Jakie księgi wchodzą w skład Biblii

Jakie księgi wchodzą w skład Biblii

Jakie księgi wchodzą w skład Biblii

Poniższy artykuł stanowi zestawienie ksiąg, co różne tradycje nazywają zbiorczo Biblią lub Pismem Świętym.

 Artykuł będzie stopniowo rozbudowany 

Jakie księgi wchodzą w skład Biblii: podział wg tradycji hebrajskiej

Hebrajczycy dzielili Pisma na trzy części:

I „Prawo” (Dzieje 15:5; Dzieje 15:21); składające się z pięciu ksiąg Mojżesza
II „Prorocy” (Jana 1:45); zawierają księgi Jozuego, Sędziów, 1 Samuela i 2 Samuela, 1 Królewską i 2 Królewską, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i 12 proroków mniejszych.

III „Pisma” (Jana 5:39); poetyckie lub nabożne księgi, zawierające:
a) Hioba, Psalmy, Przysłów
b) Pieśni nad Pieśniami, Rut, Lamentacje, Kaznodzie, Estery
c) Daniela, Ezdrasza, Negemiasza, 1 Kronik, 2 Kronik 1

Wersety poświadczające istnienie ksiąg „Prawa”: Powtórzonego Prawa 31:24; Powtórzonego Prawa 31:26; Jozuego 1:8; Jozuego 8:34; Jozuego 24:26)

„Prorocy” wykształcili się jako osobna wraz z biegiem czasu, a ich zadaniem było „kultywowanie literatury, muzyki, psalmoda itp., a ich pisma (czy to pobożnościowe, czy historyczne) były uważane za mniej lub bardziej prorocze (co oznacza – pouczające, a także przepowiadające; Dzieje 13:1; 1 Koryntian 13:2; 1 Koryntian 13:8) 2

Zobacz także: Biblia rozdział po rozdziale w rocznym kalendarzu czytania

  1. „Helps to the Study of the Bible” (Oxford University Press; s. 25)
  2. tamże; s. 26