Ewangelia Mateusza 2 / przekład: Przekład toruński Nowego Przymierza

1.  A gdy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc:

2. Gdzie jest Ten, który się narodził, Król Żydów? Bo widzieliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon

3. Gdy król Herod to usłyszał, zaniepokoił się, a z nim cała Jerozolima.

4. I gdy zebrał razem wszystkich arcykapłanów i uczonych w Piśmie, wypytywał się ich, gdzie jest narodzony Mesjasz

5. A oni powiedzieli mu: W Betlejem Judzkim; bo tak jest napisane przez proroka:

6. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród książąt Judy; z ciebie bowiem wyjdzie przywódca, który paść będzie lud mój – Izrael.

7. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie dowiedział się od nich o czasie ukazania się gwiazdy.

8. A gdy wysyłał ich do Betlejem, powiedział: Idźcie i dokładnie wypytajcie się o to dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać Mu pokłon.

9. Oni więc, po wysłuchaniu króla, poszli; i oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, prowadziła ich, aż doszła i stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię.

10. A gdy ujrzeli gwiazdę, ucieszyli się bardzo wielką radością.

11. A gdy weszli do domu, zobaczyli dziecię z Marią, matką Jego, a gdy upadli, oddali Mu pokłon i otworzyli swoje skarby, i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

12. A gdy zostali ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej krainy.

13. A gdy odeszli, oto anioł PANA ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań, weź dziecię oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu, i bądź tam, aż ci powiem; Herod bowiem będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić.

14. Wstał więc, wziął w nocy dziecię oraz Jego matkę i odszedł do Egiptu.

15. I był tam aż do śmierci Heroda, aby wypełniło się to, co powiedział PAN przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem swojego syna.

16. Wtedy Herod widząc, że został oszukany przez mędrców, rozgniewał się bardzo i wysłał rozkaz, i zabił wszystkie dzieci, które były w Betlejem i we wszystkich jego granicach, w wieku lat dwóch i mniej, stosownie do czasu, o którym dokładnie dowiedział się od mędrców.

17. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza, mówiącego:

18. Głos w Rama został usłyszany, lament, płacz i wielkie zawodzenie: Rachel opłakuje swoje dzieci; i nie chce dać się pocieszyć, bo już ich nie ma.

19. A gdy umarł Herod, oto anioł PANA ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc:

20. Wstań, weź dziecię oraz Jego matkę i idź do ziemi Izraela. Umarli bowiem ci, którzy szukali życia tego dziecięcia.

21. Wstał więc, wziął dziecię oraz Jego matkę i przyszedł do ziemi Izraela.

22. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje nad Judeą w miejsce Heroda, swojego ojca, bał się tam wrócić; ale ostrzeżony przez Boga we śnie, oddalił się w strony Galilei.

23. A gdy przyszedł, zamieszkał w mieście, które jest nazywane Nazaret, aby wypełniło się to,co powiedziano przez proroków: Zostanie nazwany Nazarejczykiem.

Ewangelia Mateusza 2 – skrócony komentarz New European Commentary

Komentarz do Mateusza 2:5 – ,,przez proroka” – prorocy spisywali słowa Boga, a nie jedynie własne słowa. Stąd ich tak ogromne znaczenie. Biblia jest natchnionym słowem Boga.

Komentarz do Mateusza 2:6 – Jezus ,,wyszedł z Betlejem” – nie zszedł On z Nieba jako osoba. Zwróć uwagę, jak często Mateusz ukazuje, że Jezus wypełnił proroctwa Starego Testamentu.

Komentarz do Mateusza 2:8 – mędrcy nie okazali posłuszeństwa Królowi, ponieważ Bóg powiedział im, aby tak nie robili (Mateusza 2:12). Nie powinniśmy zawsze robić tego, co osoby będące u władzy mówią nam, jeśli to zaprzecza słowom Boga (Dzieje 4:19).

Komentarz do Mateusza 2:14 – ,,wstał” – podkreślić należy natychmiastowe posłuszeństwo Józefa słowom Boga (tak jak w Mateusza 1:24 i Mateusza 2:20) – jest to przykład dla nas.

Komentarz do Mateusza 2:15 – ,,z Egiptu” – tak jak Izrael został wywołany z Egiptu. Wszystkie dzieci Boże mają opuścić ,,Egipt”, który jest często symbolem tego świata.

Komentarz do Mateusza 2:20-22 – Józef dowiedział się, że jego powrót stał się bezpieczny. Ale żywił wątpliwości. A więc Bóg poszedł na ustępstwo w obliczu jego słabości, mówiąc mu, aby poszedł i zamieszkał w Galilei.