14:2-3; Psalm 51:5; Łukasza 1:35; Jana 3:6; Rzymian 5:12; 1 Koryntian 15:39; Efezjan 2:3
 nadał mu  Rodzaju 4:25
Komentarz do wersetu Komentarz do Rodzaju 5:3

Księga Rodzaju 5:4

A dni Adama po spłodzeniu Seta było osiemset lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 5:5

tak wszystkich dni, które żył Adam, było dziewięćset trzydzieści lat i umarł.

Księga Rodzaju 5:6

Set żył sto pięć lat i spłodził Enosza.

Księga Rodzaju 5:7

Po spłodzeniu Enosza Set żył osiemset siedem lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 5:8

Wszystkich dni Seta było dziewięćset dwanaście lat i umarł.

Księga Rodzaju 5:9

Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i spłodził Kenana.

Księga Rodzaju 5:10

Po spłodzeniu Kenana Enosz żył osiemset piętnaście lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 5:11

Wszystkich dni Enosza było dziewięćset pięć lat i umarł.

Księga Rodzaju 5:12

Kenan żył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalaleela.

Księga Rodzaju 5:13

Po spłodzeniu Mahalaleela Kenan żył osiemset czterdzieści lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 5:14

Wszystkich dni Kenana było dziewięćset dziesięć lat i umarł.

Księga Rodzaju 5:15

Mahalaleel żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Jareda.

Księga Rodzaju 5:16

Po spłodzeniu Jareda Mahalaleel żył osiemset trzydzieści lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 5:17

Wszystkich dni Mahalaleela było osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł.

Księga Rodzaju 5:18

Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Henocha.

Księga Rodzaju 5:19

Po spłodzeniu Henocha Jared żył osiemset lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 5:20

Wszystkich dni Jareda było dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł.

Księga Rodzaju 5:21

Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Matuzalema.

Księga Rodzaju 5:22

Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem trzysta lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 5:23

Wszystkich dni Henocha było trzysta sześćdziesiąt pięć lat.

Księga Rodzaju 5:24

Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał.

Księga Rodzaju 5:25

Matuzalem żył sto osiemdziesiąt siedem lat i spłodził Lameka.

Księga Rodzaju 5:26

Po spłodzeniu Lameka Matuzalem żył siedemset osiemdziesiąt dwa lata i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 5:27

Wszystkich dni Matuzalema było dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł.

Księga Rodzaju 5:28

Lamek żył sto osiemdziesiąt dwa lata i spłodził syna.

Księga Rodzaju 5:29

I nadał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w naszej pracy i w trudzie naszych rąk, z powodu ziemi, którą PAN przeklął.

Księga Rodzaju 5:30

Po spłodzeniu Noego Lamek żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 5:31

Wszystkich dni Lameka było siedemset siedemdziesiąt siedem lat i umarł.

Księga Rodzaju 5:32

A gdy Noe miał pięćset lat, spłodził Sema, Chama i Jafeta.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj