Hebrajczyków 13:12 [komentarze]

Hebrajczyków 13:12: treść wersetu

B. Tysiąclecia V:

Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud,  poniósł mękę  1  poza miastem .

P. Ekumeniczny:

Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud własną krwią,  cierpiał   poza bramą miasta  2.

Hebrajczyków 13:12

Chrystus jak Abel: zginął poza miastem

Sprawiedliwy Abel zabity przez swojego brata był bez wątpienia prefiguracją Chrystusa. Jezus zginął nie dlatego, że wywołał zbrojną rewolucję (czego konsekwencją byłaby kara śmierci zgodnie z prawem rzymskim), ale rękami władzy świeckiej dokonali tego przywódcy religijni (sami pozbawieni takiej możliwości w majestacie świeckiego prawa) 3.

A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. (Mateusza 27:1)

Młodszy brat Abel (Chrystus) zostaje zabity przez starszego – Kaina (religijna władza Izraela). Pismo dostarcza nam licznych wskazówek uzupełniających to ogólne porównanie. Tu zajmijmy się przede wszystkim omawianym Hebrajczyków 13:12.

Sprawozdanie biblijne o morderstwie Kaina mówi:

Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla: Wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go (Rodzaju 4:8)

Jak każdy morderca, Kain chciał uniknąć świadków. Dlatego wyrażenie „w pole” może być tożsame z „poza miasto”.

Ptaka zaś żywego wypuści poza miasto, na pole. (Kapłańska 14:53)

Miasto rozumiane w sensie historycznym, czyli w realiach Kaina bardziej przypominające (niewielką) osadę. Jednak zauważmy, że Hebrajczyków 13:12 zawiera podobne wyrażenie:

poniósł mękę poza bramą [miasta] (B. Poznańska)

Podobnie, brama może być tzw. synekdochą, oznaczającą całe miasto (Słownik Języka Polskiego: figura stylistyczna polegająca na zastąpieniu nazwy całości lub ogółu przedmiotów nazwą części lub jednego przedmiotu, np. dach zamiast dom).

Tak więc Chrystus, podobnie jak Abel, zginął poza miastem.

Chrystus jak Abel: inne porównania

Oto inne, najczęściej przytaczane porównania między Ablem a Chrystusem:

Abel Chrystus

Abel był pasterzem (Rodzaju 4:2)
Jezus: „Ja jestem dobrym pasterzem” (Jana 10:11)
Abel złożył ofiarę Bogu, jego ofiara zostaje uznana za lepszą (Hebrajczyków 11:4:  Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain) Chrystus wydał samego siebie za ofiarę Bogu, jego ofiara zostaje uznana za miłą Bogu (Efezjan 2:5: „Chrystus nas umiłował i wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę na wonność miłą Bogu„)
Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej (Rodzaju 4:4) Chrystus bywa nazywany pierworodnym (np. Hebrajczyków 1:6), ale jako dobry pasterz dał swoje życie za owce (Jana 10:11). Sam zostaje porównany do baranka (1 Piotra 1:19)
Abel był motywowany do złożenia ofiary swoją wiarą (Hebrajczyków 11:4:  Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain) Chrystus akcentował wiarę jako fundament Prawa (Mateusza 23:23)
(por. Mateusza 17:20; Mateusza 21:21; Łukasza 5:20; Łukasza 18:8)

Jahwe
wejrzał łaskawie na Abla i na jego ofiarę, (Rodzaju 4:8)
Za sprawą Chrystusa „Bóg również wejrzał na swój lud”, okazując mu łaskę (Łukasza 1:68)
Kain zostaje uznany za sprawiedliwego (Hebrajczyków 11:4: Przez nią otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy)
Chrystus jest nazywany sprawiedliwym (1 Jana 2:1: obrońcę mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego)
Bóg nagrodził Abla; jego ofiara ma wpływ na kolejne pokolenia wierzących (Hebrajczyków 11:4: otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia) Bóg nagrodził Chrystusa; jego ofiara jest fundamentem chrześcijaństwa
Hebrajczyków 10:12: Ten (Chrystus) przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga

Jednak krew Chrystusa przemawia mocniej niż krew Abla:
(…) do Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla (Hebrajczyków 12:24)
Kain po prostu zabił brata, mimo że ten nie ponosił żadnej winy (Rodzaju 4:8) Na Chrystusie wypełniły się Pisma mówiące: „Znienawidzili Mnie bez powodu” (Jana 15:25)
Jednak kontekst wskazuje, że motywacją zbrodni była zazdrość (Rodzaju 4:5) Podobnie zazdrość (zawiść) byłą motywacją morderców Chrystusa (Mateusza 27:18)
Abel został zamordowany z ręki brata (Rodzaju 4:8: powstał przeciwko swemu bratu Ablowi i zabił go) Chrystusa zamordowali (Dzieje 2:23) bracia (Dzieje 2:29; Dzieje 2:37, por. Rzymian 9:5)
Kain zostaje przeklęty na ziemi, na której została przelana krew, i musi z niej uciekać (Rodzaju 4:11: przeklęty będziesz na ziemi, która otworzyła swe usta, aby przyjąć krew twego brata przelaną przez twoją rękę) Żydzi zostali wypędzeni wkrótce ze swojej ziemi (ziemia Izraela porównana do winnicy – Marka 12:9: „Przyjdzie i wytraci rolników, i odda winnicę innym”)
Kain zostaje tułaczem (Rodzaju 4:12: Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi). do XX wieku Żydzi przebywali poza swoją ziemią; morderstwo było złamaniem Prawa (por. Powtórzonego Prawa 28:15: Jeżeli jednak nie będziesz posłuszny głosowi twego Boga, Jahwe, aby wiernie wypełniać wszystkie Jego przykazania i prawa, które ja dzisiaj nakładam na ciebie…), w konsekwencji wypełniły się na nich inne słowa Prawa  (Powtórzonego Prawa 28:36: „zawiedzie Jahwe do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie„);
 Tekst w trakcie edycji – zobacz więcej o powstawaniu tekstów na stronie – więcej 
Przypisy
  1. czas przeszły dokonany / Aoryst II
  2. dosłownie: na zewnątrz (poza) bramy; miasto w domyśle
  3. Nie zwalnia to ze współodpowiedzialności za mord władz rzymskich