Ewangelia Mateusza 28 

Rozdział 28 [czytamy: 26 stycznia / 27 lipca]

Ewangelia Mateusza 28: Jezus wzbudzony do życia

Ewangelia Mateusza 28:1

A po Szabacie, kiedy zaczynało świtać, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby zobaczyć grób.

Ewangelia Mateusza 28:2

I nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, ponieważ Anioł Pana zstąpił z nieba, podszedłszy, odtoczył kamień od wejścia i usiadł na nim

Ewangelia Mateusza 28:3

Jego wygląd był niczym błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg,

Ewangelia Mateusza 28:4

a strażnicy ze strachu przed nim zadrżeli i stali się niczym marli.

Ewangelia Mateusza 28:5

I anioł powiedział do kobiet: Nie obawiajcie się, bo wiem, że szukacie Jezusa, który został ukrzyżowany.

Ewangelia Mateusza 28:6

Nie ma go tutaj, ponieważ został wzbudzony, tak jak powiedział. Chodźcie i zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan.

Ewangelia Mateusza 28:7

Idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, że został wzbudzony z martwych i oto idzie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto co wam powiedziałem.

Ewangelia Mateusza 28:8

I odeszły szybko od grobowca pełne strachu i wielkiej radości pobiegły, by opowiedzieć o tym jego uczniom.

Ewangelia Mateusza 28:9

A oto Jezus wyszedł im naprzeciw, mówiąc: Witajcie! I podeszły, objęły go za stopy i oddały mu cześć.

Ewangelia Mateusza 28:10

Wtedy Jezus powiedział do nich: Nie obawiajcie się. Idźcie i powiedzcie moim braciom, że idę do Galilei i tam mnie ujrzą

Ewangelia Mateusza 28: Żydzi próbują zatuszować prawdę o zmartwychwstaniu

Ewangelia Mateusza 28:11

A gdy odeszły, niektórzy spośród straży weszli do miasta i powiedzieli arcykapłanom wszystko, co zaszło.

Ewangelia Mateusza 28:12

A ci zebrali się ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom dużo pieniędzy.

Ewangelia Mateusza 28:13

mówiąc: Rozpowiadajcie, że jego uczniowie przyszli nocą i wykradli go, kiedy spaliśmy.

Ewangelia Mateusza 28:14

I jeśli dojdzie to do uszu namiestnika, uspokoimy go i uchronimy was od kłopotów.

Ewangelia Mateusza 28:15

Wzięli więc pieniądze i uczynili, jak im nakazano, i ta wieść rozeszła się wśród Żydów aż po dziś dzień.

Ewangelia Mateusza 28: Jezus posyła Swoich uczniów

Ewangelia Mateusza 28:16

Ale jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie Jezus im polecił.

Ewangelia Mateusza 28:17

I gdy go ujrzeli, oddali mu cześć; ale niektórzy powątpiewali.

Ewangelia Mateusza 28:18

I Jezus podszedłszy do nich, przemówił do nich, mówiąc: Została mi dana cała władza – w niebie i na ziemi.

Ewangelia Mateusza 28:19

Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 1

Ewangelia Mateusza 28:20

nauczając je przestrzegać wszystkiego, cokolwiek wam nakazałem; oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca wieku.

Nowa Europejska Wersja

Czytaj poprzedni rozdział – Mateusza 27

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Przypisy
  1. Mateusza 28:19: werset często cytowany jako potwierdzenie na rzekome istnienie Boga w trzech osobach („Trójca”). Zwróćmy uwagę, że nie ma mowy o stanowieniu przez trzy „boskie osoby” (?) jednego bytu, a inne liczne wersety biblijne temu zaprzeczają, porównaj np.: Efezjan 4:4-6, gdzie również Duch, Pan (Chrystus) i Bóg są wymienieni, ale w innej kolejności i w. 6 jednoznacznie stwierdza, że to Ojciec jest Bogiem oraz jest ponad wszystkimi: „Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; Jeden Bóg i Ojciec wszystkich,  który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich „. Więcej o wersecie niebawem.