<p style=”text-align: center;”>Ewangelia Mateusza 26 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 26 [czytamy: 24 stycznia / 25 lipca]

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Ewangelia Mateusza 26: Jezus przewiduje dwa dni do Swojej śmierci

1. I stało się, gdy Jezus skończył wszystkie te słowa, powiedział do swoich uczniów:

2. Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie.
3. Wtedy arcykapłani i starsi ludu zebrali się na dziedzińcu najwyższego kapłana, zwanego Kajfaszem.
4. I razem uknuli, aby podstępem schwytać Jezusa i go zabić.
5. Ale powiedzieli: Nie podczas święta, aby nie wybuchły rozruchy wśród ludu.

Ewangelia Mateusza 26: Jezus namaszczony drogocennym olejkiem

6. A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona trędowatego,

7. podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem bardzo drogiego olejku i wylała go na jego głowę, gdy spoczywał przy stole.
8. Ale uczniowie zobaczywszy to, oburzyli się, mówiąc: po co to marnotrawstwo?
9. Bo można to było sprzedać drogo i rozdać ubogim.
10. Ale Jezus, poznawszy to, powiedział do nich: Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Spełniła przecież dobry uczynek względem mnie.
11. Ubogich bowiem zawsze będziecie mieć u siebie, ale mnie nie zawsze będziecie mieć.
12. Ponieważ wylewając olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb.
13. Zaprawdę mówię wam: gdziekolwiek na całym świecie głoszona będzie ta ewangelia, będzie również opowiadane to, co uczyniła ta kobieta na jej pamiątkę.

Ewangelia Mateusza 26: Judasz Iskariota postanawia wydać Jezusa kapłanom

14. Wtedy jeden z dwunastu, zwany Judaszem Iskariotą, udał się do arcykapłanów.

15. i powiedział: Co chcecie mi dać, jeśli go wam wydam? A oni wypłacili mu trzydzieści srebrników.
16. I od tej chwili szukał sposobności, aby go wydać.

Ewangelia Mateusza 26: Ostatnia wieczerza Jezusa z Jego uczniami

17. A w pierwszy dzień Przaśników uczniowie podeszli do Jezusa, mówiąc: Gdzie chcesz, abyśmy przygotowali ci Paschę do spożycia?

18. A on powiedział: Idźcie do miasta do pewnego człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel rzekł: „Mój czas jest bliski. U ciebie będę obchodził Paschę z moimi uczniami”.
19. I uczniowie zrobili, jak polecił im Jezus, i przygotowali Paschę.
20. A gdy nastał wieczór, zajął miejsce przy stole z dwunastoma uczniami.
21. I gdy oni jedli, powiedział: Zaprawdę mówię wam: Jeden z was wyda mnie.
22. I bardzo się zasmucili, i wszyscy zaczęli mówić: Czy to nie ja, Panie?
23. A on odpowiadając rzekł: Ten, który ze mną zanurzył rękę w misie, ten mnie wyda.
24. Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak jest napisane o nim, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej byłoby, gdyby ten człowiek się nie urodził.
25. A Judasz, który go wydał, odpowiadając rzekł: Czy to ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Ty to powiedziałeś.
26. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i rozdał uczniom, mówiąc: Weźcie, zjedzcie. To jest moje ciało.
27. I wziął kielich i odmówiwszy błogosławieństwo, podał im, mówiąc: Pijcie się z niego wszyscy.
28. Bo to jest moja krew przymierza, która jest wylewana za wielu na przebaczenie grzechów.
29. Ale mówię wam, nie będę pił z tego owocu winorośli odtąd, aż do dnia, kiedy będę ponownie go pił z wami w Królestwie mojego Ojca.
30. I gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej.

Ewangelia Mateusza 26: Jezus przepowiada, że Piotr zaprzeczy, że zna Jezusa

31. Wtedy Jezus powiedział do nich: Wszyscy tej nocy zgorszycie się z mojego powodu. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a owce stada zostaną rozproszone.

32. Ale po tym, jak zostanę wzbudzony, pójdę przed wami do Galilei.
33. Ale Piotr odpowiadając rzekł do niego: Jeśli wszyscy zgorszą się z twojego powodu, ja nigdy się nie zgorszę.
34. Powiedział mu Jezus: Zaprawdę mówię ci, że tej nocy, zanim kogut zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz.
35. Rzekł mu Piotr: nawet jeśli miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie.

Ewangelia Mateusza 26: Jezus modli się w Getsemani

36. Wtedy Jezus przyszedł z nimi do miejsca zwanego Getsemani; i powiedział uczniom: Usiądźcie tutaj, a ja odejdę i tam się pomodlę.

37. I wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeusza. I ogarnął go smutek i lęk.
38. Wtedy powiedział do nich: Smutek ogarnął moją duszę, aż do śmierci. Pozostańcie tutaj i czuwajcie ze mną.
39. I odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie ominie. Jednak niech będzie, nie jak ja chcę, ale jak Ty.
40. I kiedy przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących, powiedział o Piotra: Cóż więc? Nie mogliście czuwać ze mną przez jedną godzinę?
41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie przechodzili próby. Duch jest wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe.
42. Znów po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie ominąć, abym go nie wypił, niech się stanie Twoja wola.
43. I przyszedłszy ponownie, znów zastał ich śpiących, bo ich oczy były ciężkie.
44. I opuściwszy ich ponownie, odszedł i modlił się po raz trzeci, mówiąc ponownie te same słowa.
45. Wtedy przyszedł do uczniów i powiedział do nich: Teraz już śpijcie i odpoczywajcie.

Ewangelia Mateusza 26: Jezus zostaje aresztowany przez kapłanów i ich lud

Oto bliska jest godzina i Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce grzeszników.

46. Wstawajcie! Idźmy. Oto blisko jest ten, który mnie wyda.
47. I kiedy jeszcze mówił, oto Judasz, jeden z dwunastu, podszedł, a wraz z nim wielki tłum z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu.
48. A ten, który go wydał, dał im znał, mówiąc: Ten, którego pocałuję, to on. Pochwyćcie go.
49. I natychmiast podszedł do Jezusa i powiedział: Witaj, Rabbi; i pocałował go.
50. I powiedział mu Jezus: Przyjacielu, zrób to, po co tu przyszedłeś. Potem przyszli i położyli ręce na Jezusie i pochwycili go.

Ewangelia Mateusza 26: Jezus gani ucznia za użycie siły

51. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnąwszy rękę, dobył miecz i uderzywszy sługę arcykapłana, odciął mu ucho.

52. Wtedy Jezus powiedział do niego: Odłóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy sięgają po miecz, od miecza zginą.
53. Czy sądzisz, że nie mogę prosić mojego Ojca, a przysłałby mi teraz więcej niż dwanaście legionów Aniołów?
54. Ale jak zostałyby wypełnione Pisma, które mówią, że tak musi się stać?
55. W tej godzinie Jezus powiedział do tłumów: Wyszliście jak na przestępcę z mieczami i kijami, by mnie ująć? Każdego dnia siadywałem w świątyni, nauczając, a nie pochwyciliście mnie.
56. Ale to wszystko stało się, by zostały wypełnione Pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli.

Ewangelia Mateusza 26: Kapłani szukają pretekstu, by skazać Jezusa na śmierć

57. A ci, którzy pochwycili Jezusa, odprowadzili go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie byli zebrani uczeni w Piśmie i starsi.

58. Ale Piotr podążał za nim z daleka, do dziedzińca arcykapłana; wszedł do środka i usiadł ze strażnikami, by zobaczyć koniec.
59. A arcykapłani i cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić.
60. I nie znaleźli żadnych, chociaż przyszło wielu fałszywych świadków. Ale potem przyszło dwóch
61. i rzekli: Ten człowiek powiedział: Mogę zburzyć świątynię Boga i w trzy dni ją odbudować.
62. A arcykapłan wstał i powiedział do niego: Nic nie odpowiadasz? Cóż to jest, co świadczą przeciw tobie?
63. Ale Jezus milczał. I arcykapłan powiedział do niego: Zaklinam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym?
64: Jezus rzekł mu: Ty to powiedziałeś. Jednak mówię ci, od tej chwili ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Mocy i przychodzącego na obłokach nieba.
65. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty, mówiąc: Zbluźnił. Czy potrzebujemy jeszcze świadków? Przecież właśnie słyszeliście bluźnierstwo.
66. Co wy sądzicie? Odpowiadając, powiedzieli: Zasługuje na śmierć.
67. Wtedy splunęli mu w twarz i bili go pięściami, a inni go policzkowali,
68. mówiąc. Prorokuj nam, Chrystusie! Kim jest ten, kto cię uderzył?

Ewangelia Mateusza 26: Piotr zaprzecza, że zna Jezusa

69. A Piotr usiadł na zewnątrz na dziedzińcu. I podeszła do niego jedna służąca, mówiąc: Ty także byłeś z Jezusem Galilejczykiem.

70. Ale on zaprzeczył przed wszystkimi, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz.
71. I kiedy udał się do wejścia, inna służąca ujrzała go i powiedziała do będących tam: Ten człowiek był z Jezusem Nazarejczykiem.
72. I ponownie zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego człowieka.
73. I po chwili ci, którzy stali, podeszli i powiedzieli do Piotra: Ty naprawdę także jesteś jednym z nich, bo zdradza cię twoja mowa.
74. Wtedy on zaczął zaklinać się i przysięgać: Nie znam tego człowieka! I natychmiast zapiał kogut.
75. I Piotr przypomniał sobie słowa, które powiedział mu Jezus: Zanim kogut zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz. I gdy wyszedł na zewnątrz, gorzko zapłakał.

Czytaj więcej: Ewangelia Mateusza 13:34-36 [chiazm]. „Tak wypełniło się słowo przekazane przez proroka…”