Księga Liczb 26:1

 A po tej pladze PAN powiedział do Mojżesza i Eleazara, syna Aarona, kapłana: 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Liczb 25:9
 ugruntował  lub: przygotował
Powiązane artykuły * Kto stworzył wszechświat?

Księga Liczb 26:2

Policzcie całe zgromadzenie synów Izraela, od dwudziestego roku życia wzwyż, według domów ich ojców, wszystkich zdolnych do walki w Izraelu.

Księga Liczb 26:3

Przemówił więc Mojżesz i kapłan Eleazar do nich na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha:

Księga Liczb 26:4

Policzcie lud, od dwudziestego roku życia wzwyż, jak PAN rozkazał Mojżeszowi i synom Izraela, którzy wyszli z ziemi Egiptu.

Księga Liczb 26:5

Ruben, pierworodny Izraela: synowie Rubena to Henoch, od którego pochodzi rodzina Henochitów; Pallu, od którego pochodzi rodzina Palluitów;

Księga Liczb 26:6

Chesron, od którego pochodzi rodzina Chesronitów, i Karmi, od którego pochodzi rodzina Karmitów.

Księga Liczb 26:7

To są rodziny Rubenitów; a było ich policzonych czterdzieści trzy tysiące siedmiuset trzydziestu.

Księga Liczb 26:8

A synowie Pallu to Eliab.

Księga Liczb 26:9

 Synowie zaś Eliaba to Nemuel, Datan i Abiram.
To ten Datan i Abiram, osławieni wśród zgromadzenia, którzy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi z gromadą Koracha, gdy zbuntowali się przeciwko PANU.

Księga Liczb 26:10

I ziemia otworzyła swoją paszczę, i pochłonęła ich razem z Korachem, podczas gdy cała gromada zginęła; ogień pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężczyzn.
Stali się oni znakiem;

Księga Liczb 26:11

Lecz synowie Koracha nie umarli.

Księga Liczb 26:12

Synowie Symeona według swych rodzin to: Nemuel, od którego pochodzi rodzina Nemuelitów, Jamin, od którego rodzina Jaminitów, Jachin, od którego rodzina Jachinitów;

Księga Liczb 26:13

Zerach, od którego rodzina Zerachitów, Szaul, od którego rodzina Szaulitów.

Księga Liczb 26:14

To są rodziny Symeonitów; a było ich dwadzieścia dwa tysiące dwustu.

Księga Liczb 26:15

Synowie Gada według swych rodzin to: Sefon, od którego pochodzi rodzina Sefonitów, Chaggi, od którego rodzina Chaggitów, Szuni, od którego rodzina Szunitów;

Księga Liczb 26:16

Ozni, od którego rodzina Oznitów, Er, od którego rodzina Erytów;

Księga Liczb 26:17

Arod, od którego rodzina Arodytów, Ariel, od którego rodzina Arielitów.

Księga Liczb 26:18

To są rodziny synów Gada według ich spisu, czterdzieści tysięcy pięciuset.

Księga Liczb 26:19

Synowie Judy to Er i Onan.
Er i Onan umarli w ziemi Kanaan.

Księga Liczb 26:20

Synowie Judy według swych rodzin to: Szela, od którego pochodzi rodzina Szelitów, Peres, od którego rodzina Peresytów, Zerach, od którego rodzina Zerachitów;

Czytaj także: genealogia Pana Jezusa w Mateusza 1

Księga Liczb 26:21

Synowie Peresa to: Chesron, od którego rodzina Chesronitów, Chamul, od którego rodzina Chamulitów.

Księga Liczb 26:22

To są rodziny Judy według ich spisu, siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset.

Księga Liczb 26:23

Synowie Issachara według swych rodzin to: Tola, od którego pochodzi rodzina Tolaitów, Puwwa, od którego rodzina Puwwitów;

Księga Liczb 26:24

Jaszub, od którego rodzina Jaszubitów, Szimrona, od którego rodzina Szimronitów.

Księga Liczb 26:25

To są rodziny Issachara według ich spisu, sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu.

Księga Liczb 26:26

Synowie Zebulona według swych rodzin to: Sered, od którego pochodzi rodzina Seredytów, Elon, od którego rodzina Elonitów, Jachleel, od którego rodzina Jachleelitów.

Księga Liczb 26:27

A to są rodziny Zebulonitów według ich spisu, sześćdziesiąt tysięcy pięciuset.

Księga Liczb 26:28

Synowie Józefa według swych rodzin to Manasses i Efraim.

Księga Liczb 26:29

Synowie Manassesa to: Makir, od którego pochodzi rodzina Makirytów; a Makir spłodził Gileada, od Gileada pochodzi rodzina Gileadczyków;

Księga Liczb 26:30

To są synowie Gileada: Jezer, od którego rodzina Jezerytów, Chelek, od którego rodzina Chelekitów;

Księga Liczb 26:31

Asriel, od którego rodzina Asrielitów, Szechem, od którego rodzina Szechemitów;

Księga Liczb 26:32

Szemida, od którego rodzina Szemidaitów, oraz Chefer, od którego rodzina Cheferytów.

