Izaak Newton a religia, Biblia i Kościół katolicki

Izaak Newton – nieznana twarz

Izaak Newton / Österreichische Nationalbibliothek - Austrian National Library / wolna domena / artykuł: Izaak Newton a religia, Biblia i Kościół katolicki

Izaak Newton / Österreichische Nationalbibliothek – Austrian National Library / wolna domena / artykuł: Izaak Newton a religia, Biblia i Kościół katolicki

Wiele osób słyszało o Izaaku Newtonie i jego niezwykłych odkryciach na polu nauki i matematyki. Jednak bardzo niewielu ludzi naprawdę rozumie osobiste motywacje Izaaka Newtona, które stanowiły bodziec dla jego badań naukowych. Newton był osobą żarliwie religijną. Twierdził, że wszystko, co robił na polu nauki, miało na celu udowodnienie istnienie Boga. Newton tak pisał do swojego przyjaciela, Richarda Bentley’a:

Kiedy napisałem mój traktat o Systemie, miałem na uwadze takie Zasady, które mogłyby pomóc ludziom w uwierzenie w Boga i nic nie napawa mnie radością bardziej niż uczynienie ich użytecznym dla tego celu.

Klimat panujący w Anglii w czasach Newtona nie umożliwiał mu mówienie zbyt otwarcie o swojej wierze. Izaak Newton odrzucał trynitarianizm (wiarę, że Bóg istnieje jako trzy osoby w jednym bycie), stanowisko, które w Anglii było karane śmiercią. Wierzył, że Kościół katolicki był antychrystem, który wypaczył Pismo Św. w celu zdobycia bogactwa i władzy. Francuscy wydawcy, którzy chcieli „rozumu”, a nie religii – a cóż dopiero religii Newtona – usunęli większość jego odniesień do Boga z jego prac naukowych.

Tak naprawdę Newton pisał więcej o religii niż o nauce. Na przykład w obszerny sposób opisywał proroctwa z Księgi Daniela i Objawienia. Obecnie prowadzony jest projekt, mający na celu przetłumaczenie manuskryptów Newtona poświęconych religii, pisanych po łacinie i dokładnym zbadaniu jego przekonań religijnych. 1 Poglądy religijne Newtona bardzo przypominają dwa małe ugrupowania protestanckie: chrystadelfian i Kościół Wiary Abrahama (Church of God Abrahamic Faith; zwany również jako Kościół Błogosławionej Nadziei – Church of the Blessed Hope).

Pisma religijne Izaaka Newtona były nieznane przez bardzo długi czas, ponieważ represyjne prawa religijne w Anglii uniemożliwiały mu publiczne ich rozpowszechnianie. Jego tajemnica zasadniczo umarła wraz z nim, aż do chwili, gdy znany ekonomista zakupił kufer pełen pism Newtona. John Maynard Keynes dokonał zakupu dokumentów, które, jak sądzono, zawierały głównie pisma Newtona na temat alchemii, jednego z najbardziej pasjonujących go tematów, ustępujący pod tym względem jedynie Biblii. 2 Keynes podarował te prace Kings College Cambridge, gdzie uczeni wkrótce odkryli prawdziwego Izaaka Newtona. Czołowym światowym badaczem pism religijnych Izaaka Newtona jest dr Stephen Snobelen, który, tak się składa, jest chrystadelfianinem.

Rozmaite wierzenia religijne Newtona

Chrzest według Newtona

Chrzest jest znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa. Jest on wymagany, aby móc otrzymać zbawienie. W rzeczywistości Kościół katolicki chrzci niemowlęta właśnie z tego powodu. Newton, chociaż sam wierzył, że chrzest jest konieczny, nie zgadzał się ze stanowiskiem Kościoła katolickiego w sprawie chrztu niemowląt. Według Newtona, chrzest stanowi zmianę w życiu, wyrażoną publicznie poprzez fizyczne chrzest, która przynosi rzeczywiste zbawienie. 3 Newton uzasadniał, że niemowlę jest niezdolne do złożonej refleksji; dlatego nie może zdecydować o przyjęciu doświadczenia, które może zmienić jego życie. Bez takiego doświadczenia, odmieniającego życie oraz świadomego oddania Bogu, chrzest niemowląt nie ma znaczenia, ponieważ człowiek zostaje zbawiony tylko wtedy, gdy grzechy „są odpuszczane za sprawą szczerej skruchy z martwych uczynków”.4

Przestrzeganie przykazań według Newtona

Dla Newtona religia żydowska była religią żydów, a nie religią pogan. Religią pogan była religia Noego. Chrześcijanie żydowscy mieli pozostać żydowscy i przestrzegać praw Mojżesza, a chrześcijanie z pogan mieli przestrzegać praw Noego, jak zostało nakazane przez Boga. 5 Jezus przyszedł do Żydów, aby zmusić ich do przestrzegania praw Mojżesza, a także do pogan, aby zmusić ich do przestrzegania praw Noego. Zasadniczo Bóg stworzył dwa przymierza, funkcjonujące obok siebie w tym samym celu: jedno Mojżesza i jedno Noego. Takie wierzenia były bardzo powszechne w chrześcijaństwie I wieku oraz judaizmie z okresu drugiej świątyni. W judaizmie istnieje Siedem Praw Noahickich, których muszą przestrzegać wszyscy poganie, a kilka z nich zostaje wyłożonych w Dziejach Apostolskich 15:29:

Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu.

Według Newtona, takie są wymagania w stosunku do chrześcijan – pogan, którzy chcą zachować zbawienie.

Wymagania wobec chrześcijan według Newtona

Przed przyjęciem chrztu, Newton wierzył, że należy znać „podstawy” chrześcijaństwa. Ilość wymaganej wiedzy była niewielka: pokuta za własne grzechy; przestrzeganie dwóch największych przykazań; wiara w Boga Ojca; wiara, że Jezus jest synem Bożym, zrodzonym z dziewicy; to, że Jezus poświęcił siebie i że został wskrzeszony, aby zasiąść po prawicy Boga. 6 Bardziej złożone teologiczne dyskusje miały być pozostawione tym, którzy byli chrześcijanami dłużej, dążąc do wyższej wiedzy.7

Newton wierzył także, że kiedy dwóch chrześcijan nie zgadza się, nie mogli się nawzajem ekskomunikować, ponieważ ekskomunika mogła dotyczyć tylko chrześcijan, którzy nie zgadzają się co do podstaw chrześcijaństwa. 8 Było to sprzeczne z praktykami Kościoła katolickiego i Kościoła anglikańskiego, które ekskomunikowały chrześcijan za zajmowanie pewnych politycznych lub złożonych teologicznie stanowisk.

Trynitarianim według Newtona

Co więcej, Newton zdecydowanie nie zgadzał się z wiarą w Trójcę, wierząc, że Ojciec był Bogiem, Jezus był człowiekiem, który był Synem Bożym, a Duch Święty był uosobieniem mocy Boga. Dowód, często cytowany przez Kościół katolicki, to 1 Jana 5:-7-8, który dodaje „ci trzej jedno są”. Jednak te słowa można znaleźć jedynie w Textus Receptus na podstawie którego przetłumaczono Biblię Króla Jakuba. Newton wierzył, że „ci trzej jedno są” stanowiło dodatek i fałszerstwo tekstu. 9 Badacze tekstu, którzy nazwali to fałszerstwo „Comma Johanneum”, w późniejszym okresie usprawiedliwiliby Newtona. 10

Newton wierzył także, że Trójca nie była pierwotnie oryginalną doktryną chrześcijańską mówiącą o Bogu, a takie stanowisko zostało później potwierdzone przez uczonych. 11 Metodą, którą Newton zastosował do ustalenia autentyczności „Comma Johanneum” lub jej braku, było porównanie tekstów i pism niektórych wczesnych Ojców Kościoła katolickiego. Żaden z tekstów nie wspominał tej frazy, łącznie z tymi, który próbowały udowodnić istnienie Trójcy. W związku z tym Newton doszedł do wniosku, że fragment nie jest autentyczny. 12

Ateizm według Newtona

Izaak Newton ostro potępiał ateizm. Wierzył, że był on bałwochwalstwem w praktyce.

„Ateizm jest tak bezsensowny i odrażający dla ludzkości, że nigdy nie miał wielu wyznawców” 13

– pisał. Newton wykorzystał swoje umiejętności z zakresu nauki i matematyki, a nawet biologii, aby udowodnić istnienie Boga. Chociaż biologia nie była mocną stroną Newtona, był on zwolennikiem Inteligentnego Projektu. 14 Należy pamiętać o kontekście historycznym: teoria ewolucji nie została jeszcze przedstawiona. Być może Newton byłby zwolennikiem ewolucji teistycznej, gdyby takie dowody wtedy zademonstrowano.

Rozdział kościoła i państwa według Newtona

Stanowisko Newtona w sprawie rozdziału kościoła i państwa było zgodne z Pierwszą Poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Popierał rozdział kościoła i państwa, ponieważ wierzył, że prawa ludzi nie powinny być łączone z Prawem Bożym. 15 Ponadto Newton zaproponował oddzielenie filozofii i religii, opowiadając się przeciw filozofii chrześcijańskiej. 16

Niebo i Piekło według Newtona

Niebo i Piekło nie były dla Newtona miejscami życia wiecznego. Newton wierzył, że jedynie sprawiedliwi będą cieszyć się zmartwychwstaniem w Królestwie, które miał ustanowić Jezus. 17 Dlatego wierzył że brak powodu na pójście do Nieba, ponieważ Bóg sam będzie na ziemi, gdy Jezus przekaże Mu królestwo. 18

Newton znacząco różnił się od współczesnych mu ludzi, jeśli chodzi o wiarę w nieśmiertelność duszy; wierzył, że Biblia nigdy nie uczy, iż ludzie posiadają nieśmiertelną duszę. Dla Newtona śmierć fizyczna oznaczała śmierć duszy i można było mieć tylko nadzieję na zmartwychwstanie. 19 Słowa tłumaczone jako „piekło” to w Biblii „szeol” i „hades” – oba dosłownie oznaczające grób czy grobowiec, a „Gehenna”- wysypisko śmieci poza murami Jerozolimy, gdzie palono śmieci i ciała przestępców. Posługując się tymi znaczeniami, Newton doszedł do wniosku, że „piekło” oznacza po prostu grób lub miejsce, gdzie niegodziwi pozostaną martwi. Niektórzy uczeni potwierdzili później poglądy Newtona na temat nieba, piekła i nieśmiertelnej duszy.20

Więcej o braku wiary Izaaka Newtona w duszę nieśmiertelną TUTAJ

Proroctwa według Newtona

Newton obszernie pisał na temat biblijnych proroctw. Chociaż stworzył wiele esejów na ich temat, jego całościowe prace składają się z Proroctw Daniela oraz Obserwacji na temat Apokalipsy Św. Jana. Uważał, że księgi takie jak Ks. Daniela czy Objawienia były zrozumiałe, pomimo faktu, że zawierają niejasny, symboliczny język. Newton zaproponował postrzeganie symboli jako „języka prorockiego”, którego, jak wszystkich języków obcych, należy się najpierw nauczyć, zanim zrozumiemy kryjące się za nim przesłanie.21

Podejście Newtona do interpretacji języka symbolicznego polegało na porównaniu zagadkowych wyrażeń z innymi częściami Biblii. 22 Po porównaniu fraz można było rozróżnić ich znaczenie. 23 Jeśli Biblia zupełnie milczałaby na temat danego wyrażenia lub takie wyrażenie było całkowicie unikalne, wtedy Newton porównałby je z innymi wierzeniami kulturowym Starożytnego Bliskiego Wschodu lub ich językami, aby odkryć symboliczne znaczenie – to metoda, którą uczeni stosują dzisiaj. 24 Newton wierzył, że powodem niezrozumienia proroczych przesłań były różnice kulturowe między starożytnym Bliskim Wschodem, gdzie preferowane są wyrażenia symboliczne (jak w przypadku egipskich hieroglifów) a późniejszą kulturą Zachodu, która unikała symbolizmu.25

Model interpretacyjny wprowadzony przez Newtona znany jest obecnie jako historyzm. Historyzm utrzymuje, że Księga Objawienia obejmuje czas od okresu apostolskiego do czasu nastania Królestwa Bożego po powrocie Jezusa. Dlatego wszyscy ludzie od czasów Apostołów, łącznie z żyjącymi dzisiaj, doświadczają rzeczy opisanych w Ks. Objawienia obecnie, jak również we wcześniejszych czasach. Historyzm posługuje się symbolami wspomnianymi w Ks. Objawienia, porównując i stosując dla rzeczywistych wydarzeń historycznych. Zwolennicy historyzmu wierzą także, że antychrystem jest Kościół katolicki.

Różni to go od innych modeli interpretacyjnych, takich jak preteryzm, który utrzymuje, że wszystkie proroctwa z Ks. Objawienia zostały wypełnione w I wieku, czy futuryzm, który twierdzi, że proroctwa jeszcze się nie wypełniły, ale będą miały miejsce w przyszłości (patrz seria książek o pochwyceniu i „Left Behind” – Pozostawieni).

Niektóre z symbolicznych wyrażeń wyjaśnionych przez Newtona to „wschodząca jutrzenka (gwiazda)” lub „wznoszący się do nieba”, które dotyczą postaci politycznej, która obejmuje tron lub miejsce władzy. 26 „Zstępujący” lub „spadający z nieba” oznacza, że królowie lub potężni ludzie tracą władzę. 27 „Piekło” czy „Hades” nigdy nie miały być brane dosłownie ponieważ te dwa słowa stanowiły po prostu ilustrację’ przedstawiały człowieka pogrążającego się w nieszczęściu, upokorzeniu lub śmierci. 28 Piekło nie było miejscem wiecznych mąk dla potępionych, czego nauczało wielu, gdyż nie ma to podstaw w teologii starożytnego Bliskiego Wschodu, ale jedynie w greckiej teologii. „Wielkie trzęsienia ziemi”, niezależnie od tego, czy miały miejsce w niebie czy na ziemi, oznaczały obalenie rządów.29

Według Księgi Daniela, ziemią będą rządzić cztery imperia, reprezentowane przez bestie. Czwarta bestia posiada dziesięć rogów. Newton wierzył że czwarta bestia to Cesarstwo Rzymskie, a dziesięć rogów to dziesięć królestw, które zrodzą się z Imperium Rzymskiego. 30 Identyfikował te królestwa jako: (1) Wandalowie, (2) Swebowie, (3) Wizygoci, (4) Alanowie, (5) Burgundowie, (6) Frankowie, (7) Brytyjcycy, (8) Hunowie,(9) Longobardowie, (10) Rawenna. 31

Nauczania Newtona w kwestii proroctw zostały ostatnio spopularyzowane ze względu na ich zauważalną dokładność. Newton przewidział, że Żydzi ponownie odzyskają swoją ojczyznę w ziemi Izraela. Przewidział to w czasie, kiedy sądzono, że Żydzi wkrótce wyginą, ponieważ społeczeństwo europejskie odmawiało im edukacji i udziału w życiu gospodarczym. Newton przewidział, że Żydzi uciekną z Europy i założą Izrael stosunkowo szybko. Przewidywania takie jak te sprawiły do tego stworzenia odcinka o Newtonie w serii filmów Nostradamus Effect. 32 Jeśli kolejna wielka przepowiednia Newtona się sprawdzi, Jezus ustanowi swoje królestwo w 2060 roku.

Kościół katolicki według Newtona

Newton posiadał daleki od pochlebnego pogląd na Kościół katolicki. W rzeczywistości wierzył, że to jest to Antychryst, o którym mowa w Księdze Objawienia:

Apostoł Paweł sprzeciwiał się głoszeniu Prawa Mojżeszowego poganom i nazwał je inną ewangelią, za sprawą której wiara w Chrystusa została unieważniona, nie dlatego, że Prawo było złe (bo Apostoł mówi nam, że Prawo jest dobre), ale ponieważ nie jest konieczne do zbawienia, a zatem nie może być narzucane jako podstawowy artykuł wiary wspólnoty. I z tego samego powodu narzucanie jakiegokolwiek zdania (prawdziwego czy fałszywego) jako artykułu wiary wspólnoty, które nie nie jest artykułem wiary wspólnoty, innego od pochodzącego z pierwszego głoszenia Ewangelii, może być głoszeniem innej Ewangelii; a prześladowanie jakichkolwiek prawdziwych chrześcijan za nieprzyjęcie tej ewangelii może być prześladowaniem Chrystusa w jego mistycznych członkach; a prześladowca łamie drugie i trzecie przykazanie, tocząc wojnę z Chrystusem i może zasługiwać na miano Antychrysta w dosłownym znaczeniu. Kościół winny tej zbrodni znajduje się w stanie odstępstwa od Chrystusa.

Według Newtona, korzystanie przez Kościół Katolicki z ekskomuniki i skomplikowane stanowiska teologiczne należały o jego najgorszych grzechów. Newton wierzył także, że kanonizowanie Świętych przez Kościół oraz rytualne wielbienie, w tym to Najświętszej Marii Panny, było bałwochwalstwem, łamiącym pierwsze przykazanie, które Bóg dał Mojżeszowi, pierwsze przykazanie, które Chrystus przekazał podczas swojego głoszenia i przykazanie zgodne z Prawami Noahickimi. 33

Dla Newtona symbol „bestii” reprezentował królestwo, kraj lub władzę polityczną. 34 Zgodnie z tym „bestia” z Objawienia 17:3 odnosiła się do władzy politycznej. Nierządnica reprezentowała władzę religijną, która zasiadała w mieście na Siedmiu Wzgórzach. 35 Co istotne, Rzym jest nazywany „miastem na siedmiu wzgórzach”, ponieważ znajduje się na następujących wzgórzach: Awentyn, Palatyn, Kwirynał, Wiminał, Celius, Eskwilin, Kapitol.

Nierządnica dosiada bestii, co oznacza, że Kościół katolicki był wspierany przez władzę polityczną, tj. europejskie królestwa i kraje. Newton wierzył, że jest to oczywiste, ponieważ na przestrzeni całej historii królestwa wspierały Kościół katolicki podczas wydarzeń takich jak krucjaty i inkwizycja. Jednym szczególnie doniosłym wydarzeniem, które potwierdzało jego pogląd, było prześladowanie protestantów przez królową Marię w imię katolicyzmu. Newton wierzył że był to kolejny dowód niegodziwości Kościoła katolickiego za sprawą milczenia w tej sprawie i ewidentne poparcie dla mordów.36

Newton kierował ostre słowa pod adresem praktyk Kościoła katolickiego. Nienawidził tego, co uważał za czczenie krucyfiksu, nazywając to „przesądem krzyża”, wskazując, że nie zostało ono wprowadzone do chrześcijaństwa aż do II wieku. 37 Newton wierzył, że po okresie dwóch wieków inne działania, takie jak chrzest niemowląt i modlitwa do świętych, doprowadziły Kościół katolicki do popadania w coraz gorsze praktyki i stania się Antychrystem.38

Kilka z największych dowodów na poparcie potępienia Kościoła katolickiego przez Newtona pochodzą z Księgi Daniela. Po ustanowieniu dziesięciu królestw, reprezentowanych przez dziesięciu rogów czwartej bestii, Newton opisuje jedenasty róg, który wyrasta z bestii i pożera trzy z rogów. Ponieważ Daniel szczegółowo i dokładnie opisuje ów jedenasty róg, Newton wierzył, iż był to inny rodzaj królestwa. 39 Róg miał oczy, które reprezentowały widzącego lub proroka, czy też postać religijną, a także usta, które reprezentowały człowieka, a które miały narzucać prawa innym narodom.40 Newton opisał to jako Kościół katolicki. 41

Newton twierdził, że dyktowanie praw przez papieża innym królom i przywódcom, przy jednoczesnym twierdzeniu, że jego dyktanda są nieomylne i decydowaniu, że są one wiążące dla całego świata, to nazywanie siebie prorokiem. 42 Trzy rogi, które podbił Kościół katolicki, to Egzarchat Rawenny, Królestwo Longobardów i Senat Rzymski które przejął Biskup Rzymski w celu konsolidacji władzy. 43 Newton wyjaśnia dalej, że Kościół katolicki następnie zażądał dziedzictwa Piotra, stanowiska, którego Kościół nie zajmował wcześniej. 44 Newton szczegółowo opisuje konsolidację kościoła katolickiego według ówczesnych historyków. Jednym z ostatecznych aktów papieża w celu uzyskania niepodległego państwa są działania Karola Wielkiego, który został ogłoszony cesarzem Rzymu w nagrodę za uratowanie papieża z rąk rozgniewanych obywateli Rzymu i wrogów z samego Kościoła. 45 Karol Wielki ogłosił siebie najwyższym sędzią i uniewinnił papieża ze wszystkich zarzutów i w ciągu jednego dnia ściął trzystu Rzymian, których uważano za wrogów papieża. 46

Podsumowanie

Izaak Newton to bez wątpienia jeden z najbardziej wpływowych myślicieli w historii ludzkości. Jego prace dotyczące grawitacji, światła i rachunku różniczkowego stanowią tło dla naszego współczesnego naukowego zrozumienia. Jednak lepsze poznanie poglądów Izaaka Newtona na temat teologii daj możliwość zrozumienia osobowości stojącej za tym umysłem. Przekonania religijne Newtona pozostawały praktycznie niewzruszone do tego stopnia, że zmarł w celibacie, aby żyć jako jego bohater, apostoł Paweł. 47

Wszyscy powinniśmy studiować pisma Newtona, aby obalić mit wykreowany za sprawą braku wiedzy. Niektórzy żyjący w czasach Newtona czuliby się zniesmaczeni jego wierzeniami religijnymi, wierząc, że są one również mitem. Jednak zgodnie ze słowami samego Newtona, „człowiek może wyobrażać sobie rzeczy, które są fałszywe, ale może jedynie zrozumieć rzeczy, które są prawdziwe, bo jeśli rzeczy są fałszywe, pojęcie ich nie jest zrozumieniem.” 48

Według Newtona, on sam rozumiał Biblię bardzo dobrze, a tym samym rozumiał prawdę, której nie można zaprzeczyć.

Kameron Mazurek*

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie autora ReligiousLearning.com. Przetłumaczony za zgodą autora

* Autor jest doktorem prawa, a także biegłym księgowym. Jedną z jego pasji jest religia (jest autorem strony ReligiousLearning.com)

Przypisy:

 1. Ten projekt nosi nazwę „The Newton Project”, który posiada doskonałe zasoby online: http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/prism.php?id=1.
 2. http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/prism.php?id=153
 3. Theological Miscellany, 3.
 4. Theological Miscellany, 3.
 5. Theological Miscellany, 4.
 6. Miscellany, 10.
 7. Miscellany, 11.
 8. Miscellany, 12.
 9. Miscellany, 67-69.
 10. Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why, 80-83 (2005).
 11. Zobacz Bart D. Ehrman, How Jesus Became God (2014); Richard E. Rubenstein , When Jesus Became God (1999); Patrick Navas, Divine Truth or Human Tradition? (2007); Sir Anthony F. Buzzard and Charles F. Hunting „Doktryna Trójcy Rana Zadana Sobie Przez Chrześcijaństwo (1998); Sir Anthony F. Buzzard, Jesus Was Not a Trinitarian (2007); Jonathan Burke, Living on the Edge: Challenges to Faith, 285-290 (2013).
 12. Miscellany, 69.
 13. Miscellany, 20.
 14. Miscellany, 20-21.
 15. Miscellany, 39.
 16. Miscellany, 39.
 17. Miscellany, 79-80.
 18. 1 Koryntian 15
 19. Miscellany, 80.
 20. Jonathan Burke, Living on the Edge: Challenges to Faith 295-325 (2013).
 21. Miscellany, 44-57.
 22. Miscellany, 45.
 23. Miscellany, 45.
 24. Miscellany, 45-46.
 25. Miscellany, 46.
 26. Miscellany, 46.
 27. Miscellany, 46.
 28. Miscellany, 46.
 29. Miscellany, 46.
 30. Prophecies, 47.
 31. Prophecies, 47-48.
 32. Nostradamus Effect, The Apocalypse Code (October 7, 2009).
 33. Miscellany, 21-26.
 34. Miscellany, 52.
 35. Objawienia 17:9
 36. Miscellany, 66-67
 37. Miscellany, 70.
 38. Miscellany, 70.
 39. Prophecies, 76.
 40. Prophecies, 76.
 41. Prophecies, 76.
 42. Prophecies, 76.
 43. Prophecies, 76-77.
 44. Prophecies, 77.
 45. Prophecies, 82-84.
 46. Prophecies, 84.
 47. 1 Koryntian 7:7
 48. Miscellany, 61.