Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Uzdrowienie uschłej ręki

Ewangelia Marka 3:1

I ponownie wszedł do synagogi; i był tam człowiek, który miał uschłą rękę.

Ewangelia Marka 3:2

I obserwowali go, czy uzdrowi w dzień Szabatu, aby mieli pretekst, by go oskarżyć.

Ewangelia Marka 3:3

I powiedział człowiekowi, który miał uschłą rękę: Wyjdź na środek.

Ewangelia Marka 3:4

I powiedział do nich: Czy wolno w dzień Szabatu czynić dobrze, czynić źle? Ocalić życie czy zabić? Ale oni milczeli.

Ewangelia Marka 3:5

I rozejrzał się po nich z gniewem, zasmucony zatwardziałością ich serc, powiedział do człowieka: Wyciągnij rękę. I wyciągnął, a jego ręka stała się jak dawniej.

Ewangelia Marka 3:6

A faryzeusze wyszli i natychmiast naradzali się przeciw niemu wraz z herodianami, jak go zgładzić.

Ustanowienie najbliższej grupy uczniów

Ewangelia Marka 3:7

Jezus zaś ze swoimi uczniami oddalił się ku morzu; a podążał za nim wielki tłum z Galilei i z Judei,

Ewangelia Marka 3:8

i z Jerozolimy, i z Idumei, i z drugiej strony Jordanu, i z okolic Tyru i Sydonu; i wielki tłum, słysząc, jakie to rzeczy uczynił, przyszedł do niego.

Ewangelia Marka 3:9

I powiedział swoim uczniom, żeby przygotowali łódź dla niego z powodu tłumu, aby go nie stratował.

Ewangelia Marka 3:10

Bo uzdrowił wielu; tak że ci, którzy cierpieli na choroby, napierali na niego, aby go dotknąć.

Ewangelia Marka 3:11

I gdy duchy nieczyste go widziały, padały przed nim i krzyczały, mówiąc: Ty jesteś Synem Bożym!

Ewangelia Marka 3:12

A on nakazywał im surowo, aby go nie ujawniały.

Ewangelia Marka 3:13

I wszedł na górę, i wezwał do siebie, których chciał; i przyszli do niego.

Ewangelia Marka 3:14

I ustanowił dwunastu, których nazwał wysłannikami, aby byli z nim i aby wysłać ich na głoszenie.

Ewangelia Marka 3:15

i aby mieli władzę wypędzania demonów.

Ewangelia Marka 3:16

I nadał imię Piotr Szymonowi.

Ewangelia Marka 3:17

A Jakubowi, synowi Zebedeusza, oraz Janowi, bratu Jakuba, nadał imię Boanerges, co oznacza: synowie gromu.

Ewangelia Marka 3:18

I Andrzejowi, i Filipowi, i Bartłomiejowi, i Mateuszowi, i Tomaszowi, i Jakubowi, synu Alfeusza, i Tadeuszowi, i Szymonowi Kananejczykowi,

Ewangelia Marka 3:19

i Judaszowi Iskariocie, który go zdradził. A potem poszedł do pewnego domu.

Ewangelia Marka 3:20

A tłum znów się zebrał, tak, że nie mogli nawet zjeść chleba.

Ewangelia Marka 3:21

A kiedy jego bliscy o tym usłyszeli, wyszli, aby go pochwycić, bo mówili: On odszedł od zmysłów.

Fałszywe oskarżenia ze strony znawców Prawa

Ewangelia Marka 3:22

I uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez księcia demonów wyrzuca demony.

Ewangelia Marka 3:23

I przywoławszy ich do siebie, mówił do nich w przypowieściach: Jak Szatan może wyrzucać Szatana?

Ewangelia Marka 3:24

A jeśli królestwo jest podzielone wewnętrznie, takie królestwo nie może się ostać.

Ewangelia Marka 3:25

A jeśli rodzina jest podzielona wewnętrznie, taka rodzina nie będzie mogła się ostać.

Ewangelia Marka 3:26

I jeśli Szatan powstał przeciw samemu sobie i jest podzielony, nie może się ostać, ale to jego koniec.

Ewangelia Marka 3:27

Lecz nikt nie może wejść do domu mocarza i zrabować jego dóbr, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza; a wtedy obrabuje jego dom.

Ewangelia Marka 3:28

Zaprawdę mówię wam: wszystkie grzechy synów ludzkich będą im odpuszczone i bluźnierstwa, jeśli by zbluźnili.

Ewangelia Marka 3:29

Ale kto by bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie będzie mu przebaczone, bo jest winny grzechu wiecznego.

Ewangelia Marka 3:30

Oni bowiem mówili: Ma ducha nieczystego.

Ewangelia Marka 3:31

I wtedy przyszła jego matka i jego bracia; i stojąc na zewnątrz, posłali po niego, by go przywołać.

Ewangelia Marka 3:32

A tłum siedział wokół niego i powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia, twoje siostry są na zewnątrz i szukają cię.

Ewangelia Marka 3:33

A on odpowiedział im, mówiąc: Kim jest moja matka i moi bracia?

Ewangelia Marka 3:34

I patrząc po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!

Ewangelia Marka 3:35

Bo kto czyni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

przekład: New European Version