Księga Liczb 26:33

A Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz tylko córki, a imiona córek Selofchada to: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.

Księga Liczb 26:34

To są rodziny Manassesa według ich spisu, pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.

Księga Liczb 26:35

To są synowie Efraima według swych rodzin: Szutelach, od którego pochodzi rodzina Szutelachitów, Becher, od którego rodzina Becherytów, Tachan, od którego rodzina Tachanitów;

Księga Liczb 26:36

 A to są synowie Szutelacha: Eran, od którego rodzina Eranitów.

Księga Liczb 26:37

To są rodziny synów Efraima według ich spisu: trzydzieści dwa tysiące pięciuset.
To są synowie Józefa według swych rodzin.

Księga Liczb 26:38

A synowie Beniamina według swych rodzin to: Bela, od którego pochodzi rodzina Belaitów, Aszbel, od którego rodzina Aszbelitów, Achiram, od którego rodzina Achiramitów;

Księga Liczb 26:39

Szufam, od którego rodzina Szufamitów, Chufam, od którego rodzina Chufamitów.

Księga Liczb 26:40

Synowie Beli to Ard i Naaman, od Arda rodzina Ardytów, a od Naamana rodzina Naamitów.

Księga Liczb 26:41

To są synowie Beniamina według swych rodzin.
Ich liczba wynosi czterdzieści pięć tysięcy sześciuset.

Księga Liczb 26:42

To są synowie Dana według swych rodzin: Szucham, od którego pochodzi rodzina Szuchamitów.
To są rodziny Dana według swych rodzin.

Księga Liczb 26:43

Wszystkich rodzin Szuchamitów według ich spisu było sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu.

Księga Liczb 26:44

Synowie Aszera według swych rodzin to: Jimna, od którego pochodzi rodzina Jimnaitów, Jiszwi, od którego rodzina Jiszwitów, Beria, od którego rodzina Beriaitów;

Księga Liczb 26:45

Synowie Berii to: Cheber, od którego rodzina Cheberytów, Malkiel, od którego rodzina Malkielitów.

Księga Liczb 26:46

A córce Aszera było na imię Sarach.

Księga Liczb 26:47

To są rodziny synów Aszera według ich spisu: pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.

Księga Liczb 26:48

Synowie Neftalego według swych rodzin to: Jachseel, od którego pochodzi rodzina Jachseelitów, Guni, od którego rodzina Gunitów;

Księga Liczb 26:49

Jeser, od którego rodzina Jeserytów, Szillem, od którego rodzina Szillemitów.

Księga Liczb 26:50

To są rodziny Neftalego według ich rodzin.
Ich liczba wynosi czterdzieści pięć tysięcy czterystu.

Księga Liczb 26:51

To jest liczba synów Izraela: sześćset jeden tysięcy siedmiuset trzydziestu.

Księga Liczb 26:52

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 26:53

Pomiędzy nich zostanie podzielona ziemia jako dziedzictwo według liczby imion.

Księga Liczb 26:54

 Liczniejszemu dasz większe dziedzictwo, a mniej licznemu dasz mniejsze dziedzictwo.
Każdemu będzie dane jego dziedzictwo według liczby policzonych.

Księga Liczb 26:55

Ziemia jednak będzie rozdzielona przez losowanie; otrzymają dziedzictwo według imion pokoleń swoich ojców.

Księga Liczb 26:56

Zgodnie z losem będzie rozdzielone dziedzictwo pomiędzy liczne i nieliczne.

Księga Liczb 26:57

Oto policzeni z Lewitów według swych rodzin: Gerszon, od którego pochodzi rodzina Gerszonitów, Kehat, od którego rodzina Kehatytów, Merari, od którego rodzina Meraritów.

Księga Liczb 26:58

To są rodziny Lewiego: rodzina Libnitów, rodzina Chebronitów, rodzina Machlitów, rodzina Muszitów, rodzina Korachitów; a Kehat spłodził Amrama.

Księga Liczb 26:59

A żonie Amrama było na imię Jochebed, była to córka Lewiego, która mu się urodziła w Egipcie; to ona urodziła Amramowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę Miriam.

Księga Liczb 26:60

Aaronowi urodzili się Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar.

Księga Liczb 26:61

Ale Nadab i Abihu umarli, gdy ofiarowali inny ogień przed PANEM.

Księga Liczb 26:62

A ich liczba wynosiła dwadzieścia trzy tysiące, wszystkich mężczyzn od miesiąca wzwyż; nie zostali jednak policzeni wśród synów Izraela, gdyż nie dano im dziedzictwa pośród synów Izraela.

Księga Liczb 26:62

Księga Liczb 26:62

Księga Liczb 26:63

To są ci policzeni przez Mojżesza i kapłana Eleazara; oni policzyli synów Izraela na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.

Księga Liczb 26:64

Lecz wśród nich nie było nikogo z tych policzonych przez Mojżesza i kapłana Aarona, gdy policzyli synów Izraela na pustyni Synaj;

Księga Liczb 26:65

PAN bowiem powiedział o nich: Z pewnością umrą na pustyni.
I nie pozostał żaden z nich oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj